elenΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
elenΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου (ΟΕΒ) ιδρύθηκε το 1960 από 19 πρωτοπόρους επιχειρηματίες. Σήμερα, τα μέλη της δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς της οικονομίας και απασχολούν περισσότερο από το 60% του εργατικού δυναμικού του ιδιωτικού τομέα. Η ΟΕΒ είναι ένας Παγκύπριος ανεξάρτητος μη κερδοσκοπικός οργανισμός ο οποίος αποτελείται από 60 από τους κύριους επαγγελματικούς συνδέσμους, καθώς και από εκατοντάδες εταιρείες από τους κλάδους Βιομηχανίας, Υπηρεσιών, Εμπορίου, Κατασκευής και Γεωργίας. Συνολικά, η ΟΕΒ έχει περισσότερα από 5.000 μέλη / επιχειρήσεις.

Ειδικότερα, το Τμήμα Ενέργειας & Περιβάλλοντος της ΟΕΒ ιδρύθηκε το 2016 και οι στόχοι του είναι, μεταξύ άλλων, να είναι πρωτοπόρος στα θέματα ενέργειας και περιβάλλοντος, να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να άρει τα διοικητικά ή άλλα εμπόδια, να στηρίξει τους Κύπριους κατασκευαστές να διατηρήσουν η παγκόσμια θέση τους στην εγκατάσταση οικιακών ηλιακών θερμικών συστημάτων και ν διασφαλίζει την ανταγωνιστικότητά τους, η προώθηση καθαρών τεχνολογιών για η προστασία του περιβάλλοντος και η προώθηση των στόχων της κυκλικής οικονομίας και  του κλίματος για το 2030, η παροχή εκπαίδευσης και κατάρτισης, η προώθηση της αποδοτικής χρήσης ενέργειας, παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης σε τομεακά θέματα, προώθηση της συνεργασίας μεταξύ ακαδημαϊκών κύκλων και βιομηχανίας στους τομείς της ενέργειας και του περιβάλλοντος και στην ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας.

Υπάρχουν πολλά έργα που έχουν αναπτυχθεί από την Υπηρεσία Ενέργειας & Περιβάλλοντος που στοχεύουν π.χ. την προώθηση της οικολογικής καινοτομίας, της μπλε ενέργειας, της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κ.λπ.

Η ΟΕΒ λειτουργεί με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Από το 2017, η OEB είναι πιστοποιημένη με το Σύστημα Οικολογικού Ελέγχου και Οικολογικής Διαχείρισης EMAS, καθώς επίσης παράγει επί τόπου ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια μέσω του φωτοβολταϊκού συστήματος με τη μέθοδο net metering.

Το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία που ιδρύθηκε στις αρχές του 2013, με πρωτοβουλία του ΣΕΤΕ, από τέσσερις εταίρους με έντονη δραστηριοποίηση σε κρίσιμα πεδία της ελληνικής τουριστικής αγοράς: Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων – ΣΕΤΕ (κύριος εταίρος), Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων – ΠΟΞ, Σύνδεσμος των εν Ελλάδι Τουριστικών & Ταξιδιωτικών Γραφείων – HATTA και Συνομοσπονδία Επιχειρηματιών Ενοικιαζόμενων Δωματίων Διαμερισμάτων Ελλάδος – ΣΕΤΚΕ.

Σκοπός – Αποστολή

Η συμβολή με τεκμηριωμένες παρεμβάσεις στην προώθηση των δημόσιων και ιδιωτικών πολιτικών ενίσχυσης, εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του ελληνικού τουριστικού τομέα καθώς και κάθε άλλου τομέα που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με αυτόν.

Ειδικότερα, η υποστήριξη του ΣΕΤΕ στην:

  • στην επιστημονική τεκμηρίωση των παρεμβάσεων του στον κοινωνικό και δημόσιο διάλογο (θέσεις, προτάσεις, κτλ.), με στόχο την προώθηση πολιτικών ενίσχυσης, εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του ελληνικού τουρισμού.
  • στην υλοποίηση δράσεων έρευνας, ενημέρωσης και διάχυσης γνώσης, καθώς επίσης και ανάπτυξης του ανθρωπίνου δυναμικού και αναβάθμισης και πιστοποίησης της ποιότητας των επιχειρήσεων και των δεξιοτήτων των επαγγελματιών και εργαζομένων στον ελληνικό τουρισμό.

Άξονες δράσης

  1. Η μελέτη, προστασία και προαγωγή της θέσης και της συμβολής του τουριστικού τομέα στην βιώσιμη οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
  2. Η στήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας (συμβατικής και κοινωνικής) στον τομέα του τουρισμού καθώς και σε κάθε άλλο τομέα παροχής υπηρεσιών που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με αυτόν.
  3. Η ενίσχυση των μηχανισμών και των πολιτικών ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων του τομέα του τουρισμού και κάθε άλλου τομέα παροχής υπηρεσιών που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με αυτόν.
  4. Η παροχή πάσης φύσεως επιστημονικής, τεχνικής και άλλης υποστήριξης προς τον ΣΕΤΕ για κάθε θέμα που αφορά τα αντικείμενα και τα πεδία δραστηριότητάς του και συμβάλλει στην ευόδωση των σκοπών του.

Η adelphi είναι μία κορυφαία ανεξάρτητη δεξαμενή σκέψης και συμβουλευτική δημόσιας πολιτικής για το κλίμα, το περιβάλλον και την ανάπτυξη. Αποστολή της είναι να βελτιώσει την παγκόσμια διακυβέρνηση μέσω της έρευνας, του διαλόγου και της διαβούλευσης. Προσφέρει υπηρεσίες προσαρμοσμένες στη ζήτηση για την αειφόρο ανάπτυξη, βοηθώντας κυβερνήσεις, διεθνείς οργανισμούς, επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς να σχεδιάσουν στρατηγικές για την αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων.

Το προσωπικό της adelphi παρέχει υψηλής ποιότητας διεπιστημονική έρευνα, στρατηγική ανάλυση και συμβουλές πολιτικής και εταιρικές συμβουλές. Διευκολύνει τον πολιτικό διάλογο και παρέχει κατάρτιση σε δημόσιους οργανισμούς και επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο, συμβάλλοντας στην οικοδόμηση ικανοτήτων για μετασχηματιστικές αλλαγές. Από το 2001 ολοκλήρωσε επιτυχώς πάνω από 800 έργα παγκοσμίως. Οι δράσεις καλύπτουν τους ακόλουθους βασικούς τομείς: Κλίμα, Ενέργεια, Πόροι, Πράσινη Οικονομία, Βιώσιμη Επιχειρηματικότητα, Ειρήνη και Ασφάλεια, Διεθνής Συνεργασία και Αστική Μετατροπή.

Συνδυάζει συμμαχίες με άτομα και οργανισμούς, συμβάλλει στην ενίσχυση της παγκόσμιας διακυβέρνησης, προωθώντας έτσι μετασχηματιστικές αλλαγές, βιώσιμη διαχείριση των πόρων και ανθεκτικότητα. Η adelphi είναι ένας οργανισμός που βασίζεται σε αξίες με μια ανεπίσημη κουλτούρα που βασίζεται στην αριστεία, την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία. Η αειφορία είναι το θεμέλιο της εσωτερικής και εξωτερικής της συμπεριφοράς. Οι δραστηριότητές της adelphi σέβονται και προστατεύουν το περιβάλλον και έχει πιστοποιημένο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης.