ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ): Μάιος 2020

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ): Μάιος 2020

Πληθωρισμός -1,5%

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Μάιο 2020 μειώθηκε κατά 0,13 μονάδες και έφτασε στις 99,69 μονάδες σε σύγκριση με 99,82 μονάδες τον Απρίλιο 2020. Σε σχέση με τον Μάιο του 2019 ο ΔΤΚ μειώθηκε κατά 1,5%. (Πίνακας 1)

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2020, ο ΔΤΚ σημείωσε αύξηση 0,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. (Πίνακας 1)

 

Η μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες συγκριτικά με τον Μάιο του 2019 καταγράφηκε στα Πετρελαιοειδή (-21,9%), ενώ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα η κατηγορία Γεωργικά Προϊόντα παρουσίασε τη μεγαλύτερη μεταβολή με ποσοστό 7,3%. (Πίνακας 2)

Ανάλυση ποσοστιαίων μεταβολών

Συγκριτικά με τον Μάιο του 2019, η κατηγορία Μεταφορές παρουσίασε τη μεγαλύτερη μεταβολή με ποσοστό -11,1%. (Πίνακας 1)

Σε σχέση με τον Απρίλιο του 2020, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (3,2%) και Μεταφορές (-3,2%). (Πίνακας 1)

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2020 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, οι μεγαλύτερες αρνητικές μεταβολές παρουσιάστηκαν στις κατηγορίες Ένδυση και Υπόδηση και Μεταφορές με ποσοστά 2,7% και 2,3% αντίστοιχα, ενώ θετική μεταβολή σημειώθηκε στην κατηγορία  Επικοινωνίες με ποσοστό 2,6%. (Πίνακας 1)

Ανάλυση επιπτώσεων σε μονάδες

Τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Μαΐου 2020 τόσο σε σχέση με τον Μάιο του 2019 όσο και σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα είχε η κατηγορία Μεταφορές με 1,68 και 0,44 μονάδες αντίστοιχα, ενώ θετική επίδραση είχε η κατηγορία Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά με 0,70 και 0,61 μονάδες αντίστοιχα. (Πίνακας 3)

Τέλος, τα πετρελαιοειδή είχαν τη μεγαλύτερη αρνητική επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Μαΐου 2020 σε σύγκριση τόσο με το δείκτη του Μαΐου 2019 όσο και με τον προηγούμενο μήνα με 1,89 και 0,43 μονάδες αντίστοιχα, ενώ τα φρέσκα φρούτα είχαν τη μεγαλύτερη θετική επίδραση με 0,56 και 0,83 μονάδες αντίστοιχα. (Πίνακες 4 και 5)

Πίνακας 1
Κατηγορίες Αγαθών και Υπηρεσιών

ΔΤΚ (2015=100)

Μεταβολές (%)

Απρίλιος 2020

Μάιος  2020

Μάιος 20/

Μάιος 19

Μάιος 20/

Απρ 20

Ιαν- Μάιος 20/

Ιαν- Μάιος 19

Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά

100,41

103,61

3,65

3,19

1,05

Αλκοολούχα Ποτά και Καπνός

97,92

98,20

-0,32

0,29

-0,05

Ένδυση και Υπόδηση

99,89

99,49

-3,92

-0,40

-2,65

Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο

106,89

105,37

-2,11

-1,42

1,19

Επίπλωση, Οικιακός Εξοπλισμός και Προϊόντα Καθαρισμού

95,74

95,59

-1,05

-0,16

-0,27

Υγεία

101,96

101,98

0,66

0,02

0,19

Μεταφορές

91,35

88,47

-11,09

-3,15

-2,32

Επικοινωνίες

94,56

92,54

-1,93

-2,14

2,57

Αναψυχή και Πολιτισμός

100,05

100,03

0,24

-0,02

0,23

Εκπαίδευση

106,79

106,50

1,42

-0,27

1,64

Εστιατόρια και Ξενοδοχεία

105,52

105,66

0,94

0,13

1,39

Άλλα Αγαθά και Υπηρεσίες

100,27

100,12

0,00

-0,15

-0,14

Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή

99,82

99,69

-1,47

-0,13

0,10

 

Πίνακας 2
Οικονομικές Κατηγορίες

Συντελεστές Στάθμισης

Μεταβολές (%)

Μάιος 20/

Μάιος 19

Μάιος 20/

Απρ 20

Γεωργικά Προϊόντα

655

7,43

7,25

Βιομηχανικά Προϊόντα

(εκτός Πετρελαιοειδών)

4195

-0,81

-0,01

Ηλεκτρισμός

319

-4,50

-2,92

Πετρελαιοειδή

550

-21,89

-5,95

Νερό

57

-0,77

0,00

Υπηρεσίες

4224

0,93

-0,33

Γενικός Δείκτης

10000

-1,47

-0,13

 

Πίνακας 3  
Κατηγορίες Αγαθών και Υπηρεσιών

Συντελεστές Στάθμισης

Επίπτωση (μονάδες)

Μάιος 20/

Μάιος 19

Μάιος 20/

Απρ 20

Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά

1906

0,70

0,61

Αλκοολούχα Ποτά και Καπνός

347

-0,01

0,01

Ένδυση και Υπόδηση

721

-0,29

-0,03

Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο

1119

-0,25

-0,17

Επίπλωση, Οικιακός Εξοπλισμός και Προΐόντα Καθαρισμού

644

-0,07

-0,01

Υγεία

637

0,04

0,00

Μεταφορές

1524

-1,68

-0,44

Επικοινωνίες

439

-0,08

-0,09

Αναψυχή και Πολιτισμός

575

0,01

0,00

Εκπαίδευση

392

0,06

-0,01

Εστιατόρια και Ξενοδοχεία

836

0,08

0,01

Άλλα Αγαθά και Υπηρεσίες

860

0,00

-0,01

Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή

10000

-1,49

-0,13

Σημείωση: Τα αθροίσματα υπολογίζονται βάσει των επιμέρους επιπτώσεων με άπειρα δεκαδικά και δημοσιεύονται με στρογγυλοποίηση δυο δεκαδικών. Πιθανές διαφορές στα αθροίσματα είναι λόγω σφάλματος στρογγυλοποίησης.
Πίνακας 4
Προϊόντα/Υπηρεσίες

Επίπτωση (μονάδες)

Μάιος 20/  

Μάιος 19

  Θετική επίπτωση

     Φρέσκα φρούτα

0,56

Αρνητική επίπτωση

Πετρελαιοειδή

-1,89

Ηλεκτρισμός

-0,16

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

-1,49

 

Πίνακας 5
Προϊόντα/Υπηρεσίες

Επίπτωση (μονάδες)

Μάιος 20/                      Απρίλιος 20

Θετική επίπτωση

Φρέσκα φρούτα

0,83

Αρνητική επίπτωση

Πετρελαιοειδή

-0,43

Φρέσκα λαχανικά

-0,16

Πατάτες

-0,10

Ηλεκτρισμός

-0,10

Κινητή Τηλεφωνία

-0,09

Διάφορα άλλα προϊόντα και υπηρεσίες

-0,08

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

-0,13

Μεθοδολογικές Πληροφορίες

Ορισμοί

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) είναι οικονομικός δείκτης που καταρτίζεται για τη μέτρηση των διαχρονικών μεταβολών στις τιμές των καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών που αποκτώνται, χρησιμοποιούνται ή πληρώνονται από τα νοικοκυριά (διαμένουν στην Κύπρο ή έχουν σκοπό να διαμείνουν στην Κύπρο για ένα χρόνο τουλάχιστον). Ο ΔΤΚ αποτελεί τον επίσημο δείκτη για τον υπολογισμό του πληθωρισμού.

Ο Πληθωρισμός δείχνει τη μεταβολή του ΔΤΚ σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Η Επίπτωση αντιπροσωπεύει το ποσό της συνολικής μεταβολής στο ΔΤΚ το οποίο οφείλεται στην αναφερόμενη κατηγορία/αγαθό/υπηρεσία.

Τιμοληψία

Η τιμοληψία διενεργείται μόνο στις αστικές περιοχές των επαρχιών Λευκωσίας, Λάρνακας, Λεμεσού και Πάφου. Για κάθε πόλη οι αυξομειώσεις των τιμών κατά προϊόν κάθε μήνα σταθμίζονται ανάλογα με τον πληθυσμό. Συγκεκριμένα οι συντελεστές στάθμισης για τις τέσσερις επαρχίες: Λευκωσία 42%, Λεμεσός 30%, Λάρνακα 18% και Πάφος 10%.

Οι τιμές των 805 ειδών και υπηρεσιών, που περιλαμβάνονται στο ΔΤΚ παρακολουθούνται και καταγράφονται μια φορά κάθε μήνα, εκτός από κάποια εποχικά προϊόντα (π.χ. λαχανικά και φρούτα), τα κρέατα και τα καύσιμα, των οποίων οι τιμές συλλέγονται κάθε βδομάδα (κάθε Πέμπτη).

Έτος βάσης

Το έτος βάσης από τον Ιανουάριο του 2006 μέχρι το Δεκέμβριο του 2015 ήταν το 2005=100. Από τον Ιανουάριο του 2016 έτος αναφοράς είναι το 2015=100.

Ταξινόμηση 

Μέχρι το Δεκέμβριο του 2015, ο ΔΤΚ υπολογιζόταν και δημοσιευόταν βάσει της ταξινόμησης COICOP4 με την οποία η κατηγορία των προϊόντων καθορίζεται μέχρι τα τέσσερα ψηφία. Από τον Ιανουάριο του 2016, ο ΔΤΚ υπολογίζεται και δημοσιεύεται βάσει της ταξινόμησης ECOICOP ακολουθώντας σχετικό κανονισμό της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας. Ως εκ τούτου, το χαμηλότερο επίπεδο λεπτομέρειας για την ταξινόμηση που χρησιμοποιείται είναι τα πέντε ψηφία.

Προϊόντα/Υπηρεσίες και Συντελεστές στάθμισης

Με ισχύ από τον Ιανουάριο του 2018, τόσο τα προϊόντα που περιέχονται στον ΔΤΚ όσο και οι συντελεστές στάθμισής τους αναθεωρήθηκαν. Η αναθεώρηση βασίστηκε στα αποτελέσματα της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2015/2016. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο αρχείο «Δείκτης Τιμών Καταναλωτή» που είναι αναρτημένο στον ιστότοπο της Στατιστικής Υπηρεσίας στο στατιστικό θέμα «Οικονομία/Δείκτης Τιμών Καταναλωτή», στο μέρος Μεθοδολογία.

Έκτακτη Μεθοδολογική Αναπροσαρμογή

Η εφαρμογή των προληπτικών μέτρων και των σχετικών διαταγμάτων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης της νόσου COVID-19 είχε άμεσο αντίκτυπο στη συλλογή συγκεκριμένων τιμών για τον μήνα Μάιο 2020. Η αντιμετώπιση των προβλημάτων ήταν κοινή από όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάτω από την εποπτεία και καθοδήγηση της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat).

Μη Καταγραφή Τιμής

Στις περιπτώσεις που τα προϊόντα/αγαθά ήταν προσωρινά μη διαθέσιμα στο καταναλωτικό κοινό, εφαρμόστηκαν οι ακόλουθες πρακτικές:

• οι προσωρινά μη διαθέσιμες τιμές ενημερώθηκαν αυτόματα με βάση την εξέλιξη των τιμών παρόμοιων προϊόντων της ίδιας υποκατηγορίας,

• εάν δεν υπήρχαν καθόλου διαθέσιμες τιμές σε κάποια υποκατηγορία  επαναλήφθηκαν οι τιμές  του προηγούμενου μήνα και αυτό αφορούσε κυρίως τιμές που δε μεταβάλλονται συχνά όπως πολιτιστικές υπηρεσίες.

Εποχιακά Προϊόντα/Υπηρεσίες

Οι τιμές των αεροπορικών εισιτήριων καθώς και οι τιμές για διαμονή σε ξενοδοχειακά καταλύματα, εκτιμήθηκαν εφαρμόζοντας τη αντίστοιχη περσινή μεταβολή στις τιμές του προηγούμενου μήνα, διατηρώντας τον σύνηθες εποχιακό τους χαρακτήρα.

Συντελεστές Στάθμισης

Οι συντελεστές στάθμισης αγαθών και υπηρεσιών στο καλάθι του ΔΤΚ δεν έχουν αναπροσαρμοστεί.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τον ιστότοπος της Στατιστικής Υπηρεσίας, στο υπόθεμα Δείκτης Τιμών Καταναλωτή.

 

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία