ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Προκήρυξη Σχεδίων Χορηγιών Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και η Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε, προχώρησαν σήμερα Τετάρτη 14 Απριλίου 2021 στην προκήρυξη δύο νέων Σχεδίων Χορηγιών συνολικού προϋπολογισμού €7,7 εκατ. ευρώ. Τα 2 αυτά Σχέδια αφορούν την θερμομόνωση οροφής και εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος καθώς και την εγκατάσταση ή αντικατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα. Τα δύο σχέδια έχουν δεχτεί σημαντικές βελτιώσεις και απλοποιήσεις, ενώ σημαντική καινοτομία είναι ο διπλασιασμός της επιχορήγησης στις ορεινές περιοχές. Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε.

Σχέδιο Χορηγιών για θερμομόνωση οροφών και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών

 • Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα.
 • Το Σχέδιο παρέχει χορηγία για θερμομόνωση οροφών, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών ή συνδυασμό των δύο σε υφιστάμενες κατοικίες. Συγκεκριμένα οι κατηγορίες του σχεδίου είναι οι εξής:
  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: Θερμομόνωση οροφών υφιστάμενων κατοικιών: Προνοεί χορηγία 30% επί των επιλέξιμων δαπανών της κάθε αίτησης, με μέγιστο ποσό χορηγίας ανά αίτηση τα €1.500.
  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: Θερμομόνωση οροφών υφιστάμενων κατοικιών σε συνδυασμό με εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος με τη μέθοδο του συμψηφισμού μετρήσεων (Net Metering):  Προνοεί χορηγία 35% επί των επιλέξιμων δαπανών για τη θερμομόνωση οροφής με μέγιστο ποσό χορηγίας €1.800 και χρηματοδότηση €300 ανά εγκαταστημένο kW φωτοβολταϊκού συστήματος με μέγιστο ποσό χορηγίας €1.200. Το μέγιστο ποσό χορηγίας ανά αίτηση δύναται να ανέλθει στις €3.000.
  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3: Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος με τη μέθοδο του συμψηφισμού μετρήσεων (Net Metering) σε υφιστάμενες κατοικίες. Το ύψος της χορηγίας ανέρχεται στα €250 ανά εγκαταστημένο kW φωτοβολταϊκού συστήματος, με μέγιστο ποσό χορηγίας €1.000 (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Α). Το ποσό αυξάνεται στα €750 ανά εγκαταστημένο kW φωτοβολταϊκού, για τις κατοικίες ευάλωτων καταναλωτών, με μέγιστο ποσό χορηγίας €3.750 (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Β).
 • Το ποσό της χορηγίας διπλασιάζεται για τις εγκαταστάσεις που γίνονται σε οικίες οι οποίες εμπίπτουν σε ορεινές περιοχές, στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων (δεν εφαρμόζεται για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Β). Οι ορεινές περιοχές ορίζονται αποκλειστικά βάσει ταχυδρομικού κώδικα από τον Επίτροπο Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων.
 • Εφαρμόζεται σε επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν μετά την 09/06/2020 (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1, 2 και 3Α). Δεν εφαρμόζεται για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Β.
 • Το εν λόγω Σχέδιο αναμένεται να καλύψει περίπου 4.500 αιτήσεις. Το Σχέδιο θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι 20/12/2021 ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού, όποιο από τα δύο επισυμβεί πρώτο.

 

Σχέδιο Χορηγιών για εγκατάσταση ή αντικατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα 

 • Δικαιούχοι του Σχεδίου είναι φυσικά πρόσωπα,
 • Το Σχέδιο παρέχει χορηγία για τις πιο κάτω κατηγορίες επενδύσεων:
  • Εγκατάσταση ή αντικατάσταση ολοκληρωμένου ηλιακού συστήματος θέρμανσης νερού χρήσης (κύλινδρός και ηλιακά πλαίσια), των οποίων τα ηλιακά πλαίσια διαθέτουν πιστοποίηση solar keymark. Το ποσό χορηγίας ανέρχεται στα €350.
  • Εγκατάσταση ή αντικατάσταση ηλιακών πλαισίων μόνο που διαθέτουν πιστοποίηση solar keymark. Το ποσό χορηγίας ανέρχεται στα €175.
 • Το ποσό της χορηγίας διπλασιάζεται για κατοικίες που εμπίπτουν στις ορεινές περιοχές.
 • Το Σχέδιο ΔΕΝ έχει αναδρομική ισχύ. Επιχορήγηση δίδεται μόνο για εξοπλισμό που έχει αγορασθεί και εγκατασταθεί μετά την ημερομηνία προκήρυξης του Σχεδίου, δηλ. μετά τις 14/04/2021.
 • Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στις €390 χιλιάδες και αναμένεται να καλύψει 1.000 αιτήσεις. Το Σχέδιο θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι 01/09/2021 ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού, όποιο από τα δύο επισυμβεί πρώτο.

Μπορείτε να βρείτε πιο κάτω τους Οδηγούς των δύο Σχεδίων καθώς και τον κατάλογο των ταχυδρομικών κωδικών που προσδιορίζουν τις ορεινές περιοχές:

 

Αυτούσια η ανακοίνωση του Σχεδίου βρίσκεται εδώ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για τυχόν πρόσθετες πληροφορίες με την Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε μέσω της φόρμας επικοινωνίας που υπάρχει στην ιστοσελίδα του Ταμείου.