ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΕΒ ΑΡΙΘΜΟΣ 86: Το περί Λήψης Εκτάκτων Μέτρων από Χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς και Εποπτικές Αρχές Τροποποιητικό Διάταγμα του 2020

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 86

Το περί Λήψης Εκτάκτων Μέτρων από Χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς και Εποπτικές Αρχές Τροποποιητικό Διάταγμα του 2020

 

Σας αποστέλλεται το Περί Λήψης Εκτάκτων Μέτρων από Χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς και Εποπτικές Αρχές Τροποποιητικό Διάταγμα του 2020 το οποίο τροποποιεί το αρχικό Διάταγμα που κυκλοφόρησε στις 30 Μαρτίου (Κ.Δ.Π. 134/2020).

Οι βασικότερες τροποποιήσεις είναι οι ακόλουθες:

  • Καλύπτονται και δάνεια που συνομολογήθηκαν στην Κύπρο τα οποία διέπονται από αλλοδαπό δίκαιο.
  • Καθίστανται δικαιούχοι για αναστολή των υποχρεώσεων καταβολής δόσεων και τα φυσικά/νομικά πρόσωπα που είχαν διευθετήσει τις δόσεις τους με τρόπο ώστε να μην υπάρχουν δόσεις σε καθυστέρηση πέραν των 30 ημερών κατά την 30η Μαρτίου 2020.
  • Η πιο πάνω τροποποίηση ισχύει επίσης όταν οι συνολικές καθυστερήσεις στο επίπεδο του χρηματοοικονομικού οργανισμού δεν υπερβαίνουν τα €100 για δάνεια λιανικής τραπεζικής και €500 για επιχειρηματικά δάνεια.
  • Η υποβολή αιτήματος εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τον χρηματοοικονομικό οργανισμό θα πρέπει να γίνει μέχρι τις 26 Ιουνίου 2020 και το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα θα πρέπει να αποφασίσει μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020.
  • Οι δόσεις που ήταν πληρωτέες από τις 30 Μαρτίου 2020 και έχουν καταβληθεί από τον δανειολήπτη πριν από την ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τον χρηματοοικονομικό οργανισμό, επιστρέφονται στο δανειολήπτη εφόσον το ζητήσει, διαφορετικά παραμένουν ως πληρωμή έναντι του δανείου του.
  • Το σύνολο των τόκων των οποίων αναστέλλεται η περίοδος καταβολής τους κατά την ημερομηνία λήξεως της ισχύς του Διατάγματος, θα προστίθενται στο υπόλοιπο του δανείου και το σύνολο των δόσεων κεφαλαίων και τόκων που θα ανασταλούν δεν θα καθίστανται άμεσα απαιτητά εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ των δύο μερών.

Διάταγμα Υπ. Οικονομικών

Εγκύκλιος Αρ.86