ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Εκπροσώπηση σε Επιτροπές και Συμβούλια

ΚΥΠΡΟΣ

Η ΟΕΒ εκπροσωπείται στα πιο κάτω μόνιμα Σώματα και σε μεγάλο αριθμό ad-hoc Επιτροπών που συστάθηκαν για μελέτη ειδικών θεμάτων.

Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων

 • Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα
 • Εθνική Επιτροπή Απασχόλησης
 • Διοικητικό Συμβούλιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων
 • Διοικητικό Συμβούλιο Κεντρικού Ταμείου Ετησίων Αδειών
 • Διοικητικό Συμβούλιο Ταμείου Αφερεγγυότητας Εργοδότη
 • Διοικητικό Συμβούλιο Ταμείου για Πλεονάζον Προσωπικό
 • Διοικητικό Συμβούλιο Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Συμβούλιο Μαθητείας
 • Συμβουλευτικές Επιτροπές Επαρχιακών Γραφείων Εργασίας σ’ όλες τις πόλεις
 • Παγκύπριο Συμβούλιο Ασφάλειας & Υγείας
 • Συμβούλιο για Άτομα με Αναπηρίες
 • Επαρχιακές Συμβουλευτικές Επιτροπές για Ωράρια Καταστημάτων Τουριστικών Περιοχών
 • Επιτροπή Ισότητας των φύλων στην Απασχόληση και Επαγγελματική Εκπαίδευση
 • Διοικητικό Συμβούλιο Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Αναπήρων
 • Συμβούλιο Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών

Υπουργείο Οικονομικών

 • Συμβουλευτική Οικονομική Επιτροπή
 • Επιτροπή Δείκτη Τιμών Καταναλωτή
 • Επιτροπή για την Ανάπτυξη Περιφερειακής Στρατηγικής Καινοτομίας στην Κύπρο
 • Στατιστικό Συμβούλιο
 • Ειδική Καθοδηγητική Επιτροπή για τη Βελτίωση του Ρυθμιστικού Πλαισίου στην Κύπρο
 • Συμβουλευτική Επιτροπή για τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης-ΧΑΚ

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού

 • Συμβουλευτική Επιτροπή Βιομηχανικής Ανάπτυξης
 • Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας
 • Συμβουλευτικό Συμβούλιο Εγγύησης Εξαγωγών
 • Διοικητικό Συμβούλιο Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Ποιότητας (ΚΟΠΠ)
 • Τεχνική Επιτροπή για την υψηλή Τεχνολογία
 • Διοικητικό Συμβούλιο Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης και Κυπριακής Εταιρείας Πιστοποίησης (ΚΕΠ)
 • Τεχνικές Επιτροπές Προτύπων
 • Συμβουλευτική Επιτροπή για Θέματα Καταναλωτών
 • Επιτροπή Παρακολούθησης του Στρατηγικού Σχεδίου για τον Τουρισμό
 • Επιτροπή Παρακολούθησης και Εφαρμογής των Προνοιών της Ευρωπαϊκής Πράξης για τις Μικρές Επιχειρήσεις

Υπουργείο Δικαιοσύνης & Δημόσιας Τάξης

 • Εθνικός Μηχανισμός για τα Δικαιώματα της Γυναίκας (ΕΜΔΓ)
 • Κεντρικό Συμβούλιο Φορέα για τα Δικαιώματα της Γυναίκας
 • Συμβούλιο Φυλακών
 • Επιτροπή Αποκατάστασης Απολυομένων Καταδίκων

Υπουργείο Υγείας

 • Διοικητικό Συμβούλιο Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας
 • Επιτροπή Όρων Απασχόλησης Νοσοκόμων
 • Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή Υγείας
 • Συμβουλευτική Επιτροπή Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων

Υπουργείο Συγκοινωνιών & Έργων

 • Συμβούλιο Οδικών Μεταφορών
 • Συμβουλευτική Επιτροπή για την Κοινωνία της Πληροφορίας

Υπουργείο Εσωτερικών

 • Μόνιμη Επιτροπή Παρακολούθησης και Εφαρμογής της Οδηγίας Δομικών Προϊόντων
 • Λιμενικό Εργατικό Συμβούλιο Λάρνακας

Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού

 • Συμβουλευτική Επιτροπή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Συμβουλευτικό Σώμα Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος

 • Παγκύπριο Συμβούλιο Περιβάλλοντος
 • Εθνική Επιτροπή για Εφαρμογή του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ
 • Συμβουλευτική Επιτροπή Διαχείρισης Αποβλήτων Υλικών Συσκευασίας
 • Συμβουλευτική Επιτροπή Απονομής Οικολογικού Σήματος
 • Επιτροπή Παρακολούθησης Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης
 • Επιτροπή Βραβείων Περιβάλλοντος σε Επιχειρήσεις
 • Επιτροπή Βραβείου Περιβάλλοντος σε Επιχειρήσεις

Γραφείο Προγραμματισμού

 • Συμβουλευτική Επιτροπή Προγραμματισμού
 • Επιτροπή Παρακολούθησης Προγράμματος (RISC) για την Καινοτομία
 • Επιτροπές Παρακολούθησης Προγραμμάτων Διαρθρωτικών Ταμείων της ΕΕ
 • Επιτροπή Παρακολούθησης Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG
 • Επιτροπή Παρακολούθησης Χορηγιών Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
 • Επιτροπή Προώθησης της ‘Ερευνας και Ανάπτυξης
 • Επιτροπή Παρακολούθησης των Προγραμμάτων 2004-2006 για το Στόχο 2, Στόχο 3 και της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL
 • Επιτροπή Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα», «Αλιεία», και «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» που συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής της ΕΕ για το 2007-2013.
 • Συμβούλιο Ιδρύματος Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης

Άλλα

 • Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών
 • Συμβουλευτική Επιτροπή Ραδιοτηλεόρασης
 • Κυπριακό Ενεργειακό Γραφείο
 • Άλλες ad-hoc Επιτροπές

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση

 • Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικού Διαλόγου
 • Ευρωπαϊκή Οικονομική & Κοινωνική Επιτροπή
 • Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας
 • Ευρωπαϊκό Πρακτορείο για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία
 • Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (CEDEFOP)
 • Συμβουλευτική Επιτροπή για την Επαγγελματική Κατάρτιση (ACVT)
 • Ευρωπαϊκή Ομάδα Εθνικών Συντονιστών για τις ΜΜΕ
 • Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Η συμβολή της ΟΕΒ στη διαμόρφωση της κοινωνικο-οικονομικής πολιτικής του κράτους επιτυγχάνεται κατά άμεσο τρόπο με την ενεργό συμμετοχή των εκπροσώπων της στις πιο πάνω Κυβερνητικές Επιτροπές και Συμβούλια, τα οποία μελετούν θέματα οικονομικά, εργατικά, βιομηχανικά, υπηρεσιών, εκπαιδευτικά και κοινωνικά. Με τις εποικοδομητικές και μελετημένες θέσεις της, η ΟΕΒ προωθεί τα καλώς νοούμενα συμφέροντα του επιχειρηματικού κόσμου και του τόπου γενικότερα. Η ΟΕΒ μετέχει σε πλείστες άλλες Επιτροπές σε Υπουργεία ή Υπηρεσίες για θέματα εναρμόνισης με το «Κοινοτικό Κεκτημένο».