ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβούλευση Επιχειρησιακού Προγράμματος Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας 2021 -2027 – Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας 2021-2027

Το Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών (ΤΑΘΕ) του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι έχει ετοιμάσει ένα πρώτο προσχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (ΕΠΘΑΥ) που αναμένεται να συγχρηματοδοτηθεί από το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (ΕΤΘΑΥ) για την προγραμματική περίοδο 2021-2027.

Στο προσχέδιο περιλαμβάνεται η στρατηγική, η SWOT ανάλυσης και οι προτεινόμενες δράσεις για χρηματοδότηση. Η ετοιμασία του έγινε λαμβάνοντας υπόψη και τις εισηγήσεις των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων που λήφθηκαν στην προηγούμενη διαβούλευση.

Το νέο πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις που εντάσσονται στις πιο κάτω 4 Προτεραιότητες της Ένωσης:

  1. Προώθηση της βιώσιμης αλιείας και της διατήρησης των υδρόβιων βιολογικών πόρων
  2. Προώθηση δραστηριοτήτων βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας και της μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας
  3. Ενθάρρυνση της ανάπτυξης βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας και προώθηση της ανάπτυξης κοινοτήτων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας σε παράκτιες και εσωτερικές περιοχές
  4. Ενίσχυση της διεθνούς διακυβέρνησης των ωκεανών και διασφάλιση ασφαλών, προστατευόμενων, καθαρών θαλασσών και ωκεανών που υπόκεινται σε βιώσιμη διαχείριση

 

Λόγω της κατάστασης με την πανδημία του Covid-19, η διαβούλευση γίνεται ηλεκτρονικά. Ως εκ τούτου, το ΤΑΘΕ θα δέχεται μέχρι και τις 20 Μαΐου 2021 οποιαδήποτε σχόλια/απόψεις πάνω στο προσχέδιο του προγράμματος. Τα σχόλια/απόψεις των ενδιαφερόμενων φορέων μπορούν να σταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση npappouli@dfmr.moa.gov.cy  ή  με τηλεομοιότυπο στο 22423293.

 

Το προσχέδιο του ΕΠΘΑΥ σας αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και βρίσκεται και αναρτημένο στην ιστοσελίδα www.moa.gov.cy/thalassa.