ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Δημόσια Διαβούλευση για αναθεώρηση της Οδηγίας για τη δημοσιοποίηση Mη Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (NFRD)

Για ενημέρωση και πιθανή συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση

Το δίκαιο της ΕΕ (Directive 2014/95/EU) απαιτεί από μεγάλες εταιρείες να αποκαλύπτουν ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που διαχειρίζονται τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις. Αυτό βοηθά τους επενδυτές, τους καταναλωτές, τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και άλλους ενδιαφερόμενους, να αξιολογήσουν τις μη οικονομικές επιδόσεις των μεγάλων εταιρειών και να ενθαρρύνει τις εταιρείες αυτές να αναπτύξουν μια υπεύθυνη προσέγγιση.

Οι κανόνες της ΕΕ για τη μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση ισχύουν μόνο για μεγάλες επιχειρήσεις δημοσίου συμφέροντος με περισσότερους από 500 υπαλλήλους. Αυτό καλύπτει περίπου 6.000 μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους σε ολόκληρη την ΕΕ, μεταξύ των οποίων είναι:

  • καταχωρημένες εταιρείες
  • τράπεζες
  • ασφαλιστικές εταιρείες
  • άλλες εταιρείες που ορίζονται από τις εθνικές αρχές ως οντότητες δημοσίου συμφέροντος

Όπως αναφέρεται στην Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, είναι σημαντικό οι εταιρείες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να βελτιώσουν την αποκάλυψη μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Οι χρήστες αυτών των πληροφοριών, κυρίως οι επενδυτές και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, απαιτούν περισσότερες και καλύτερες πληροφορίες από τις εταιρείες σχετικά με τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές τους επιδόσεις. Για το σκοπό αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύτηκε να αναθεωρήσει την Οδηγία για τη μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση το 2020, ως μέρος της Στρατηγικής για την ενίσχυση των θεμελίων για βιώσιμες επενδύσεις (Sustainable Finance).

Έτσι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεξάγει δημόσια διαβούλευση για αναθεώρηση της Οδηγίας για τη δημοσιοποίηση Mη Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (Non-Financial Reporting Directive). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί όλους τους πολίτες και οργανισμούς να συμβάλουν στη διαβούλευση, αφού τόσο οι απόψεις αυτών που ετοιμάζουν Εκθέσεις που περιέχουν μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες, όσο και των τελικών χρηστών των δημοσιευμένων πληροφοριών, είναι απαραίτητες στη διαμόρφωση της νέας νομοθετικής πράξης.

Μπορείτε να λάβετε μέρος στη δημόσια διαβούλευση, ακολουθώντας τον σύνδεσμο: https://ec.europa.eu/info/publications/finance-consultations-2020-non-financial-reporting-directive_en.

Σημειώνεται ότι η προθεσμία για υποβολή απαντήσεων είναι η 11η Μαΐου 2020.