ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Διαχείριση Πλαστικών Αποβλήτων Γεωργικής Προέλευσης

Διαχείριση Πλαστικών Αποβλήτων Γεωργικής Προέλευσης

Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι από 13 Ιουλίου 2021 και για διάρκεια 2 μηνών τίθενται σε δημόσια διαβούλευση προσχέδια των ακόλουθων Κανονισμών:

  • Οι περί Αποβλήτων (Διαχείριση Πλαστικών Αποβλήτων Γεωργικής Προέλευσης) Κανονισμοί. 

Οι νέοι Κανονισμοί αφορούν τη διαχείριση πλαστικών αποβλήτων γεωργικής προέλευσης. Η προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας, από την ορθολογική διαχείριση των πλαστικών αποβλήτων γεωργικής προέλευσης, ήταν προτεραιότητα του Τμήματος Περιβάλλοντος, και κατέληξε στην ετοιμασία προσχεδίου Κανονισμών στα πλαίσια του περί Αποβλήτων Νόμου 2011 έως 2016, εφαρμόζοντας τη «Διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού». Η ανεξέλεγκτη απόρριψη και καύση των πλαστικών αποβλήτων γεωργικής προέλευσης, ρυπαίνει το έδαφος, την ατμόσφαιρά, τα νερά κα ι βλάπτει σοβαρά την ανθρώπινη υγεία.

Σύμφωνα με την αρχή της «Διευρυμένης Ευθύνης του Παραγωγού», υπόχρεοι παραγωγοί είναι όσοι τοποθετούν πλαστικά προϊόντα γεωργικών καλλιεργιών στην αγορά. Οι Κανονισμοί επιβάλλουν, όπως οι υπόχρεοι παραγωγοί δημιουργήσουν ατομικά ή συλλογικά συστήματα διαχείρισης, ώστε να υπάρχει δυνατότητα στους κατόχους των αποβλήτων (γεωργοί/αγρότες, διανομείς, χρήστες κλπ), να παραδίδουν τα πλαστικά απόβλητα γεωργικής προέλευσης στα σημεία συλλογής (σταθερές ή κινητές μονάδες). Οι παραγωγοί, στη συνέχεια έχουν την υποχρέωση να δημιουργήσουν εκείνες τις διαδικασίες και υποδομές, ώστε τα απόβλητα να συλλέγονται από τα σημεία συλλογής και να παραδίδονται σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις για τη διαχείριση τους.

Σχόλια επί των προσχεδίων μπορούν να υποβάλλονται στο Τμήμα Περιβάλλοντος μέχρι και τις 15.9.2021, ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Τμήμα Περιβάλλοντος, 1498 Λευκωσία ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ngeorgiou@environment.moa.gov.cy.