ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Έκδοση Διατάγματος για Εγκατάσταση Συσκευής Εντοπισμού Θέσης (GPS) σε όλα τα οχήματα μεταφοράς αποβλήτων σε επαγγελματική βάση

Έκδοση Διατάγματος για Εγκατάσταση Συσκευής Εντοπισμού Θέσης (GPS) σε όλα τα οχήματα μεταφοράς αποβλήτων σε επαγγελματική βάση

 

Σύμφωνα με το Άρθρο 33(10) των περί Αποβλήτων Νόμων του 2011 έως 2021, ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, εξέδωσε στις 11/11/2021, το περί Αποβλήτων (Εγκατάσταση Συσκευής Παγκόσμιου Εντοπισμού Θέσης σε Οχήματα που Συλλέγουν – Μεταφέρουν Απόβλητα σε Επαγγελματική Βάση) Διάταγμα Κ.Δ.Π. 462/2021.

Το Διάταγμα εισάγει την υποχρέωση τοποθέτησης συσκευής GPS σε όλα τα οχήματα τα οποία σε επαγγελματική βάση μεταφέρουν απόβλητα, ώστε να ενισχύεται η δυνατότητα εντοπισμού υπεύθυνου σε περίπτωση παράνομης απόρριψης αποβλήτων σε συγκεκριμένο σημείο.

Το Διάταγμα ουσιαστικά έρχεται να ενισχύσει τους φυσικούς έλεγχους και εμπλέκοντας την τεχνολογία να βοηθήσει στον εντοπισμό και τον περιορισμό των ανεξέλεγκτων παράνομων απορρίψεων αποβλήτων.

Κάθε Συλλέκτης-Μεταφορέας οφείλει να προσκομίσει τα πιστοποιητικά εγκατάστασης της συσκευής GPS στα οχήματά του στον Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος, το αργότερο 3 μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος Διατάγματος, δηλαδή μέχρι τις 11/2/2022.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, οι επιθεωρητές του Τμήματος θα λαμβάνουν τα μέτρα που προβλέπονται από τη νομοθεσία, που περιλαμβάνουν εξώδικη ρύθμιση, ανάκληση ή προσωρινή αναστολή της καταχώρισης και διαγραφή της καταχώρισης από το Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων.