elΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
elΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Εγγεγραμμένοι άνεργοι: Δεκέμβριος 2021

Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Δεκεμβρίου 2021, έφτασε τα 14.800 πρόσωπα. Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις, τα οποία δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων το Δεκέμβριο 2021 μειώθηκε στα 14.336 πρόσωπα σε σύγκριση με 15.015 τον προηγούμενο μήνα.  (Πίνακας 1)

Σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2020 σημειώθηκε μείωση 18.582 προσώπων ή 55,7% που αποδίδεται κυρίως στους τομείς των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης (μείωση 3.947), του εμπορίου (μείωση 3.839), της μεταποίησης (μείωση 1.247), των κατασκευών (μείωση 1.064) των μεταφορών και αποθήκευσης (μείωση 946), καθώς και στη μείωση 1.479 προσώπων που σημειώθηκε στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας. (Πίνακας 2)

Πίνακας 1
Μήνας και Έτος Εγγεγραμμένοι Άνεργοι – Πραγματικά Στοιχεία Εγγεγραμμένοι Άνεργοι – Εποχικά Διορθωμένα Στοιχεία
2021    

 

Δεκέμβριος 14.800 14.336
Νοέμβριος 13.977 15.015
Οκτώβριος 10.974 15.296
Σεπτέμβριος 11.324 16.314
Αύγουστος 16.281 18.614
Ιούλιος 18.950 20.521
Ιούνιος 26.694 24.191
Μάιος 31.287 26.983
Απρίλιος 32.186 28.504
Μάρτιος 32.933 27.671
Φεβρουάριος 32.789 28.968
Ιανουάριος 32.333 29.763
2020  
Δεκέμβριος 33.382 31.254
Νοέμβριος 32.968 32.479
Οκτώβριος 31.487 38.228
Σεπτέμβριος 30.718 37.780
Αύγουστος 33.649 35.799
Ιούλιος 32.313 34.305
Ιούνιος 31.158 32.164
Μάιος 29.604 31.437
Απρίλιος 28.591 29.816
Μάρτιος 26.353 22.979
Φεβρουάριος 25.620 22.078
Ιανουάριος 26.214 22.390
2019  
Δεκέμβριος 25.285 22.181
Νοέμβριος 24.495 22.554

 

Πίνακας 2
Nace Αναθ. 2 Οικονομική Δραστηριότητα Εγγεγραμμένοι Άνεργοι

(πραγματικά στοιχεία)

Δεκέμβριος

 2020

Νοέμβριος

 2021

Δεκέμβριος

 2021

A Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία 225 77 75
B Ορυχεία και Λατομεία 42 16 19
C Μεταποίηση 2.052 824 805
D Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού 15 8 9
E Παροχή Νερού, Επεξεργασία Λυμάτων, Διαχείριση Αποβλήτων και Δραστηριότητες Εξυγίανσης 105 47 41
F Κατασκευές 2.060 1.020 996
G Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσικλετών 6.166 2.375 2.327
H Μεταφορά και Αποθήκευση 1.487 517 541
I Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης 8.383 3.655 4.436
J Ενημέρωση και Επικοινωνία 758 335 313
K Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες 1.589 748 712
L Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας 311 116 130
M Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες 1.697 836 784
N Διοικητικές και Υποστηρικτικές Δραστηριότητες 1.376 586 655
O Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα, Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση 1.526 647 855
P Εκπαίδευση 1.085 360 358
Q Δραστηριότητες Σχετικές με την Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα 616 286 263
R Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία 692 302 312
S Άλλες Δραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών 808 301 320
T Δραστηριότητες Νοικοκυριών 73 19 22
U Δραστηριότητες Ετερόδικων Οργανισμών και Φορέων 23 9 13
Νεοεισερχόμενοι 2.293 893 814
Σύνολο 33.382 13.977 14.800

Μεθοδολογικές Πληροφορίες

Ορισμοί

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι

Ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων αφορά τα άτομα άνω των 15 χρονών που αποτείνονται στα Επαρχιακά και Τοπικά Γραφεία Εργασίας του Τμήματος Εργασίας για εξεύρεση εργασίας και καταχωρούνται ως άνεργοι. Τα άτομα αυτά πρέπει να είναι ικανά και διαθέσιμα για εργασία και να αναζητούν ενεργά εργασία. Ο μηνιαίος αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων αφορά τα άτομα που κατά την τελευταία μέρα κάθε μήνα έχουν ενεργή αίτηση για εξεύρεση εργασίας.

Στον αριθμό των εγγεγραμμένων ανέργων δεν περιλαμβάνονται αυτοεργοδοτούμενοι, άτομα που ψάχνουν για εργασία με μερική απασχόληση καθώς επίσης και άτομα τα οποία ψάχνουν για εργασία σε συγκεκριμένη περιοχή ή σε συγκεκριμένο εργοδότη.

Πρόσφατες Μεθοδολογικές Αλλαγές

Σύμφωνα με ενημέρωση του Τμήματος Εργασίας, από την Τρίτη 15 Ιουνίου, 2021, τερματίστηκε η αυτόματη ανανέωση των εγγραφών και η διαδικτυακή πλατφόρμα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης ενεργοποιήθηκε για να επιτρέπει την εγγραφή νέας αίτησης για εξεύρεση εργασίας, την ανανέωση της, όπως επίσης και την καταχώρηση κενής θέσης εργασίας. Η νέα αυτή ρύθμιση ενδεχομένως να επηρεάζει τη σύγκριση των μηνιαίων στοιχείων ανεργίας που καταγράφονται μέσω της νέας αυτής διαδικασίας με τα στοιχεία που καταγράφονταν από τις προηγούμενες διαδικασίες και η οποία αξιολογείται από το Τμήμα Εργασίας.

Εποχικά Διορθωμένα στοιχεία

Εποχική Διόρθωση είναι μια στατιστική τεχνική που αφαιρεί την επίδραση της εποχικότητας από μια χρονολογική σειρά, καθιστώντας με αυτό τον τρόπο περισσότερο ορατή την πραγματική τάση στη μεταβολή ενός μεγέθους. Για την εφαρμογή της εποχικής διόρθωσης η Στατιστική Υπηρεσία χρησιμοποιεί το λογισμικό JDemetra+ 2.2.2 το οποίο έχει αναπτυχθεί από την Eurostat. Η παραγωγή των προσαρμοσμένων χρονοσειρών γίνεται με τον αλγόριθμο TRAMO&SEATS. Επισημαίνεται ότι λόγω της εποχικής διόρθωσης, επαναϋπολογίζεται ολόκληρη η χρονολογική σειρά των μηνιαίων εκτιμήσεων κάθε φορά που προστίθενται τα στοιχεία ενός καινούργιου μήνα. Αυτός ο επαναϋπολογισμός οδηγεί συχνά σε αναθεωρήσεις των εκτιμήσεων για τους προηγούμενους μήνες. Το Μάρτιο του 2020 έχει γίνει και αναπροσαρμογή του μοντέλου που εφαρμόζεται.

Σύστημα Ταξινόμησης

Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι κατά οικονομική δραστηριότητα δημοσιεύονται βάσει του συστήματος ταξινόμησης NACE Αναθ. 2.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Πύλη Στατιστικής Υπηρεσίας, υπόθεμα Αγορά Εργασίας

CYSTAT-DB (Βάση Δεδομένων)

Προκαθορισμένοι Πίνακες (Excel)

Οι Προκαθορισμένοι Πίνακες θα είναι διαθέσιμοι σε μορφή Excel μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2021. Ακολούθως, τα στοιχεία θα ενημερώνονται μόνο στη βάση δεδομένων CYSTAT-DB.

 

Related Posts