ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι: Αύγουστος 2020

 
Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Αυγούστου 2020 έφτασε τα 33.649 πρόσωπα. Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις, τα οποία δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Αύγουστο 2020 αυξήθηκε στα 34.996 πρόσωπα σε σύγκριση με 33.815 τον προηγούμενο μήνα.  (Πίνακας 1)

Σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2019 σημειώθηκε αύξηση 13.766 προσώπων ή 69,2% που αποδίδεται κυρίως στους τομείς των δραστηριοτήτων υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης (αύξηση 6.022), του εμπορίου (αύξηση 2.117), των μεταφορών και αποθήκευσης (αύξηση 889), των διοικητικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων (αύξηση 659), των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων (αύξηση 623) και της μεταποίησης (αύξηση 483). (Πίνακας 2)

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με ενημέρωση του Τμήματος Εργασίας, η σύγκριση των στοιχείων από το μήνα Μάρτιο του 2020 και μετά, με τα στοιχεία προηγούμενων μηνών, δεν θεωρείται αντικειμενική. Αυτό οφείλεται στην εφαρμογή από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης των έκτακτων μέτρων που ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για διενέργεια αυτόματων ανανεώσεων των εγγεγραμμένων ανέργων και νέων εγγραφών ανέργων χωρίς φυσική παρουσία με στόχο την αποφυγή της εξάπλωσης του κορωνοϊού.

 

Πίνακας 1
Μήνας και Έτος Εγγεγραμμένοι Άνεργοι – Πραγματικά Στοιχεία Εγγεγραμμένοι Άνεργοι – Εποχικά Διορθωμένα Στοιχεία
2020    

 

Αύγουστος 33.649 34.996
Ιούλιος 32.313 33.815
Ιούνιος 31.158 33.888
Μάιος 29.604 34.037
Απρίλιος 28.591 31.918
Μάρτιος 26.353 22.852
Φεβρουάριος 25.620 21.737
Ιανουάριος 26.214 21.596
2019    
Δεκέμβριος 25.285 21.430
Νοέμβριος 24.495 21.570
Οκτώβριος 16.544 21.001
Σεπτέμβριος 16.968 20.845
Αύγουστος 19.883 21.286
Ιούλιος 20.582 21.723
Ιούνιος 18.960 21.490
Μάιος 17.607 21.086
Απρίλιος 20.315 22.634
Μάρτιος 26.508 23.286
Φεβρουάριος 29.751 24.266
Ιανουάριος 30.951 24.584
2018    
Δεκέμβριος 29.800 24.784
Νοέμβριος 28.514 24.992
Οκτώβριος 20.447 24.994
Σεπτέμβριος 21.399 25.590
Αύγουστος 23.866 25.596
Ιούλιος 24.803 26.267

 

 

 

 

Πίνακας 2
Nace Αναθ. 2 Οικονομική Δραστηριότητα Εγγεγραμμένοι Άνεργοι

(πραγματικά στοιχεία)

Αύγουστος 2019   Ιούλιος

 2020

  Αύγουστος

 2020

A Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία 130 199 215
B Ορυχεία και Λατομεία 28 37 38
C Μεταποίηση 1.391 1.728 1.874
D Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού 13 14 15
E Παροχή Νερού, Επεξεργασία Λυμάτων, Διαχείριση Αποβλήτων και Δραστηριότητες Εξυγίανσης 70 97 109
F Κατασκευές 1.256 1.549 1.625
G Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσικλετών 3.586 5.347 5.703
H Μεταφορά και Αποθήκευση 577 1.437 1.466
I Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης 1.872 8.216 7.894
J Ενημέρωση και Επικοινωνία 456 682 719
K Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες 1.256 1.407 1.501
L Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας 130 290 294
M Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες 933 1.412 1.556
N Διοικητικές και Υποστηρικτικές Δραστηριότητες 528 1.151 1.187
O Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα, Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση 2.125 2.234 2.289
P Εκπαίδευση 2.507 2.732 2.974
Q Δραστηριότητες Σχετικές με την Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα 373 528 605
R Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία 334 673 681
S Άλλες Δραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών 500 809 874
T Δραστηριότητες Νοικοκυριών 46 68 72
U Δραστηριότητες Ετερόδικων Οργανισμών και Φορέων 18 21 23
  Νεοεισερχόμενοι 1.754 1.682 1.935
  Σύνολο 19.883 32.313 33.649

 

Μεθοδολογικές πληροφορίες

Ορισμοί

Εγγεγραμμένοι άνεργοι

Ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων αφορά τα άτομα άνω των 15 χρονών που αποτείνονται στα Επαρχιακά και Τοπικά Γραφεία Εργασίας του Τμήματος Εργασίας για εξεύρεση εργασίας και καταχωρούνται ως άνεργοι. Τα άτομα αυτά πρέπει να είναι ικανά και διαθέσιμα για εργασία και να αναζητούν ενεργά εργασία. Ο μηνιαίος αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων αφορά τα άτομα που κατά την τελευταία μέρα κάθε μήνα έχουν ενεργή αίτηση για εξεύρεση εργασίας.

Στον αριθμό των εγγεγραμμένων ανέργων δεν περιλαμβάνονται αυτοεργοδοτούμενοι, άτομα που ψάχνουν για εργασία με μερική απασχόληση καθώς επίσης και άτομα τα οποία ψάχνουν για εργασία σε συγκεκριμένη περιοχή ή σε συγκεκριμένο εργοδότη.

 

Εποχικά Διορθωμένα στοιχεία

Εποχική Διόρθωση είναι μια στατιστική τεχνική που αφαιρεί την επίδραση της εποχικότητας από μια χρονολογική σειρά, καθιστώντας με αυτό τον τρόπο περισσότερο ορατή την πραγματική τάση στη μεταβολή ενός μεγέθους. Για την εφαρμογή της εποχικής διόρθωσης η Στατιστική Υπηρεσία χρησιμοποιεί το λογισμικό JDemetra+ 2.2.2 το οποίο έχει αναπτυχθεί από την Eurostat. Η παραγωγή των προσαρμοσμένων χρονοσειρών γίνεται με τον αλγόριθμο TRAMO&SEATS. Επισημαίνεται ότι, λόγω της εποχικής διόρθωσης, επαναϋπολογίζεται ολόκληρη η χρονολογική σειρά των μηνιαίων εκτιμή σεων κάθε φορά που προστίθενται τα στοιχεία ενός καινούργιου μήνα. Αυτός ο επαναϋπολογισμός οδηγεί συχνά σε αναθεωρήσεις των εκτιμήσεων για τους προηγούμενους μήνες. Το Μάρτιο του 2020 έχει γίνει και αναπροσαρμογή του μοντέλου που εφαρμόζεται.

 

Σύστημα Ταξινόμησης

Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι κατά οικονομική δραστηριότητα δημοσιεύονται βάσει του συστήματος ταξινόμησης NACE Αναθ. 2.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ιστότοπος Στατιστικής Υπηρεσίας, υπόθεμα Ανεργία

 

Επικοινωνία

Αρίστη Ιωαννίδου: Τηλ:+35725270606, Ηλ. Ταχ.: aioannidou@cystat.mof.gov.cy

Ελένη Χριστοδουλίδου: Τηλ:+35722602142, Ηλ. Ταχ.: echristodoulidou@cystat.mof.gov.cy

 

 

(ΝΝ/ΕΧΡ)