ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ): Μάρτιος 2020

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) τον Μάρτιο 2020 αυξήθηκε κατά 0,11 μονάδες και έφτασε στις 101,34 μονάδες σε σύγκριση με 101,23 μονάδες τον Φεβρουάριο 2020. Σε σχέση με τον Μάρτιο του 2019 ο ΔΤΚ αυξήθηκε κατά 0,7%. (Πίνακας 1)

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2020, ο ΔΤΚ σημείωσε αύξηση 1,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. (Πίνακας 1)

Η μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες συγκριτικά με τον Μάρτιο του 2019 καταγράφηκε στον Ηλεκτρισμό (9,2%) ενώ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα η κατηγορία Γεωργικά Προϊόντα παρουσίασε τη μεγαλύτερη μεταβολή με ποσοστό -5,8%. (Πίνακας 2)

Ανάλυση ποσοστιαίων μεταβολών

Συγκριτικά με τον Μάρτιο του 2019, οι κατηγορίες Επικοινωνίες και Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μεταβολή με ποσοστά 4,1% και 3,7% αντίστοιχα. (Πίνακας 1)

Σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2020, η μεγαλύτερη μεταβολή παρατηρήθηκε στην κατηγορία Ένδυση και Υπόδηση(11%). (Πίνακας 1)

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2020 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρουσιάστηκαν στις κατηγορίες Επικοινωνίες (3,8%), Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (2,8%) και Μεταφορές (2,5%). (Πίνακας 1)

Ανάλυση επιπτώσεων σε μονάδες

Τη μεγαλύτερη επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Μαρτίου 2020 σε σχέση με τον Μάρτιο του 2019 είχε η κατηγορία Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (0,45). (Πίνακας 3)

Τη μεγαλύτερη θετική επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα είχε η κατηγορία Ένδυση και Υπόδηση (0,71). (Πίνακας 3)

Τη μεγαλύτερη θετική επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Μαρτίου 2020 σε σύγκριση με το δείκτη του Μαρτίου 2019 είχε ο ηλεκτρισμός (0,33). (Πίνακας 4)

Τέλος, τα είδη ένδυσης (0,49) είχαν την μεγαλύτερη θετική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Μαρτίου 2020 σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του προηγούμενου μήνα, ενώ αρνητική επίπτωση είχαν τα φρέσκα λαχανικά (-0,59) και τα πετρελαιοειδή (-0,36). (Πίνακας 5)

Πίνακας 1
Κατηγορίες Αγαθών και Υπηρεσιών

ΔΤΚ (2015=100)

Μεταβολές (%)

Φεβρουάριος

2020

Μάρτιος

2020

Μαρ 20/

Μαρ 19

Μαρ 20/

Φεβ 20

Ιαν- Μαρ 20/

Ιαν- Μαρ 19

Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά

104,26

102,14

0,36

-2,03

0,99

Αλκοολούχα Ποτά και Καπνός

98,29

98,31

0,22

0,02

0,16

Ένδυση και Υπόδηση

90,28

100,18

-0,91

10,97

-2,13

Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο

110,92

111,72

3,72

0,72

2,75

Επίπλωση, Οικιακός Εξοπλισμός και Προΐόντα Καθαρισμού

95,48

95,36

-0,37

-0,13

-0,07

Υγεία

101,89

101,89

0,09

0,00

-0,12

Μεταφορές

97,81

95,77

-0,45

-2,09

2,54

Επικοινωνίες

95,28

95,23

4,11

-0,05

3,84

Αναψυχή και Πολιτισμός

99,96

99,99

0,22

0,03

0,22

Εκπαίδευση

106,79

106,79

1,70

0,00

1,70

Εστιατόρια και Ξενοδοχεία

105,28

105,32

1,49

0,04

1,55

Άλλα Αγαθά και Υπηρεσίες

99,58

99,91

-0,36

0,33

-0,35

Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή

101,23

101,34

0,72

0,11

1,07

 

Πίνακας 2
Οικονομικές Κατηγορίες

Συντελεστές Στάθμισης

Μεταβολές (%)

Μαρ 20/

Μαρ 19

Μαρ 20/

Φεβ 20

Γεωργικά Προϊόντα

655

-0,47

-5,79

Βιομηχανικά Προϊόντα

(εκτός Πετρελαιοειδών)

4195

-0,52

2,17

Ηλεκτρισμός

319

9,19

3,09

Πετρελαιοειδή

550

-0,99

-4,12

Νερό

57

-0,77

0,00

Υπηρεσίες

4224

1,79

0,03

Γενικός Δείκτης

10000

0,72

0,11

Πίνακας 3  
Κατηγορίες Αγαθών και Υπηρεσιών

Συντελεστές Στάθμισης

Επίπτωση (μονάδες)

Μαρ 20/

Μαρ 19

Μαρ 20/

Φεβ 20

Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά

1906

0,07

-0,40

Αλκοολούχα Ποτά και Καπνός

347

0,01

0,00

Ένδυση και Υπόδηση

721

-0,07

0,71

Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο

1119

0,45

0,09

Επίπλωση, Οικιακός Εξοπλισμός και Προΐόντα Καθαρισμού

644

-0,02

-0,01

Υγεία

637

0,01

0,00

Μεταφορές

1524

-0,07

-0,31

Επικοινωνίες

439

0,17

0,00

Αναψυχή και Πολιτισμός

575

0,01

0,00

Εκπαίδευση

392

0,07

0,00

Εστιατόρια και Ξενοδοχεία

836

0,13

0,00

Άλλα Αγαθά και Υπηρεσίες

860

-0,03

0,03

Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή

10000

0,72

0,11

Σημείωση: Τα αθροίσματα υπολογίζονται βάσει των επιμέρους επιπτώσεων με άπειρα δεκαδικά και δημοσιεύονται με στρογγυλοποίηση δυο δεκαδικών. Πιθανές διαφορές στα αθροίσματα είναι λόγω σφάλματος στρογγυλοποίησης.
Πίνακας 4
Προϊόντα/Υπηρεσίες

Επίπτωση (μονάδες)

Μάρτιος 20/  

Μάρτιος 19

Θετική επίπτωση

Ηλεκτρισμός

0,33

Νωπά κρέατα

0,14

Κινητή τηλεφωνία

0,13

Φρέσκα φρούτα

0,10

Διάφορα άλλα προϊόντα και υπηρεσίες

0,26

Αρνητική επίπτωση

Φρέσκα λαχανικά

-0,14

Πετρελαιοειδή

-0,10

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

0,72

 

Πίνακας 5
Προϊόντα/Υπηρεσίες

Επίπτωση (μονάδες)

Μάρτιος 20/                      Φεβρουάριος 20

Θετική επίπτωση

Είδη ένδυσης

0,49

Είδη υπόδησης

0,23

Ηλεκτρισμός

0,12

Φρέσκα φρούτα

0,11

   Διάφορα άλλα προϊόντα και υπηρεσίες

0,11

Αρνητική επίπτωση

Φρέσκα λαχανικά

-0,59

Πετρελαιοειδή

-0,36

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

0,11

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ορισμοί

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) είναι οικονομικός δείκτης που καταρτίζεται για τη μέτρηση των διαχρονικών μεταβολών στις τιμές των καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών που αποκτώνται, χρησιμοποιούνται ή πληρώνονται από τα νοικοκυριά (διαμένουν στην Κύπρο ή έχουν σκοπό να διαμείνουν στην Κύπρο για ένα χρόνο τουλάχιστον). Ο ΔΤΚ αποτελεί τον επίσημο δείκτη για τον υπολογισμό του πληθωρισμού.

Ο Πληθωρισμός δείχνει τη μεταβολή του ΔΤΚ σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Η Επίπτωση αντιπροσωπεύει το ποσό της συνολικής μεταβολής στο ΔΤΚ το οποίο οφείλεται στην αναφερόμενη κατηγορία/αγαθό/υπηρεσία.

Τιμοληψία

Η τιμοληψία διενεργείται μόνο στις αστικές περιοχές των επαρχιών Λευκωσίας, Λάρνακας, Λεμεσού και Πάφου. Για κάθε πόλη οι αυξομειώσεις των τιμών κατά προϊόν κάθε μήνα σταθμίζονται ανάλογα με τον πληθυσμό. Συγκεκριμένα οι συντελεστές στάθμισης για τις τέσσερις επαρχίες: Λευκωσία 42%, Λεμεσός 30%, Λάρνακα 18% και Πάφος 10%.

Οι τιμές των 805 ειδών και υπηρεσιών, που περιλαμβάνονται στο ΔΤΚ παρακολουθούνται και καταγράφονται μια φορά κάθε μήνα, εκτός από κάποια εποχικά προϊόντα (π.χ. λαχανικά και φρούτα), τα κρέατα και τα καύσιμα, των οποίων οι τιμές συλλέγονται κάθε βδομάδα (κάθε Πέμπτη).

Έτος βάσης

Το έτος βάσης από τον Ιανουάριο του 2006 μέχρι το Δεκέμβριο του 2015 ήταν το 2005=100. Από τον Ιανουάριο του 2016 έτος αναφοράς είναι το 2015=100.

Ταξινόμηση       

Μέχρι το Δεκέμβριο του 2015, ο ΔΤΚ υπολογιζόταν και δημοσιευόταν βάσει της ταξινόμησης COICOP4 με την οποία η κατηγορία των προϊόντων καθορίζεται μέχρι τα τέσσερα ψηφία. Από τον Ιανουάριο του 2016, ο ΔΤΚ υπολογίζεται και δημοσιεύεται βάσει της ταξινόμησης ECOICOP ακολουθώντας σχετικό κανονισμό της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας. Ως εκ τούτου, το χαμηλότερο επίπεδο λεπτομέρειας για την ταξινόμηση που χρησιμοποιείται είναι τα πέντε ψηφία.

Προϊόντα/Υπηρεσίες και Συντελεστές στάθμισης

Με ισχύ από τον Ιανουάριο του 2018, τόσο τα προϊόντα που περιέχονται στον ΔΤΚ όσο και οι συντελεστές στάθμισής τους αναθεωρήθηκαν. Η αναθεώρηση βασίστηκε στα αποτελέσματα της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2015/2016. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο αρχείο «Δείκτης Τιμών Καταναλωτή»  που είναι αναρτημένο στον ιστότοπο της Στατιστικής Υπηρεσίας στο στατιστικό θέμα «Οικονομία/Δείκτης Τιμών Καταναλωτή», στο μέρος Μεθοδολογία.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τον ιστότοπο της Στατιστικής Υπηρεσίας, στο υπόθεμα Δείκτης Τιμών Καταναλωτή ή να επικοινωνήσουν με την κα Κωνσταντία Παπαγεωργίου: τηλ:+35722602116, ηλ. ταχ.:

cpapageorgiou@cystat.mof.gov.cy ή Άντρη Ευτυχίου: τηλ:+35725878595, ηλ. ταχ.: aeftychiou@cystat.mof.gov.cy