ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΕΒ ΑΡΙΘΜΟΣ 106: Διάταγμα Υπουργού Υγείας (Αρ. 25)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 106
Διάταγμα Υπουργού Υγείας (Αρ. 25)

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ), ενημερώνει ότι o Υπουργός Υγείας έχει προβεί σε έκδοση νέου Διατάγματος ημερομηνίας 22 Μαΐου 2020, το οποίο προνοεί/διευκρινίζει τα ακόλουθα:

1. Επιτρέπεται η μεταφορά στη Δημοκρατία των ακόλουθων κατηγοριών προσώπων με πτήσεις για τις οποίες κατ’ εξαίρεση παραχωρείται ειδική άδεια από τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, σύμφωνα με τα περί Πολιτικής Αεροπορίας (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματα του 2020 έως (Αρ. 5) του 2020, ως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται:

(α) Κυπρίων πολιτών μόνιμα διαμενόντων στη Δημοκρατία, των αλλοδαπών συζύγων τους και των ανήλικων τέκνων αυτών,
(β) όλων των νόμιμα διαμενόντων στη Δημοκρατία προσώπων,
(γ) προσώπων που δικαιούνται να εισέλθουν στη Δημοκρατία σύμφωνα με τη Συνθήκη της Βιέννης,
(δ) προσώπων ανεξαρτήτως υπηκοότητας, των οποίων η παρουσία στη Δημοκρατία, λόγω της επαγγελματικής ή επιστημονικής τους ιδιότητας, εγκρίνεται από το αρμόδιο ιατρικό όργανο για ενίσχυση της προσπάθειας για αντιμετώπιση της πανδημίας του Κορωνοϊού,
(ε) ασθενών ανεξαρτήτως υπηκοότητας που έλαβαν θεραπεία σε εγκεκριμένο ιδιωτικό ή δημόσιο νοσηλευτήριο/ιατρικό κέντρο στη Δημοκρατία, την οποία ενδείκνυται όπως συνεχίσουν.

Η μεταφορά των προσώπων που εμπίπτουν στις κατηγορίες (α) μέχρι (ε) υπόκειται στους ακόλουθους όρους και σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση των χωρών, βάσει της εκτίμησης κινδύνου, όπως αυτές ανακοινώνονται από το Υπουργείο Υγείας:

(i) Όλα τα πρόσωπα που αφικνούνται στο έδαφος της Δημοκρατίας υποβάλλονται σε μοριακή εξέταση για την ασθένεια του COVID-19 και παραμένουν σε χώρους υποχρεωτικής απομόνωσης (καραντίνα) για 24 ώρες ή μέχρι την έκδοση του αποτελέσματος της εξέτασης,

(ii) όλα τα πρόσωπα που αφικνούνται στο έδαφος της Δημοκρατίας από χώρες της Κατηγορίας Α, παραμένουν σε καθεστώς αυτοπεριορισμού για 7 ημέρες,

(iii) όλα τα πρόσωπα που αφικνούνται στο έδαφος της Δημοκρατίας από χώρες της Κατηγορίας Β, παραμένουν σε καθεστώς αυτοπεριορισμού για 14 ημέρες,

(iv) όλα τα πρόσωπα που αφικνούνται στο έδαφος της Δημοκρατίας από χώρες που δεν εμπίπτουν στις Κατηγορίες Α και Β, παραμένουν σε καθεστώς αυτοπεριορισμού για 14 ημέρες,

(v) όλα τα πρόσωπα που αφικνούνται στη Δημοκρατία και διαγνωστούν θετικοί στην ασθένεια του COVID-19 παραμένουν σε καθεστώς υποχρεωτικής απομόνωσης (καραντίνα) και ακολουθείται το ιατρικό πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας,

(vi) το κόστος του αεροπορικού εισιτηρίου, εφόσον υπάρχει, καταβάλλεται από κάθε επιβάτη, πλην των προσώπων που έχει αποστείλει η Δημοκρατία στο εξωτερικό για ιατρικούς λόγους, καθώς και των προσώπων που εμπίπτουν στην κατηγορία (δ).

2. Επιτρέπεται η μεταφορά και/ή αναχώρηση από τη Δημοκρατία προσώπων, τα οποία είναι μέλη πληρωμάτων εμπορικών σκαφών ή μέλη πληρωμάτων σε πλατφόρμες που διενεργούν διερευνητικές γεωτρήσεις εντός Αποκλειστικών Οικονομικών Ζωνών Κρατών με τα οποία η Δημοκρατία εγκαθίδρυσε διπλωματικές σχέσεις, ή μέλη πληρωμάτων κρουαζιερόπλοιων που βρίσκονται σε παροπλισμό ή μέλη πληρωμάτων σκαφών αναψυχής, που είτε ελλιμενίζονται στους λιμένες της Δημοκρατίας, είτε αφικνούνται, με πτήσεις που, κατ’ εξαίρεση, επιτρέπονται
κατόπιν ειδικής άδειας από τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, σύμφωνα με τα περί Πολιτικής Αεροπορίας (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματα του 2020 έως (Αρ. 5) του 2020, ως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, υπό τους ακόλουθους όρους:

(i) Τα εν λόγω πρόσωπα πρέπει να τεθούν σε καθεστώς αυτοπεριορισμού 14 ημέρες πριν την άφιξή τους,

(ii) πρέπει να υποβληθούν σε μοριακή εξέταση για την ασθένεια του COVID-19, πριν την άφιξή τους ή εάν αυτό δεν είναι δυνατό κατά την άφιξή τους και αυτή να είναι αρνητική, και

(iii) η εταιρεία στην οποία εργάζονται ή/και ο πράκτορας, o οποίος έχει αναλάβει την αλλαγή του πληρώματος, αναλαμβάνει τη μεταφορά του πληρώματος απευθείας από το πλοίο στο αεροδρόμιο και τη μεταφορά των πληρωμάτων που αφικνούνται αεροπορικώς από το αεροδρόμιο στο λιμάνι αναχώρησης, κάτω από αυστηρά μέτρα προστασίας. Εάν δεν υπάρχει συγχρονισμός μεταξύ της άφιξης του πλοίου και της άφιξης της πτήσης, ή εάν εκκρεμούν τα αποτελέσματα των μοριακών εξετάσεων η εταιρεία ή/και ο πράκτορας πρέπει να προβούν σε ρυθμίσεις με τις Αρχές για τη διαμονή του πληρώματος σε καθορισμένα καταλύματα, υπό καθεστώς απομόνωσης, μέχρι την άφιξη της πτήσης ή του πλοίου. Όπου είναι δυνατόν, το πλήρωμα αποβίβασης παραμένει στο πλοίο μέχρι την ημερομηνία της πτήσης:

Νοείται ότι, για τα πρόσωπα τα οποία ήδη εργάζονται ως μέλη πληρωμάτων σε σκάφη τα οποία ελλιμενίζονται σε κυπριακά λιμάνια και τα οποία θα αναχωρήσουν από τη Δημοκρατία, εφαρμόζεται στην περίπτωσή τους μόνο η υποπαράγραφος (iii).

3. Επιτρέπεται η μεταφορά και παραμονή στη Δημοκρατία ναυτικών και μελών πληρωμάτων σκαφών που είναι Κύπριοι πολίτες ή μόνιμα διαμένοντες στη Δημοκρατία και οι οποίοι αφικνούνται με σκάφη που ελλιμενίζονται στους λιμένες της Δημοκρατίας, υπό τους ακόλουθους όρους:

(i) Έχουν συμπληρώσει 14 ημέρες σε αυτοαπομόνωση και έχουν συμπληρώσει συγκεκριμένο έντυπο που έχει εκδοθεί από το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ως μέρος του πρωτοκόλλου για την αλλαγή πληρωμάτων,

(ii) πρέπει να υποβληθούν σε μοριακή εξέταση για την ασθένεια του COVID-19, κατά την αποβίβασή τους από το σκάφος,

(iii) μέχρι την έκδοση του αποτελέσματος της εξέτασης, τα πρόσωπα αυτά παραμένουν σε χώρους υποχρεωτικής απομόνωσης (καραντίνα),

(iv) εάν τα πρόσωπα διαγνωστούν θετικά στην ασθένεια του COVID-19, παραμένουν σε καθεστώς υποχρεωτικής απομόνωσης (καραντίνα) και ακολουθείται το ιατρικό πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας,

(v) για τη διεξαγωγή των μοριακών εξετάσεων, τη διαδικασία μεταφοράς και τον περιορισμό, μέχρι την έκδοση των αποτελεσμάτων της εξέτασης, των εν λόγω προσώπων, ακολουθούνται οι διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό 2.3(iii).

4. Επιτρέπεται η άφιξη στη Δημοκρατία προσώπων ανεξαρτήτως υπηκοότητας, για σκοπούς υλοποίησης των έργων του δημοσίου ή για άλλες επαγγελματικές υποχρεώσεις, κατόπιν έγκρισης του εκάστοτε αρμόδιου Υπουργού/Υφυπουργού παρά τω Προέδρω, στον οποίο πρέπει να υποβάλλεται σχετικό αίτημα και ο οποίος οφείλει να τεκμηριώνει την αναγκαιότητα άφιξης στη Δημοκρατία των εν λόγω προσώπων και να ενημερώνει σχετικά τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, υπό τους ακόλουθους όρους:

(i) Η περίοδος διαμονής στη Δημοκρατία δεν υπερβαίνει τις 4 ημέρες,

(ii) στα εν λόγω πρόσωπα διενεργείται μοριακή εξέταση για την ασθένεια του COVID-19,
εκτός και εάν προσκομίζουν αρνητικό πιστοποιητικό μοριακής εξέτασης για την εν λόγω
ασθένεια με ισχύ 72 ώρες προηγουμένως,

(iii) μέχρι την έκδοση του αποτελέσματος της εξέτασης, τα πρόσωπα αυτά παραμένουν σε
χώρους υποχρεωτικής απομόνωσης (καραντίνα),

(iv) εάν τα πρόσωπα διαγνωστούν θετικά στην ασθένεια του COVID-19, παραμένουν σε
καθεστώς υποχρεωτικής απομόνωσης (καραντίνα) και ακολουθείται το ιατρικό
πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας,

(v) τα εν λόγω πρόσωπα λαμβάνουν μέτρα προφύλαξης και αυτοπροστασίας στο χώρο στον
οποίο διαμένουν.

5. (α) Από τις 06.00 π.μ. της 25ης Μαΐου 2020, τερματίζεται η παραμονή των προσώπων που βρίσκονται σε χώρους υποχρεωτικής απομόνωσης (καραντίνα) και τα εν λόγω πρόσωπα οφείλουν να παραμείνουν σε καθεστώς αυτοπεριορισμού, για χρονικό διάστημα το οποίο λήγει σύμφωνα με τις πρόνοιες του Σημείου 1.(ii), (iii) και (iv) ανωτέρω: Νοείται ότι, από τα ανωτέρω εξαιρούνται τα πρόσωπα, τα οποία έχουν διαγνωστεί θετικά στην ασθένεια του COVID-19, ενώ αυτά εξακολουθούν να παραμένουν σε καθεστώς υποχρεωτικής απομόνωσης (καραντίνα) και
ακολουθείται το ιατρικό πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας.

(β) Ανεξάρτητα από τις πρόνοιες της παραγράφου (α), τα πρόσωπα που εμπίπτουν στις πρόνοιες του Κανονισμού 2.17 του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19), Διατάγματος (Αρ. 24) και τα πρόσωπα που εμπίπτουν στις πρόνοιες των Σημείων 1.(i), 2(iii), 3(iii) και 4(iii) του Διατάγματος ανωτέρω, συνεχίζουν την υποχρεωτική απομόνωση (καραντίνα) μέχρι τη λήξη αυτής.

6. Επιτρέπεται η επαναλειτουργία των ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων, από τις 06.00 π.μ. της 1ης Ιουνίου 2020.

7. Επιτρέπεται η προπόνηση, σε ανοικτές υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις, των ακόλουθων προσώπων:

i) Αθλητών και αθλητριών υψηλής επίδοσης, οι οποίοι περιλαμβάνονται στον κατάλογο της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής και στους Σχεδιασμούς Υψηλής Επίδοσης και Ταλέντων του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού,

ii) αθλητών και αθλητριών της Παραολυμπιακής Ομάδας που διεκδικούν πρόκριση με βάση τον κατάλογο της Παραολυμπιακής Επιτροπής,

iii) αθλητών και αθλητριών μελών των Εθνικών Ομάδων Στίβου στις κατηγορίες Εφήβων/Νεανίδων, Ανδρών/ Γυναικών, Εθνικής Ενόπλων, και

iv) τελειόφοιτων μαθητών Λυκείου, οι οποίοι είναι υποψήφιοι για τις σχολές Φυσικής Αγωγής και έχουν επιλέξει το μάθημα Παγκυπρίων Εξετάσεων «Πρακτική Δοκιμασία», προκειμένου να προετοιμασθούν για την εξέταση:

Νοείται ότι, τα πιο πάνω πρόσωπα προπονούνται, σε εγκαταστάσεις τις οποίες υποδεικνύει ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού, χωρίς όμως να γίνεται χρήση αποδυτηρίων και/ή γυμναστηρίων και/ή οποιωνδήποτε άλλων κλειστών αθλητικών και παρεμφερών υποδομών, νοουμένου ότι οι μετέχοντες στην προπόνηση δεν υπερβαίνουν τα πέντε άτομα, περιλαμβανομένου και του προπονητή, ανά κατηγορία αγωνισμάτων (π.χ. ρίψεις, δρόμοι κλπ).


Διάταγμα Υπ. Υγείας (Αρ. 25) – 22.05.2020

Εγκύκλιος ΟΕΒ Αρ. 106