elΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
elΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι: Ιανουάριος 2022

Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Ιανουαρίου 2022, έφτασε τα 15.430 πρόσωπα. Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις, τα οποία δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Ιανουάριο 2022 αυξήθηκε στα 13.954 πρόσωπα σε σύγκριση με 13.578 τον προηγούμενο μήνα. (Πίνακας 1)

Σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2021 σημειώθηκε μείωση 16.903 προσώπων ή 52,3% που αποδίδεται κυρίως στους τομείς του εμπορίου (μείωση 3.671), των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης (μείωση 2.897), της μεταποίησης (μείωση 1.165), των κατασκευών (μείωση 1.083) των μεταφορών και αποθήκευσης (μείωση 873), καθώς και στη μείωση 1.487 προσώπων που σημειώθηκε στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας. (Πίνακας 2)

 

Πίνακας 1
Μήνας και Έτος Εγγεγραμμένοι Άνεργοι –
Πραγματικά Στοιχεία
Εγγεγραμμένοι Άνεργοι –
Εποχικά Διορθωμένα Στοιχεία
2022    
Ιανουάριος 15.430 13.954
2021    
Δεκέμβριος 14.800 13.578
Νοέμβριος 13.977 13.187
Οκτώβριος 10.974 13.038
Σεπτέμβριος 11.324 12.857
Αύγουστος 16.281 16.527
Ιούλιος 18.950 19.196
Ιούνιος 26.694 27.537
Μάιος 31.287 33.658
Απρίλιος 32.186 32.719
Μάρτιος 32.933 31.218
Φεβρουάριος 32.789 30.714
Ιανουάριος 32.333 29.643
2020  
Δεκέμβριος 33.382 29.732
Νοέμβριος 32.968 29.236
Οκτώβριος 31.487 37.376
Σεπτέμβριος 30.718 36.032
Αύγουστος 33.649 35.264
Ιούλιος 32.313 34.003
Ιούνιος 31.158 33.735
Μάιος 29.604 33.275
Απρίλιος 28.591 29.030
Μάρτιος 26.353 23.147
Φεβρουάριος 25.620 22.164
Ιανουάριος 26.214 22.186
2019  
Δεκέμβριος 25.285 21.722

 

Πίνακας 2
Nace
Αναθ. 2
Οικονομική Δραστηριότητα Εγγεγραμμένοι Άνεργοι
(πραγματικά στοιχεία)
Ιανουάριος
2021
Δεκέμβριος
2021
Ιανουάριος
2022
A Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία 209 75 79
B Ορυχεία και Λατομεία 42 19 21
C Μεταποίηση 2.033 805 868
D Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού 15 9 9
E Παροχή Νερού, Επεξεργασία Λυμάτων, Διαχείριση Αποβλήτων και Δραστηριότητες Εξυγίανσης 103 41 36
F Κατασκευές 2.154 996 1.071
G Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσικλετών 6.035 2.327 2.364
H Μεταφορά και Αποθήκευση 1.463 541 590
I Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης 7.496 4.436 4.599
J Ενημέρωση και Επικοινωνία 743 313 314
K Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες 1.643 712 806
L Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας 296 130 146
M Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες 1.670 784 800
N Διοικητικές και Υποστηρικτικές Δραστηριότητες 1.381 655 693
O Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα, Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση 1.504 855 857
P Εκπαίδευση 1.049 358 329
Q Δραστηριότητες Σχετικές με την Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα 609 263 267
R Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία 655 312 344
S Άλλες Δραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών 800 320 346
T Δραστηριότητες Νοικοκυριών 69 22 24
U Δραστηριότητες Ετερόδικων Οργανισμών και Φορέων 21 13 11
Νεοεισερχόμενοι 2.343 814 856
Σύνολο 32.333 14.800 15.430

 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ορισμοί

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι

Ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων αφορά τα άτομα άνω των 15 χρονών που αποτείνονται στα Επαρχιακά και Τοπικά Γραφεία Εργασίας του Τμήματος Εργασίας για εξεύρεση εργασίας και καταχωρούνται ως άνεργοι. Τα άτομα αυτά πρέπει να είναι ικανά και διαθέσιμα για εργασία και να αναζητούν ενεργά εργασία. Ο μηνιαίος αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων αφορά τα άτομα που κατά την τελευταία μέρα κάθε μήνα έχουν ενεργή αίτηση για εξεύρεση εργασίας.

Στον αριθμό των εγγεγραμμένων ανέργων δεν περιλαμβάνονται αυτοεργοδοτούμενοι, άτομα που ψάχνουν για εργασία με μερική απασχόληση καθώς επίσης και άτομα τα οποία ψάχνουν για εργασία σε συγκεκριμένη περιοχή ή σε συγκεκριμένο εργοδότη.

Πρόσφατες Μεθοδολογικές Αλλαγές

Σύμφωνα με ενημέρωση του Τμήματος Εργασίας, από την Τρίτη 15 Ιουνίου, 2021, τερματίστηκε η αυτόματη ανανέωση των εγγραφών και η διαδικτυακή πλατφόρμα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης ενεργοποιήθηκε για να επιτρέπει την εγγραφή νέας αίτησης για εξεύρεση εργασίας, την ανανέωση της, όπως επίσης και την καταχώρηση κενής θέσης εργασίας. Η νέα αυτή ρύθμιση ενδεχομένως να επηρεάζει τη σύγκριση των μηνιαίων στοιχείων ανεργίας που καταγράφονται μέσω της νέας αυτής διαδικασίας με τα στοιχεία που καταγράφονταν από τις προηγούμενες διαδικασίες και η οποία αξιολογείται από το Τμήμα Εργασίας.

Εποχικά Διορθωμένα στοιχεία

Εποχική Διόρθωση είναι μια στατιστική τεχνική που αφαιρεί την επίδραση της εποχικότητας από μια χρονολογική σειρά, καθιστώντας με αυτό τον τρόπο περισσότερο ορατή την πραγματική τάση στη μεταβολή ενός μεγέθους. Για την εφαρμογή της εποχικής διόρθωσης η Στατιστική Υπηρεσία χρησιμοποιεί το λογισμικό JDemetra+ 2.2.2 το οποίο έχει αναπτυχθεί από την Eurostat. Η παραγωγή των προσαρμοσμένων χρονοσειρών γίνεται με τον αλγόριθμο TRAMO&SEATS. Επισημαίνεται ότι λόγω της εποχικής διόρθωσης, επαναϋπολογίζεται ολόκληρη η χρονολογική σειρά των μηνιαίων εκτιμήσεων κάθε φορά που προστίθενται τα στοιχεία ενός καινούργιου μήνα. Αυτός ο επανυπολογισμός οδηγεί συχνά σε αναθεωρήσεις των εκτιμήσεων για τους προηγούμενους μήνες. Το Μάρτιο του 2020 έχει γίνει και αναπροσαρμογή του μοντέλου που εφαρμόζεται.


Σύστημα Ταξινόμησης

Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι κατά οικονομική δραστηριότητα δημοσιεύονται βάσει του συστήματος ταξινόμησης NACE Αναθ. 2.


Για περισσότερες πληροφορίες:

Πύλη Στατιστικής Υπηρεσίας, υπόθεμα Αγορά Εργασίας
CYSTAT-DB (Βάση Δεδομένων)
Προκαθορισμένοι Πίνακες (Excel)

 

Related Posts