ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβούλευση για τη δημιουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ)

Το Τμήμα Περιβάλλοντος έχει δημιουργήσει ηλεκτρονικό λογισμικό σύστημα για την καταγραφή των ποσοτήτων αποβλήτων, τη συλλογή, τη μεταφορά τους, καθώς και της διαχείρισης τους. Ως εκ τούτου έχει ετοιμασθεί από το Τμήμα Περιβάλλοντος, προσχέδιο διατάγματος, με βάση τους περί αποβλήτων νόμους, με το οποίο καθίσταται υποχρεωτική η εγγραφή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ), των πιο κάτω:

  • Φυσικά και νομικά πρόσωπα που παράγουν επικίνδυνα απόβλητα
  • Διαχειριστές επικίνδυνων αποβλήτων
  • Διαχειριστές αποβλήτων για εμπορία/μεσιτεία
  • Μονάδες διαχείρισης αποβλήτων

Το Διάταγμα βρίσκεται σε διαβούλευση μέχρι τις 16 Απριλίου 2020. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τα σχόλια τους εντός της προθεσμίας. Το Διάταγμα είναι διαθέσιμο εδώ.