ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΕΒ Αρ.82: Παράτασης της Προθεσμίας Καταβολής Εισφορών Αυτοτελώς Εργαζομένων στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αρ.82

Παράτασης της Προθεσμίας Καταβολής Εισφορών Αυτοτελώς Εργαζομένων

στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων

 

Αναφορικά με την πιο πάνω θέμα, η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) ενημερώνει ότι η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, έχει εκδώσει σήμερα 4 Μαΐου 2020, την ακόλουθη Απόφαση Αρ. 16 βάσει του περί των Έκτακτων Μέτρων που Λαμβάνονται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την Αντιμετώπιση της Πανδημίας του ιού COVID 19 Νόμου του 2020.

1. Οι εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων που καταβάλλονται δυνάμει των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμων, των περί του Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμων, των περί Ετησίων Αδειών μετ’ Απολαβών Νόμων, των περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμων ή και των περί Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής Νόμων καθώς και το τέλος που καταβάλλεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 20 των περί Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Νόμων, που αφορούν εισφορές επί των ασφαλιστέων αποδοχών των αυτοτελώς εργαζομένων για το πρώτο τρίμηνο 2020 και ήταν καταβλητέες στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων μέχρι και τις 10 Μαΐου 2020 με βάση τις διατάξεις των πιο πάνω Νόμων, δύνανται να καταβάλλονται μέχρι και τις 10 Ιουλίου 2020 και η προθεσμία για καταβολή τους επεκτείνεται μέχρι την ημερομηνία αυτή.

2. Οι εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων που ορίζονται στην παράγραφο (α) ανωτέρω δεν καθίστανται ληξιπρόθεσμες μέχρι τις 10 Ιουλίου 2020 και κανένα πρόσθετο τέλος ή επιβάρυνση που επιβάλλεται δυνάμει των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμων, των περί του Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμων και των περί Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής Νόμων δεν επιβάλλεται σε πρόσωπα που καταβάλλουν τις εισφορές αυτές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων μέχρι και τις 10 Ιουλίου 2020.

3. Σε περίπτωση που οι εισφορές που αναφέρονται στην παράγραφο (β) ανωτέρω δεν καταβληθούν μέχρι και τις 10 Ιουλίου 2020, τότε καθίστανται ληξιπρόθεσμες και οι διατάξεις των οικείων Νόμων που προβλέπουν για την επιβολή πρόσθετου τέλους ή και επιβάρυνσης για ληξιπρόθεσμες εισφορές εφαρμόζονται από τις 11 Ιουλίου 2020.

4. Η προθεσμία που καθορίζεται βάσει του Κανονισμού 17 της Κ.Δ.Π. 289/2010 για την υποβολή ένστασης από αυτοτελώς εργαζόμενα πρόσωπα για καταβολή εισφορών του πρώτου τριμήνου 2020 επί μειωμένων ασφαλιστέων αποδοχών λόγω χαμηλότερων πραγματικών εισοδημάτων από το κατώτατο ποσό ασφαλιστέων αποδοχών της οικείας επαγγελματικής τους κατηγορίας, επεκτείνεται μέχρι την 31 Μαΐου 2020.

Επισυνάπτεται αυτούσια η Απόφαση της Υπουργού.