ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΝΕΑ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ – Αριθμός 23: Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Φορολογικής Δήλωσης Εταιρείας και Αυτοεργοδοτουμένου και Γνωστοποίηση αναφορικά με τους Όρους και Προϋποθέσεις για την Παραχώρηση Αναβολής της Καταβολής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης

ΝΕΑ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ – Αριθμός 23

Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Φορολογικής Δήλωσης Εταιρείας και Αυτοεργοδοτουμένου και Γνωστοποίηση αναφορικά με τους Όρους και Προϋποθέσεις για την Παραχώρηση Αναβολής της Καταβολής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης


Όροι και Προϋποθέσεις για την Παραχώρηση Αναβολής της
Καταβολής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης

Ο Περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Φορολογικής Δήλωσης και Καταβολής Οφειλόμενου Φόρου) Διάταγμα του 2020»

 

 • O Υπουργός Οικονομικών ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχουν τα άρθρα 5(1Α) και 13(1) των περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμων του 1978 έως 2018, εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα: «Ο Περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Φορολογικής Δήλωσης και Καταβολής Οφειλόμενου Φόρου) Διάταγμα του 2020».

 

 • Η προθεσμία υποβολής της φορολογικής δήλωσης εταιρείας (Έντυπο Τ.Φ.4) και αυτοεργοδοτούμενου του οποίου ο κύκλος εργασιών υπερβαίνει το ποσό των €70.000 και έχει υποχρέωση να ετοιμάζει εξελεγμένους λογαριασμούς (Έντυπο Τ.Φ.1 αυτοεργοδοτούμενου) καθώς και η καταβολή του φόρου που οφείλεται σύμφωνα με τις εν λόγω δηλώσεις για το έτος 2018 παρατείνεται μέχρι την 1η Ιουνίου 2020 και ώρα 23:59.

 

Ο Περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμος 91 (I) του 2004 – Γνωστοποίηση με βάση το άρθρο 5 (5) Όροι και προϋποθέσεις για την παραχώρηση αναβολής της καταβολής του ειδικού φόρου κατανάλωσης.

– Ο Διευθυντής ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το εδάφιο (5) του άρθρου 5 του περί   Φόρων Κατανάλωσης Νόμου του 2004, γνωστοποιεί τα ακόλουθα:

 

 • Ο Διευθυντής δύναται να παραχωρήσει σε δικαιούχο πρόσωπο μετά από υποβολή αίτησης, αναβολή της καταβολής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) που καθίσταται απαιτητός σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμου του 2004, σε ενεργειακά προϊόντα, καπνικά προϊόντα και αλκοόλη και αλκοολούχα ποτά, με τους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα γνωστοποίηση.
 • Η προθεσμία αναβολής της καταβολής του ΕΦΚ είναι ένας ημερολογιακός μήνας και παραχωρείται για το συνολικό ποσό του ΕΦΚ που καθίσταται απαιτητό κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού μήνα.
 • Η προθεσμία καταβολής του ποσού που θα έχει αποτελέσει αντικείμενο αναβολής σε ένα ημερολογιακό μήνα είναι το αργότερο η δέκατη έκτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί αυτόν τον ημερολογιακό μήνα. (γ)

 

 • Σε περιπτώσεις που προκύπτει έκτακτη ανάγκη σε περιόδους κρίσεων, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, δύναται να παραταθεί η προθεσμία καταβολής του ποσού που θα έχει αποτελέσει αντικείμενο αναβολής μέχρι 60 ημέρες πέραν της προβλεπόμενης προθεσμίας καταβολής του ΕΦΚ. Νοείται ότι για τον υπολογισμό της προθεσμίας καταβολής δεν λαμβάνονται υπόψη οι μη εργάσιμες ημέρες, όταν αυτές συμπίπτουν με τη λήξη της προθεσμίας αυτής.
 • Ως δικαιούχο, για την υποβολή αίτησης για εξασφάλιση αναβολής θεωρείται το πρόσωπο:
  (α) Το οποίο στα πλαίσια άσκησης του επιτηδεύματός του ασχολείται όχι περιστασιακά με την παραγωγή, εισαγωγή από τρίτες χώρες ή παραλαβή από άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενεργειακών προϊόντων ή και καπνικών προϊόντων ή και αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών, και (β) του οποίου ο ετήσιος κύκλος εργασιών της επιχείρησης υπερβαίνει τα €3.500.000, και (γ) το οποίο καταβάλλει τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης μέσω του μηχανογραφημένου συστήματος Θησέας.

 

 • Η αίτηση για εξασφάλιση αναβολής υποβάλλεται στο Διευθυντή γραπτώς και συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα: (α) Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού εγγραφής στο Μητρώο Φ.Π.Α., (β) φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού εγγραφής στο Τελωνειακό Μητρώο, (γ) στοιχεία σχετικά με τον ετήσιο κύκλο εργασιών της επιχείρησης κατά το προηγούμενο έτος, (δ) άλλα δικαιολογητικά στοιχεία (πρωτότυπα ή πιστοποιημένα αυτών αντίγραφα) τα οποία είναι δυνατόν να απαιτήσει ο Διευθυντής, ανάλογα με την περίπτωση.

 

 • Το πρόσωπο στο οποίο παραχωρείται αναβολή υποχρεούται: (α) Να καταθέσει στο Διευθυντή ανέκκλητη τραπεζική εγγυητική επιστολή η οποία θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τους σκοπούς της αναβολής. Το ύψος της εγγύησης πρέπει να καλύπτει τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης που καθίστανται συνολικά απαιτητοί κατά τη διάρκεια της προθεσμίας αναβολής και της προθεσμίας καταβολής και το καταβλητέο τέλος σύμφωνα με την υποπαράγραφο (δ), (β) να καταθέσει στο Διευθυντή συμπληρωματική εγγύηση ή χρηματική παρακαταθήκη, στις περιπτώσεις που προτίθεται να υποβάλει διασάφηση η οφειλή της οποίας υπερβαίνει τη διαθέσιμη κατατεθείσα εγγύηση, (γ) σε περίπτωση που η οφειλή που αφορά ήδη υποβληθείσα διασάφηση υπερβαίνει το ποσό της διαθέσιμης κατατεθείσας εγγύησης, τότε δεν θα παραχωρείται άδεια παραλαβής των προϊόντων με αναβολή της καταβολής του ΕΦΚ, (δ) να καταβάλλει τέλος επί του ποσού του οποίου η καταβολή αναβάλλεται για ένα ημερολογιακό μήνα, εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στην παράγραφο 2(β), το ύψος του οποίου καθορίζει ο Υπουργός Οικονομικών, (ε) να συμμορφώνεται με οποιουσδήποτε άλλους όρους που δυνατό να επιβληθούν από το Διευθυντή.

 

 • Ο Διευθυντής δύναται να ακυρώσει ή ανακαλέσει την έγκριση αναβολής την οποία έχει χορηγήσει σύμφωνα με την παρούσα γνωστοποίηση όταν: (α) Διαπιστωθεί ότι η χορήγηση της βασίστηκε σε αναληθή ή ανακριβή στοιχεία, χωρίς τη συνδρομή των οποίων δεν θα χορηγείτο, (β) εξέλειπαν μερικά ή ολικά οι προϋποθέσεις στις οποίες βασίστηκε η χορήγησή της, (γ) ο κάτοχος της έγκρισης δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις της παρούσας γνωστοποίησης και με τους όρους που έχουν τεθεί από το Διευθυντή κατά τη χορήγηση της έγκρισης αναβολής, 514 (δ) ο κάτοχος της έγκρισης αποθνήσκει ή κηρύσσεται σε πτώχευση, (ε) ο κάτοχος της έγκρισης παύει να ασχολείται με την παραγωγή, εισαγωγή ή παραλαβή από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενεργειακών προϊόντων, καπνικών προϊόντων, αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών, και (στ) ο κάτοχος της έγκρισης αποδεδειγμένα δεν τη χρησιμοποιεί.

 

 • Η παρούσα Γνωστοποίηση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, κατά την οποία η Γνωστοποίηση του Διευθυντή με αρ. Κ.Δ.Π. 411/2017 που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ. 5053 και ημερομηνία 8.12.2017 καταργείται.

Επισυνάπτεται αυτούσιο το Διάταγμα και η Γνωστοποίηση.


Διάταγμα

ΝΕΑ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ 23