ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ OEB ΑΡ. 114: Τροποποίηση του περι Ενοικιοστασίου Νόμου – Αναστολή εξώσεων μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 114
Τροποποίηση του περι Ενοικιοστασίου Νόμου
Αναστολή εξώσεων μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου

Η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε πρόταση νόμου για τροποποίηση του «περί Ενοικιοστασίου (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμου του 2020», ώστε η ισχύουσα αναστολή κάθε διαδικασίας προς ανάκτηση κατοχής ακινήτου να παραταθεί μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου 2020, προκειμένου να μην εκδοθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή καμμιά απόφαση ή διάταγμα ανάκτησης κατοχής δυνάμει τέτοιας διαδικασίας.
Ο υπό τροποποίηση νόμος, αρχικά προέβλεπε την αναστολή διαδικασιών έξωσης μέχρι και την 31η Μαΐου 2020 και είχε ψηφιστεί από τη Βουλή και τέθηκε σε ισχύ στις 27 Μαρτίου 2020, ως νομοθετικό μέτρο προσωρινής φύσης για την προστασία των ενοικιαστών από το ενδεχόμενο έξωσής τους συνεπεία της κατάστασης που διαμορφώθηκε λόγω της λήψεως, από την 24η Μαρτίου 2020, περιοριστικών μέτρων στη διακίνηση των πολιτών βάσει του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 9) του 2020.
Επισυνάπτεται η σχετική δημοσίευση στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας.