ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Εγκύκλιος Αρ. 301: Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης

Εγκύκλιος Αρ. 301

Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης ή Επιχειρήσεων που λόγω των μέτρων που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση της πανδημίας κατά την υπό αναφορά περίοδο (1η Νοεμβρίου μέχρι 30 Νοεμβρίου 2020) και περιλαμβάνονται στα εν ισχύ Διατάγματα του Υπουργού Υγείας ή και τις σχετικές αποφάσεις του  Υπουργικού Συμβουλίου, έχουν μείωση του κύκλου εργασιών πέραν του 80%

Αναφορικά με το Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης ή Επιχειρήσεων που λόγω των μέτρων που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση της πανδημίας κατά την υπό αναφορά περίοδο (1η Νοεμβρίου μέχρι 30 Νοεμβρίου 2020) και περιλαμβάνονται στα εν ισχύ Διατάγματα του Υπουργού Υγείας ή και τις σχετικές αποφάσεις του  Υπουργικού Συμβουλίου, έχουν μείωση του κύκλου εργασιών πέραν του 80%, η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, έχει εκδώσει την 18η Νοεμβρίου, την ακόλουθη Απόφαση:

Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης ή Επιχειρήσεων που λόγω των μέτρων που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση της πανδημίας κατά την υπό αναφορά περίοδο (1η Νοεμβρίου μέχρι 30 Νοεμβρίου 2020) και περιλαμβάνονται στα εν ισχύ Διατάγματα του Υπουργού Υγείας ή και τις σχετικές αποφάσεις του  Υπουργικού Συμβουλίου, έχουν μείωση του κύκλου εργασιών πέραν του 80%,

Απόφαση (Αρ. 61) του 2020

Βάσει της πιο πάνω Απόφασης, καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις του Ειδικού Σχεδίου για Επιχειρήσεις Ορισμένων Οικονομικών Δραστηριοτήτων και της καταβολής Ειδικού Ανεργιακού Επιδόματος στους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα.

Το Σχέδιο δεν εφαρμόζεται για οργανισμούς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, οργανισμούς δημόσιου δικαίου και άλλους παρόμοιας φύσης οργανισμούς και άλλες οικονομικές δραστηριότητες. Η εργοδότηση οικιακού προσωπικού δεν εμπίπτει στην έννοια της επιχείρησης και επιπρόσθετα δεν εμπίπτει οποιαδήποτε ένωση προσώπων, της οποίας οι σκοποί είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, είτε είναι πολιτικής, φιλανθρωπικής, συνδικαλιστικής ή άλλης παρόμοιας φύσης.

 

Συγκεκριμένα η απόφαση προνοεί τα εξής:

 1. Νομικό πρόσωπο το οποίο κατέχει πέραν του ενός Αριθμού Μητρώου Εργοδότη, η αναφορά σε επιχείρηση δύναται να αφορά τον κάθε ξεχωριστό Αριθμό Μητρώου Εργοδότη υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο Σχέδιο.
 2. Όροι και προϋποθέσεις για ένταξη επιχειρήσεων στο Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης:

(α) (i) Η επιχείρηση να τελεί υπό υποχρεωτική πλήρη αναστολή, σύμφωνα με τα εν ισχύ κατά την υπό αναφορά περίοδο (1η ως 30 Νοεμβρίου 2020) Διατάγματα του Υπουργείου Υγείας ή/και τις σχετικές Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου που βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα www.pio.gov.cy/coronavirus και δεν έχει διαφοροποιηθεί η φύση ή και ο τρόπος δραστηριοποίησής της εφόσον δεν ασκεί καμία οικονομική δραστηριότητα, εξαιρουμένων των διοικητικών εργασιών που είναι απαραίτητες στην επιχείρηση, ή

(ii) η επιχείρηση να δραστηριοποιείται κατά την υπό αναφορά περίοδο (1η Νοεμβρίου μέχρι 30 Νοεμβρίου 2020) εφόσον έχει ή προβλέπει μείωση του κύκλου εργασιών πέραν του 80% για την περίοδο από την 1η Νοεμβρίου 2020 μέχρι και την 30ή Νοεμβρίου 2020 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους και η μείωση του κύκλου εργασιών τους οφείλεται αποκλειστικά στην κατάσταση που περιήλθε η επιχείρησή τους λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID 19.

 

(β) Βασική προϋπόθεση συμμετοχής στο Σχέδιο είναι να μην απολυθεί οποιοσδήποτε υπάλληλος από την 1η Μαρτίου 2020 μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2020, εκτός για λόγους που αιτιολογείται απόλυση άνευ προειδοποιήσεως με εξαίρεση επιχειρήσεων οι οποίες βρίσκονται σε υποχρεωτική αναστολή από τις 13 Νοεμβρίου μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2020 στις επαρχίες Λεμεσού και Πάφου για τις οποίες η απαγόρευση απολύσεων ισχύει μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2020. Νοείται ότι οι επιχειρήσεις δεν θα μπορούν να απολύουν εργαζομένους για οικονομικούς λόγους κατά το ανωτέρω διάστημα.

 

(γ) Να υποβληθεί η σχετική ηλεκτρονική αίτηση στο Έντυπο ΕΕΑ.3 που αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ( www.coronavirus.mlsi.gov.cy) από πρόσωπο που δεσμεύει την επιχείρηση σύμφωνα με τον σχετικό Νόμο για την περίοδο από την 1η Νοεμβρίου 2020 μέχρι και την 30ή Νοεμβρίου 2020.

 

(δ) Η επιχείρηση να δηλώσει τους εργοδοτουμένους για τους οποίους ζητείται η καταβολή Ειδικού Ανεργιακού Επιδόματος κατά την περίοδο της αναστολής των εργασιών της, στους οποίους θα καταβληθεί το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα, σύμφωνα με τους όρους, προϋποθέσεις και τρόπο υπολογισμού που παρουσιάζονται στην Απόφαση.

 

(ε) Για επιχειρήσεις που εργοδοτούν μέχρι 9 εργοδοτουμένους δύναται να καταβάλλεται Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα σε όλους τους εργοδοτουμένους της επιχείρησης ανεξαρτήτως της ιδιότητας των προσώπων αυτών.

 

(στ) Για επιχειρήσεις που εργοδοτούν πέραν των 9 εργοδοτουμένων, θα καταβληθεί Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα στο 97% των εργοδοτουμένων τους, εφόσον πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις της Απόφασης. Στο εναπομείναν 3% περιλαμβάνονται οι διευθυντές μέτοχοι, συνέταιροι που κατέχουν πέραν του 20% των μετοχών, γενικοί διευθυντές και διευθυντικά στελέχη. Για τον υπολογισμό του αριθμού των εργοδοτουμένων που εμπίπτουν στο 97% του συνόλου των εργοδοτουμένων, το αποτέλεσμα της μαθηματικής πράξης στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.

 

(ζ) Σε περίπτωση κατά την οποία τα πιο πάνω πρόσωπα υπερβαίνουν σε αριθμό το 3% των εργοδοτουμένων της επιχείρησης, τότε δύνανται να συμπεριληφθούν και να καταβληθεί το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα, εφόσον πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις της Απόφασης.

 

(η) Για την περίοδο για την οποία θα καταβληθεί στην Επιχείρηση το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα, ο εργοδότης απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του για την καταβολή του υπόλοιπου του μισθού στους εργοδοτουμένους του που έλαβαν το εν λόγω επίδομα.

 

(θ) Η περίοδος καταβολής του Ειδικού Ανεργιακού Επιδόματος θα θεωρείται περίοδος εξομοιούμενης ασφάλισης για σκοπούς εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και θα πιστωθεί αναλόγως ο ασφαλιστικός λογαριασμός του δικαιούχου.

 

(ι) Η επιχείρηση θα μπορεί να ενταχθεί στο Σχέδιο Πλήρους Αναστολής Εργασιών της Επιχείρησης μόνο μετά από υπεύθυνη δήλωση / εξουσιοδότηση προσώπου που δεσμεύει την επιχείρηση σύμφωνα με το σχετικό Νόμο, με την οποία:

 1. Θα βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί είναι αληθή και θα γίνεται αποδοχή των συνεπειών του νόμου για ψευδή δήλωση, επί χρηματική ποινή μέχρι €40.000 ή φυλάκιση μέχρι 2 χρόνια ή και στις δύο ποινές μαζί σε περίπτωση καταδίκης για παροχή ψευδών στοιχείων.
 2. Θα παρέχεται εξουσιοδότηση στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, να επαληθεύσει σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες Αρχές της Δημοκρατίας ή του εξωτερικού και με Οργανισμούς/Φορείς/Επιχειρήσεις όσα από τα στοιχεία που περιέχονται στην αίτησή κριθεί ότι είναι απαραίτητα για την εξέταση της αίτησης και την παροχή του επιδόματος.
 3. Θα παρέχεται ρητή συγκατάθεση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς εφαρμογής της Απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών

 

3. Οποιαδήποτε επιχείρηση:

(α) Η οποία τελεί υπό υποχρεωτική πλήρη αναστολή, σύμφωνα με τα εν ισχύ κατά την υπό αναφορά περίοδο (1η ως 30 Νοεμβρίου 2020) Διατάγματα του Υπουργείου Υγείας ή/ και τις σχετικές Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου που βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα www.pio.gov.cy/coronavirus και δεν έχει διαφοροποιηθεί η φύση ή και ο τρόπος δραστηριοποίησής της εφόσον δεν ασκεί καμία οικονομική δραστηριότητα, εξαιρουμένων των διοικητικών εργασιών που είναι απαραίτητες στην επιχείρηση, μπορεί να ενταχθεί στο ειδικό Σχέδιο εφόσον υπάρχει Έκθεση Εγκεκριμένου Λογιστή (υπόδειγμα Έκθεσης βρίσκεται στην ειδική ιστοσελίδα www.coronavirus.mlsi.gov.cy), η οποία:

 1. Να βεβαιώνει ότι δεν ασκείται οικονομική δραστηριότητα κατά το υπό αναφορά διάστημα,
 2. Να περιγράφεται αναλυτικά η οικονομική δραστηριότητα της επιχείρησης ή του συγκεκριμένου Αριθμού Μητρώου Εργοδότη, για όπου εφαρμόζεται,
 3. Την επαρχία όπου ασκείται η οικονομική δραστηριότητα για την οποία υποβάλλεται η αίτηση.

Νοείται ότι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Επαρχία Λεμεσού ή και Πάφου και τελούν υπό υποχρεωτική αναστολή για την περίοδο από 13 Νοεμβρίου ως 30 Νοεμβρίου 2020 αλλά δραστηριοποιούνται σε παρεμφερείς οικονομικές δραστηριότητες (π.χ. παράδοση κατ’ οίκον από εστιατόριο) δεν δύναται να υποβάλουν αίτηση στο Σχέδιο και δύναται να υποβληθεί αίτηση στο Ειδικό Σχέδιο Οικονομικών Δραστηριοτήτων Συνδεόμενων με την Τουριστική Βιομηχανία ή Οικονομικών Δραστηριοτήτων οι οποίες επηρεάζονται άμεσα από τον Τουρισμό ή Τουριστικά Πρακτορεία ή Οικονομικών Δραστηριοτήτων που συνδέονται με Επιχειρήσεις που τελούν υπό Υποχρεωτική Πλήρη Αναστολή Απόφαση ή Επιχειρήσεων που Δραστηριοποιούνται στην Επαρχία Λεμεσού ή Πάφου και Τελούν υπό Υποχρεωτική Αναστολή Εργασιών Αλλά Δραστηριοποιούνται σε Παρεμφερείς Οικονομικές Δραστηριότητες (έντυπο ΕΕΑ.10).

 

(β) Για επιχείρηση, η οποία λόγω των μέτρων για την πανδημία έχει μείωση του κύκλου εργασιών πέραν του 80% κατά την υπό αναφορά περίοδο (μηνιαία), εφόσον υπάρχει Έκθεση Εγκεκριμένου Λογιστή (υπόδειγμα Έκθεσης βρίσκεται στην ειδική ιστοσελίδα www.coronavirus.mlsi.gov.cy), η οποία:

 1. Να υποστηρίζει τη μείωση του κύκλου εργασιών πέραν του 80% της επιχείρησης που θα συμμετέχει στο Ειδικό Σχέδιο,
 2. Στην οποία να περιγράφεται αναλυτικά η οικονομική δραστηριότητα της επιχείρησης ή του συγκεκριμένου Αριθμού Μητρώου Εργοδότη και της επαρχίας που αυτή ασκείται, για όπου εφαρμόζεται.

Επισημαίνεται ότι η Έκθεση Εγκεκριμένου Λογιστή που πρέπει να υποβληθεί μαζί με την ηλεκτρονική αίτηση για συμμετοχή στο Ειδικό Σχέδιο μπορεί να υπογράφεται και από Εγκεκριμένο Λογιστή που εργοδοτείται ή συνεργάζεται με την επιχείρηση.

 

4. Ο εργοδότης οφείλει να περιλάβει στην αίτηση, στο ποσοστό εργοδοτουμένων που δικαιούνται να λάβουν το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα και τους εργαζομένους οι οποίοι είτε δεν μπορούν να μεταβούν στον τόπο εργασίας τους λόγω των μέτρων που λήφθηκαν για αντιμετώπιση της πανδημίας και δεν μπορούν να εργαστούν εξ’ αποστάσεως, είτε εμπίπτουν στον κατάλογο των ασθενών με παράγοντες κινδύνου για σοβαρή νόσηση από COVID-19, οι οποίες έχουν καθοριστεί από το Υπουργείο Υγείας σε Δελτίο Τύπου, ημερομηνίας 4 Νοεμβρίου 2020 ή και σε οποιαδήποτε μελλοντική αναθεώρησή του, εφόσον ο εργοδότης βεβαιώνει ότι ο εργοδοτούμενος δεν μπορεί λόγω της φύσης της εργασίας του να εργαστεί εξ’ αποστάσεως ή σε χώρο όπου δεν συναλλάττεται με το κοινό.

 

5. Όροι και προϋποθέσεις και τρόπος υπολογισμού για την παροχή Ειδικού Ανεργιακού Επιδόματος για τους εργοδοτουμένους:

(α) Το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα καταβάλλεται στην επιχείρηση που εντάσσεται στο Σχέδιο Πλήρους Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης για τους εργοδοτούμενους της επιχείρησης που περιλαμβάνονται στο 97% του συνολικού αριθμού των εργοδοτουμένων της επιχείρησης. Για επιχειρήσεις που εργοδοτούν μέχρι 9 εργοδοτουμένους καταβάλλεται σε όλους τους εργοδοτουμένους, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην Απόφαση.

(β) Στους διευθυντές μετόχους, συνεταίρους που κατέχουν πέραν του 20% των μετοχών, γενικούς διευθυντές και διευθυντικά στελέχη, οι οποίοι εργοδοτούνται σε επιχειρήσεις που εργοδοτούν πέραν των 9 εργοδοτουμένων, δεν δύναται να καταβληθεί Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα, εφόσον εμπίπτουν στο 3% των εργοδοτουμένων της επιχείρησης για το οποίο δεν καταβάλλεται το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα.

(γ) Το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα που καταβάλλεται σε δικαιούχους υπολογίζεται όπως παρουσιάζεται πιο κάτω και καταβάλλεται ως Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα το μεγαλύτερο ποσό:

 1. Για μισθωτά πρόσωπα, για τα οποία πληρούνται οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις με βάση τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο, στο 60% της αξίας των ασφαλιστικών μονάδων, σύμφωνα με τον πιο πάνω Νόμο.
 2. Για μισθωτά πρόσωπα με βάση το μισθό Ιανουαρίου 2020 και για οποιεσδήποτε προσλήψεις εργαζομένων έλαβαν χώρα μεταγενέστερα, με βάση τον μισθό του Φεβρουαρίου 2020, είτε με βάση το μισθό που θα δηλωθεί στην αίτηση ΕΕΑ.7 , υπό την προϋπόθεση ότι ο εργοδότης του εν λόγω εργαζομένου θα τον δηλώσει στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων και θα λάβει Αριθμό Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στην περίπτωση που δεν κατέχει ήδη. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχουν στοιχεία για το μισθό Ιανουαρίου 2020, είτε Φεβρουαρίου 2020 τότε λαμβάνεται υπ’ όψη ο μισθός για τον οποίο υπάρχουν στοιχεία εντός των τελευταίων μηνών μέχρι και το Δεκέμβριο 2019 στο Μητρώο των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τον ίδιο εργοδότη. Σε περίπτωση που κατά το μήνα Ιανουάριο 2020 ή Φεβρουάριο 2020, οποιοσδήποτε αιτητής βρισκόταν σε άδεια μητρότητας, είτε σε άδεια πατρότητας, είτε σε άδεια ασθενείας, είτε λάμβανε επίδομα σωματικής βλάβης, τότε, για τον υπολογισμό του Ειδικού Επιδόματος λαμβάνεται υπ’ όψη ο τελευταίος μη μηδενικός μισθός ή ο τελευταίος μη μηδενικός μισθός εντός περιόδου των προηγούμενων μηνών μέχρι και το Δεκέμβριο 2019.
 3. Το ποσό που δύναται να καταβληθεί ως Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα για περίοδο ενός (1) μηνός μη περιλαμβανομένης της Κυριακής δεν μπορεί να υπερβαίνει τα €1.214 ή να είναι μικρότερο από €360.

 

(δ) Το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα καταβάλλεται στην επιχείρηση εφόσον υποβληθεί από την επιχείρηση διαδικτυακά η δήλωση ΕΕΑ.12 «ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» που αφορά τη δήλωση για τα στοιχεία του λογαριασμού στον οποίο θα κατατεθεί το σύνολο των επιδομάτων με σχετικό αναλυτικό κατάλογο για κάθε εργοδοτούμενο. Η επιχείρηση υποχρεούται να καταβάλει τα αντίστοιχα ποσά στους εργοδοτουμένους της.

(ε) Το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα δεν παρέχεται για καμία περίοδο για την οποία ο εργοδοτούμενος λαμβάνει ανεργιακό επίδομα, επίδομα ασθενείας, επίδομα μητρότητας, επίδομα πατρότητας, θεσμοθετημένη σύνταξη ή οποιοδήποτε Ειδικό Επίδομα από τα υπόλοιπα Ειδικά Σχέδια που υλοποιούνται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατά το Νοέμβριο 2020.

 

6. Του Ειδικού Ανεργιακού Επιδόματος που θα καταβληθεί στην Επιχείρηση για τους δικαιούχους μπορούν να επωφεληθούν και δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος που εργάζονται ως μισθωτοί σε επιχειρήσεις που δύνανται να ενταχθούν στο Ειδικό Σχέδιο Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης. Το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα που θα καταβληθεί στην επιχείρηση για δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος θα ληφθεί υπ’ όψη για σκοπούς υπολογισμού του εισοδήματος που λαμβάνεται υπόψη για σκοπούς καταβολής του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος για την περίοδο καταβολής του.

 

7. Σε περίπτωση ομίλου εταιρειών που έχει την έννοια είτε σχέσης μητρικών και θυγατρικών εταιρειών, είτε συνδεδεμένων εταιρειών, δηλαδή με κοινό κύριο μέτοχο, ο οποίος κατέχει πέραν του ενός Αριθμού Μητρώου Εργοδότη στο Μητρώο των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων και οι δραστηριότητες όλων των εταιρειών του που αναφέρονται πιο πάνω αφορούν την ίδια οικονομική δραστηριότητα, θα δύνανται να θεωρούνται ως μία υποβληθείσα αίτηση, ανάλογα με το αν είναι δραστηριοποιημένες ή όχι, για συμμετοχή στο Ειδικό Σχέδιο, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση και δοθεί σχετική έγκριση από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αν δεν έχει ήδη εξασφαλιστεί η έγκριση. Σε αυτή την περίπτωση, οι όροι και οι προϋποθέσεις του Ειδικού Σχεδίου θα εφαρμόζονται ως να αφορούσαν μία επιχείρηση που περιλαμβάνει αφενός τις δραστηριοποιημένες μονάδες και αφετέρου τις μη δραστηριοποιημένες μονάδες.

 

8. Τηρουμένων των υπολοίπων διατάξεων του Σχεδίου, επιχείρηση η οποία κατέχει για ένα Νομικό Πρόσωπο πέραν του ενός Αριθμού Μητρώου Εργοδότη στο μητρώο του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ανεξάρτητα από τις αιτήσεις που υποβάλλει για διαφορετικούς Αριθμούς Μητρώου Εργοδότη, θα θεωρούνται όλες οι αιτήσεις ως μία υποβληθείσα αίτηση της επιχείρησης και οι όροι και οι προϋποθέσεις των πιο πάνω Σχεδίων θα εφαρμόζονται ως να είχαν ένα αριθμό μητρώου Εργοδότη.

 

9. Κάθε επιχείρηση που συμμετέχει στο Σχέδιο Πλήρους Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης, οφείλει να διατηρεί για περίοδο τουλάχιστον δύο (2) ετών από την υποβολή της αίτησης κάθε σχετικό αρχείο, παραστατικό ή και αποδεικτικό στοιχείο για όλους τους όρους και προϋποθέσεις οι οποίες περιέχονταν στις σχετικές αποφάσεις που έχουν δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και υποχρεούται να παρέχει οποιαδήποτε στοιχεία ήθελε ζητηθούν σε οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο Λειτουργό.

 

10. Οποιοδήποτε ποσό έχει καταβληθεί σε οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο εκ των υστέρων προκύπτει ότι είτε το πρόσωπο αυτό δεν ήταν δικαιούχο είτε ότι δεν οφειλόταν ολόκληρο ή μέρος του ποσού οποιουδήποτε επιδόματος ή παροχής που παρέχεται δυνάμει των περί των Έκτακτων Μέτρων που Λαμβάνονται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την Αντιμετώπιση της Πανδημίας του ιού COVID 19 Νόμων του 2020 και των Αποφάσεων που εκδίδονται δυνάμει αυτών, θεωρείται ως χρέος του προσώπου αυτού στη Δημοκρατία και δύναται να συμψηφιστεί με οποιαδήποτε μελλοντική παροχή που παρέχεται είτε δυνάμει του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου είτε με οποιοδήποτε ποσό είναι καταβλητέο προς το πρόσωπο αυτό είτε να διεκδικηθεί ως χρέος οφειλόμενο στη Δημοκρατία. Οι πιο πάνω διατάξεις ισχύουν και για κάθε πρόσωπο το οποίο έχει επιτύχει διά ψευδών παραστάσεων τη χορήγηση οποιασδήποτε πληρωμής που έχει διενεργηθεί δυνάμει των περί των Έκτακτων Μέτρων που Λαμβάνονται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την Αντιμετώπιση της Πανδημίας του ιού COVID 19 Νόμων του 2020 και των Αποφάσεων που εκδίδονται δυνάμει αυτών.

Νοείται ότι η έννοια «πρόσωπο» περιλαμβάνει και την επιχείρηση.

 

11. Σημειώνεται ότι παρέχεται κάθε δυνατή βοήθεια στα πλαίσια της Χρηστής Διοίκησης αλλά και του στόχου της καταβολής των επιδομάτων στους εργαζομένους ή και την επιχείρηση, για την εξέταση των στοιχείων των εργαζομένων ή των επιχειρήσεων που εκ λάθους δεν υπέβαλαν κατά τη διάρκεια της ισχύος των Σχεδίων τα ορθά στοιχεία και έγγραφα είτε με διόρθωση των αιτήσεων, είτε με την υποβολή των ορθών αιτήσεων, είτε με την καταβολή των επιδομάτων στους δικαιούχους με Κυβερνητική Επιταγή.

 

12. Περιπτώσεις επιχειρήσεων ή εργοδοτών οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση στο Ειδικό Σχέδιο και διαπιστώνεται ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για ένταξή τους στο Ειδικό Σχέδιο, αλλά ενδεχομένως να πληρούνται οι προϋποθέσεις για ένταξη σε άλλο Ειδικό Σχέδιο που βρίσκεται εν ισχύ κατά την ίδια χρονική περίοδο, δύναται να εξετάζονται και να εγκρίνονται με βάση τις διατάξεις του Ειδικού Σχεδίου.

 

13.Η Απόφαση αφορά στην περίοδο από την 1η Νοεμβρίου 2020 μέχρι την 30ή Νοεμβρίου 2020.

 

Επισυνάπτεται αυτούσια η απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το Ειδικό αυτό Σχέδιο.