ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Σχέδιο εξασφάλισης προτύπων για ΜμΕ

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ανακοινώνει ότι έχει υπογράψει Συμφωνία με τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (CYS), που αφορά τη λειτουργία του Σχεδίου Ειδικού Συνδρομητή Προτύπων. Η Συμφωνία αφορά τη λειτουργία Σχεδίου από τον CYS σύμφωνα με το οποίο ο CYS θα διαθέτει πρότυπα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) δωρεάν έναντι Ειδικής Ετήσιας Συνδρομής, η οποία θα καταβάλλεται από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Συγκεκριμένα, μέσω του Σχεδίου οι δικαιούχοι εξασφαλίζουν πρόσβαση σε Ευρωπαϊκά (CYS EN / CYS EN ISO / CYS EN IEC) ή/και υιοθετημένα διεθνή CYS ISO / CYS IEC ή/και αμιγώς Κυπριακά (CYS) Πρότυπα.

Δικαιούχοι είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη και ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στη Δημοκρατία.

Για περισσότερες πληροφορίες οι δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης στον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης στα τηλέφωνα επικοινωνίας 22411413 και 22411414 ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο sales@cys.org.cy.