ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΝΕΑ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ 214: Απόφαση για το Ειδικό Σχέδιο Ορισμένων Κατηγοριών

ΝΕΑ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ 214

Απόφαση για το Ειδικό Σχέδιο Ορισμένων Κατηγοριών

Αυτοτελώς Εργαζομένων

Αναφορικά με το Ειδικό Σχέδιο Ορισμένων Κατηγοριών Αυτοτελώς Εργαζομένων, η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, έχει εκδώσει την 21η Αυγούστου, την ακόλουθη Απόφαση:

Ειδικό Σχέδιο Ορισμένων Κατηγοριών Αυτοτελώς Εργαζομένων

Απόφαση (Αρ. 45) του 2020

Βάση της πιο πάνω Απόφασης καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις παραχώρησης Ειδικού Επιδόματος Στήριξης Ορισμένων Κατηγοριών Αυτοτελώς Εργαζομένων.

 1. Όροι και προϋποθέσεις και τρόπος υπολογισμού για την παροχή Ειδικού Επιδόματος Ορισμένων Κατηγοριών Αυτοτελώς Εργαζομένων:

 1. Το Ειδικό Επίδομα καταβάλλεται μόνο εφόσον υποβληθεί η σχετική ηλεκτρονική αίτηση στο Έντυπο ΕΕΑ.5 που αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (www.coronavirus.mlsi.gov.cy).

 1. Το Ειδικό Επίδομα καταβάλλεται εφόσον υποβληθεί από την αιτήτρια ή τον αιτητή διαδικτυακά η δήλωση ΕΕΑ.6 «ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ» που αφορά τη δήλωση για τα στοιχεία του λογαριασμού στον οποίο θα κατατεθεί το επίδομα, εφόσον δεν έχει ήδη καταχωρηθεί και επιβεβαιωθεί.

 1. Η αίτηση για το Ειδικό Επίδομα υποβάλλεται από αυτοτελώς εργαζομένους:

 • οι οποίοι δεν είναι εργοδότες και είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε μια από τις ακόλουθες κατηγορίες επαγγελμάτων:

  • Φωτογράφοι

  • Ιδιοκτήτες Αυτοκινήτων Ενοικίασης

  • Συνοδοί και ξεναγοί τουριστών και επισκεπτών (π.χ. σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, πινακοθήκες κ.λπ.)

  • Οδηγοί ταξί

  • Πλανόδιοι πωλητές τροφίμων

  • Πλανόδιοι πωλητές εκτός τροφίμων (δεν περιλαμβάνονται πλανόδιοι λαχειοπώλες)

 • εφόσον έχουν ή προβλέπουν μείωση του κύκλου εργασιών τους πέραν του 40% για την περίοδο από την 1η Αυγούστου 2020 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2020 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους και η μείωση του κύκλου εργασιών τους οφείλεται αποκλειστικά στην κατάσταση που περιήλθε η επιχείρηση τους λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID 19. Σε περίπτωση που δεν απασχολούνταν ως αυτοτελώς εργαζόμενοι κατά το προηγούμενο έτος, τότε η σύγκριση θα γίνει με περίοδο που προηγείται της 1ης Αυγούστου 2020, μη λαμβανομένης υπ’ όψη οποιασδήποτε μείωσης του κύκλου εργασιών για την περίοδο από 16 Μαρτίου 2020 μέχρι και 31 Ιουλίου 2020.

 1. Στο Ειδικό Σχέδιο Ορισμένων Κατηγοριών Αυτοτελώς Εργαζομένων δεν δύναται να ενταχθούν Αυτοτελώς Εργαζόμενοι ηλικίας 65 ετών και άνω, οι οποίοι δεν λαμβάνουν Θεσμοθετημένη Σύνταξη και δεν έχουν υποχρέωση καταβολής εισφορών με βάση την περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νομοθεσία.

 1. Το Ειδικό Επίδομα (εβδομαδιαίο) θα ισούται με το 60% του ποσού του εβδομαδιαίου ύψους των ασφαλιστέων αποδοχών, βάσει των οποίων ο δικαιούχος είχε την υποχρέωση καταβολής εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το τέταρτο τρίμηνο του 2019.

 1. Το εν λόγω Ειδικό Επίδομα δεν μπορεί να είναι μικρότερο των €300 και μεγαλύτερο των €900, αν αφορά περίοδο τεσσάρων βδομάδων.

 1. Στους Αυτοτελώς Εργαζομένους που αιτιολογημένα δεν είχαν υποχρέωση καταβολής εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2019, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στις πιο πάνω αναφερόμενες κατηγορίες επαγγελμάτων, καταβάλλεται ως Ειδικό Επίδομα το ποσό των €300 για περίοδο τεσσάρων (4) εβδομάδων.

 1. Σε περίπτωση κατά την οποία η υποχρέωση καταβολής εισφορών λαμβάνει χώρα για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια του α’ τριμήνου του 2020, καταβάλλεται ως Ειδικό Επίδομα το ποσό των €300 για περίοδο τεσσάρων εβδομάδων, υπό την προϋπόθεση ότι η αίτηση για εγγραφή ως αυτοτελώς εργαζόμενος υποβλήθηκε μέχρι και 15 Μαρτίου 2020.

 1. Το Ειδικό Επίδομα Ορισμένων Κατηγοριών Αυτοτελώς Εργαζομένων δεν παρέχεται για περίοδο για την οποία ο αιτητής λαμβάνει ανεργιακό επίδομα, επίδομα ασθενείας, επίδομα μητρότητας ή επίδομα πατρότητας ή θεσμοθετημένη σύνταξη ή οποιοδήποτε Ειδικό Επίδομα από τα Ειδικά Σχέδια που υλοποιεί το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατά τον Αύγουστο 2020.

 1. Η σχετική αίτηση για συμμετοχή στο Ειδικό Σχέδιο (ΕΕΑ.5) πρέπει να υποβληθεί από τον ίδιο τον αυτοτελώς εργαζόμενο ή από δεόντως εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του.

 1. Αυτοτελώς Εργαζόμενος θα μπορεί να ενταχθεί στο Ειδικό Σχέδιο, εφόσον υπεύθυνα δηλώσει ότι η μείωση του κύκλου εργασιών του είναι πέραν του 40%.

 1. Το Ειδικό Σχέδιο ισχύει από την 1 η Αυγούστου 2020 μέχρι την 31η Αυγούστου 2020.

 1. Από το Ειδικό Σχέδιο μπορούν να επωφεληθούν και δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, οι οποίοι εργάζονται ως αυτοτελώς εργαζόμενοι και είναι εγγεγραμμένοι στις κατηγορίες επαγγελμάτων που αναφέρονται στον πιο πάνω πίνακα. Το Ειδικό Επίδομα Ορισμένων Κατηγοριών Αυτοτελώς Εργαζομένων, το οποίο θα καταβληθεί σε δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος θα ληφθεί υπ’ όψη για σκοπούς υπολογισμού του εισοδήματος που λαμβάνεται υπ’ όψη για σκοπούς καταβολής του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος για την περίοδο καταβολής του.

 1. Το εν λόγω Ειδικό Επίδομα θα παραχωρείται μόνο μετά από υπεύθυνη δήλωση / εξουσιοδότηση του αιτητή με την οποία:

 1. Θα βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί είναι αληθή και θα γίνεται αποδοχή των συνεπειών του νόμου για ψευδή δήλωση, επί χρηματική ποινή μέχρι €40.000 ή φυλάκιση μέχρι 2 χρόνια ή και στις δύο ποινές μαζί σε περίπτωση καταδίκης για παροχή ψευδών στοιχείων.

 2. Θα παρέχεται εξουσιοδότηση στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, να επαληθεύσει σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες Αρχές της Δημοκρατίας ή του εξωτερικού και με Οργανισμούς/Φορείς/Επιχειρήσεις όσα από τα στοιχεία που περιέχονται στην αίτησή κριθεί ότι είναι απαραίτητα για την εξέταση της αίτησης και την παροχή του επιδόματος.

 3. Θα παρέχεται ρητή συγκατάθεση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα , σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

 1. Οποιοδήποτε ποσό έχει καταβληθεί σε οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο εκ των υστέρων προκύπτει ότι είτε το πρόσωπο αυτό δεν ήταν δικαιούχο, είτε ότι δεν οφειλόταν ολόκληρο ή μέρος του ποσού οποιουδήποτε επιδόματος ή παροχής που παρέχεται δυνάμει των περί των Έκτακτων Μέτρων που Λαμβάνονται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την Αντιμετώπιση της Πανδημίας του ιού COVID 19 Νόμων του 2020 και των Αποφάσεων που εκδίδονται δυνάμει αυτών, θεωρείται ως χρέος του προσώπου αυτού στη Δημοκρατία και δύναται να συμψηφιστεί με οποιαδήποτε μελλοντική παροχή που παρέχεται είτε δυνάμει του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου είτε με οποιοδήποτε ποσό είναι καταβλητέο προς το πρόσωπο αυτό είτε να διεκδικηθεί ως χρέος οφειλόμενο στη Δημοκρατία. Οι πιο πάνω διατάξεις ισχύουν και για κάθε πρόσωπο, το οποίο έχει επιτύχει διά ψευδών παραστάσεων τη χορήγηση οποιασδήποτε πληρωμής που έχει διενεργηθεί δυνάμει των περί των Έκτακτων Μέτρων που Λαμβάνονται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την Αντιμετώπιση της Πανδημίας του ιού COVID 19 Νόμων και των Αποφάσεων που εκδίδονται δυνάμει αυτών.

 1. Αυτοτελώς εργαζόμενο πρόσωπο που υποβάλλει αίτηση για συμμετοχή στο Ειδικό Σχέδιο Ορισμένων Κατηγοριών Αυτοτελώς Εργαζομένων ή και σε οποιοδήποτε άλλο Σχέδιο αποφασίζεται και δημοσιεύεται με βάση τις διατάξεις των περί των Έκτακτων Μέτρων που Λαμβάνονται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την Αντιμετώπιση της Πανδημίας του ιού COVID 19 Νόμων, οφείλει να διατηρεί για περίοδο τουλάχιστον δύο (2) ετών από την υποβολή της αίτησης κάθε σχετικό αρχείο, παραστατικό ή και αποδεικτικό στοιχείο για όλους τους όρους και προϋποθέσεις, οι οποίες περιέχονταν στις σχετικές αποφάσεις που έχουν δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

 1. Για την περίοδο για την οποία θα καταβληθεί το Ειδικό Επίδομα Ορισμένων Κατηγοριών Αυτοτελώς Εργαζομένων, ο επωφελούμενος αυτοτελώς εργαζόμενος διατηρεί την υποχρέωσή του για καταβολή εισφορών στα ταμεία για τα οποία έχουν ευθύνη είσπραξης οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τα εισοδήματά του, εξαιρουμένου του Ειδικού Επιδόματος Ορισμένων Κατηγοριών Αυτοτελώς Εργαζομένων.

 1. Η περίοδος καταβολής του Ειδικού Επιδόματος Ορισμένων Κατηγοριών Αυτοτελώς Εργαζομένων θα θεωρείται περίοδος εξομοιούμενης ασφάλισης για σκοπούς εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και θα πιστωθεί αναλόγως ο ασφαλιστικός λογαριασμός του δικαιούχου.

 1. Σημειώνεται ότι παρέχεται κάθε δυνατή βοήθεια στα πλαίσια της Χρηστής Διοίκησης αλλά και του στόχου της καταβολής των επιδομάτων στους εργαζόμενους, για την εξέταση των στοιχείων των αυτοτελώς εργαζομένων οι οποίοι εκ λάθους δεν υπέβαλαν κατά τη διάρκεια της ισχύος των Σχεδίων τα ορθά στοιχεία και έγγραφα είτε με διόρθωση των αιτήσεων, είτε με την υποβολή των ορθών αιτήσεων, είτε με την καταβολή των επιδομάτων στους δικαιούχους με Κυβερνητική Επιταγή.

 1. Η Απόφαση αφορά την περίοδο από την 1η Αυγούστου 2020 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2020.

Επισυνάπτεται αυτούσια η Απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Εγκύκλιος Αρ. 214

Ειδικό Σχέδιο Ορισμένων Κατηγοριών Αυτοτελώς Εργαζομένων