ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Δημόσια Διαβούλευση: Εναρμόνιση νομοθετημάτων Πλαισίου Αφερεγγυότητας

Σας αποστέλλονται Προσχέδια Νομοσχεδίων του Τμήματος Αφερεγγυότητας με σκοπό την εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2019/1023.

Για την εναρμόνιση των νομοθετημάτων, έχουν ετοιμαστεί αναθεωρημένα προσχέδια τροποποιήσεων που αφορούν:

α) τον Περί του Τμήματος Αφερεγγυότητας και Συναφών Θεμάτων Νόμος (Προσχέδιο τροποποιητικού νομοσχεδίου_Περί Τμήματος Αφερεγγυότητας Νόμος).

β) τον Περί Εταιρειών Νόμο αναφορικά με το Διορισμό Εξεταστή σε εταιρείες (ΜΕΡΟΣ ΙVA ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ) (Προσχέδιο τροποποιητικού νομοσχεδίου_Περί Εταιρειών Νόμος).

γ)  τον Περί Πτώχευσης Νόμο Κεφ. 5. (Προσχέδιο τροποποιητικού νομοσχεδίου_Περί Πτώχευσης Νόμος).

 

Παρακαλείσθε όπως τυχόν απόψεις, εισηγήσεις ή παρατηρήσεις επί των νομοσχεδίων υποβληθούν στην ΟΕΒ (mgregoriou@oeb.org.cy) μέχρι την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2021.