ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Εισαγωγή – Αποθήκευση Υδραζίνης (Liozan S55)

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αρμόδια αρχή για τα θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία, ενημερώνει μέσω της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο για τα εξής:

Σε πρόσφατες επιθεωρήσεις του ΤΕΕ, έχει διαπιστωθεί ότι σε υποστατικά εισαγωγέων χημικών ουσιών εντοπίστηκε αποθηκευμένη ποσότητα υδραζίνης, (εμπορική ονομασία Liozan S55) την οποία σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης εισαγωγής, είχαν υποχρέωση να διατηρούν στο υποστατικό τους μέχρι να απαιτηθεί η χρήση της από τον πελάτη.

Η συγκεκριμένη ουσία ταξινομείται ως «τοξική» και σε περίπτωση ατυχήματος αναμένεται να υπάρξουν επιπτώσεις σε μεγάλη ακτίνα.

Σύμφωνα με τους περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Αντιμετώπιση Κινδύνων Ατυχημάτων Μεγάλης Κλίμακας Σχετιζομένων με Επικίνδυνες Ουσίες) Κανονισμούς του 2015 (Οδηγία SEVESO III), μονάδες στις οποίες αποθηκεύεται υδραζίνη πέραν των 0,5 τόνων ταξινομούνται ως μονάδες «κατώτερης βαθμίδας» ενώ μονάδες στις οποίες αποθηκεύεται η ουσία αυτή πέραν των 2 τόνων ταξινομούνται ως μονάδες «ανώτερης βαθμίδας» και οι διαχειριστές των εν λόγω μονάδων υπόκεινται στις πρόνοιες των Κανονισμών.

Επειδή στις επιθεωρήσεις, οι εισαγωγείς υδραζίνης εξέφρασαν άγνοια για τους εν λόγω Κανονισμούς, επισυνάπτονται οι Κανονισμοί με σκοπό την μελέτη και εφαρμογή των προνοιών τους για συμμόρφωση και αποφυγή τυχόν ατυχημάτων.

Επιπρόσθετες πληροφορίες για τα Ατυχήματα Μεγάλης Κλίμακας, είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ.

Επισημαίνεται ότι εάν οι εισαγωγείς προτίθενται να αποθηκεύσουν υδραζίνη στην μονάδα τους, θα πρέπει μεταξύ άλλων να υποβάλουν στο ΤΕΕ τα εξής:

 

1. «Γνωστοποίηση» σύμφωνα με τον Κανονισμό 7.

Εάν η μονάδα εμπίπτει ήδη στους Κανονισμούς, στην γνωστοποίηση πρέπει να δηλώνονται οι αλλαγές στη μονάδα καθώς και η προτιθέμενη μέγιστη ποσότητα αποθήκευσης υδραζίνης.

 

2. Για μονάδα κατώτερης βαθμίδας, «πληροφορίες σχετικά με την επικινδυνότητας της μονάδας» σύμφωνα με τον Κανονισμό 11.

Σημειώνεται ότι στο δυσμενέστερο σενάριο ατυχήματος πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η συμμετοχή της μέγιστης προστιθέμενης αποθηκευμένης ποσότητας υδραζίνης.

 

3. Για μονάδα ανώτερης βαθμίδας «έκθεση ασφάλειας» σύμφωνα με τον Κανονισμό 9. Σημειώνεται ότι στα εξεταζόμενα σενάρια ατυχήματος, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η συμμετοχή της προτιθέμενης μέγιστης αποθηκευμένης ποσότητας υδραζίνης.

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με τον αρμόδιο Λειτουργό Επιθεώρησης Εργασίας κ. Άδωνη Παή στο 22405699.

ΚΔΠ: 347 2015