ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή: Απρίλιος 2019

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή: Απρίλιος 2019

Πληθωρισμός 1,2%

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) τον Απρίλιο 2019 αυξήθηκε κατά 0,42 μονάδες και έφτασε στις 101,04 μονάδες σε σύγκριση με 100,62 μονάδες τον Μάρτιο 2019. Σε σχέση με τον Απρίλιο του 2018 ο ΔΤΚ αυξήθηκε κατά 1,2%. (Πίνακας 1)

Ο μέσος Δείκτης του δωδεκαμήνου Μαΐου 2018 – Απριλίου 2019 σε σύγκριση προς τον ίδιο Δείκτη του δωδεκαμήνου Μαΐου 2017 – Απριλίου 2018 παρουσίασε αύξηση 2,1% έναντι μείωσης 0,1% που σημειώθηκε κατά το αντίστοιχο προηγούμενο δωδεκάμηνο.

Η μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες συγκριτικά με τον Απρίλιο του 2018 καταγράφηκε στον Ηλεκτρισμό με ποσοστό 13,6%. Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, η κατηγορία Πετρελαιοειδή (3,1%) σημείωσε τη μεγαλύτερη μεταβολή. (Πίνακας 2)

 

Ανάλυση μεταβολών

Συγκριτικά με τον Απρίλιο του 2018,  η κατηγορία Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριοπαρουσίασε τη μεγαλύτερη θετική μεταβολή με ποσοστό 5,7% ενώ τη μεγαλύτερη αρνητική μεταβολή παρουσίασε η κατηγορία Επικοινωνίες με ποσοστό 6%. (Πίνακας 1)

Σε σχέση με τον Μάρτιο του 2019, η μεγαλύτερη μεταβολή παρατηρήθηκε στην κατηγορία Μεταφορές(2,6%). (Πίνακας 1)

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2019 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, η μεγαλύτερη μεταβολή παρατηρήθηκε στην κατηγορία Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (7,4%).(Πίνακας 1)

 

Ανάλυση επιπτώσεων

Τη μεγαλύτερη θετική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Απριλίου 2019 σε σχέση με τον Απρίλιο του 2018 είχαν οι κατηγορίες Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (0,65) και Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (0,55), ενώ τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση είχε η κατηγορία Επικοινωνίες (-0,25). (Πίνακας 3)

Τη μεγαλύτερη θετική επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα είχε η κατηγορία Μεταφορές (0,38). (Πίνακας 3)

Τη μεγαλύτερη θετική επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Απριλίου 2019 σε σύγκριση με το δείκτη του Απριλίου 2018 είχαν τα εξής προϊόντα/υπηρεσίες: ηλεκτρισμός (0,42) και φρέσκα λαχανικά (0,36), ενώ αρνητική επίπτωση είχε η κινητή τηλεφωνία (-0,21). (Πίνακας 4)

Τέλος, τα πετρελαιοειδή (0,26) και τα αεροπορικά ναύλα (0,14) είχαν τη μεγαλύτερη θετική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Απριλίου 2019 σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του προηγούμενου μήνα. (Πίνακας 5)

Πίνακας 1
Κατηγορίες Αγαθών και Υπηρεσιών

ΔΤΚ (2015=100)

Μεταβολές (%)

Μάρτιος 2019

Απρίλιος 2019

Απρ 19/ Απρ 18

Απρ 19/ Μαρ 19

Ιαν- Απρ 19/ Ιαν- Απρ 18

Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά

101,77

101,75

2,90

-0,02

4,66

Αλκοολούχα Ποτά και Καπνός

98,09

98,30

0,96

0,21

0,62

Ένδυση και Υπόδηση

101,10

102,75

-0,29

1,63

0,85

Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο

107,71

107,14

5,74

-0,53

7,42

Επίπλωση, Οικιακός Εξοπλισμός και Προΐόντα Καθαρισμού

95,71

95,82

-0,75

0,11

-0,44

Υγεία

101,80

101,30

-0,56

-0,49

-0,09

Μεταφορές

96,20

98,72

-0,64

2,62

-3,02

Επικοινωνίες

91,47

91,47

-5,96

0,00

-5,83

Αναψυχή και Πολιτισμός

99,77

99,82

0,32

0,05

0,14

Εκπαίδευση

105,01

105,01

1,86

0,00

1,86

Εστιατόρια και Ξενοδοχεία

103,77

104,10

2,14

0,32

2,23

Άλλα Αγαθά και Υπηρεσίες

100,27

99,90

1,32

-0,37

1,18

Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή

100,62

101,04

1,17

0,42

1,44

 

Πίνακας 2
Οικονομικές Κατηγορίες

Συντελεστές Στάθμισης

Μεταβολές (%)

Απρ 19/ Απρ 18

Απρ 19/ Μαρ 19

Γενικός Δείκτης

10000

1,17

0,42

Γεωργικά Προϊόντα

655

7,74

0,40

Βιομηχανικά Προϊόντα (εκτός Πετρελαιοειδών)

4195

-0,60

0,06

Ηλεκτρισμός

319

13,59

-1,85

Πετρελαιοειδή

550

-1,28

3,08

Νερό

57

0,00

0,00

Υπηρεσίες

4224

1,29

0,42

 

Πίνακας 3  
Κατηγορίες Αγαθών και Υπηρεσιών

Συντελεστές Στάθμισης

Επίπτωση (μονάδες)

Απρ 19/ Απρ 18

Απρ 19/ Μαρ 19

Τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά

1906

0,55

0,00

Αλκοολούχα ποτά και καπνός

347

0,03

0,01

Ένδυση και υπόδηση

721

-0,02

0,12

Στέγαση, ύδρευση, ηλεκτρισμός και υγραέριο

1119

0,65

-0,06

Επίπλωση, οικιακός εξοπλισμός, και προΐόντα καθαρισμού

644

-0,05

0,01

Υγεία

637

-0,04

-0,03

Μεταφορές

1524

-0,10

0,38

Επικοινωνίες

439

-0,25

0,00

Αναψυχή και πολιτισμός

575

0,02

0,00

Εκπαίδευση

392

0,08

0,00

Εστιατόρια και ξενοδοχεία

836

0,18

0,03

Άλλα αγαθά και υπηρεσίες

860

0,11

-0,03

Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή

10000

1,17

0,42

Σημείωση: Τα αθροίσματα υπολογίζονται βάσει των επιμέρους επιπτώσεων με άπειρα δεκαδικά και δημοσιεύονται με στρογγυλοποίηση δυο δεκαδικών. Πιθανές διαφορές στα αθροίσματα είναι λόγω σφάλματος στρογγυλοποίησης.

Πίνακας 4
Προϊόντα/Υπηρεσίες

Επίπτωση (μονάδες)

Απρ 19/Απρ 18

Θετική επίπτωση
Ηλεκτρισμός

0,42

Φρέσκα λαχανικά

0,36

Φρέσκες πατάτες

0,19

Διάφορα άλλα προϊόντα και υπηρεσίες

0,41

Αρνητικήεπίπτωση

Κινητή τηλεφωνία

-0,21

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

1,17

 

Πίνακας 5
Προϊόντα/Υπηρεσίες

Επίπτωση (μονάδες)

Απρ 19/ Μαρ 19

Θετική επίπτωση
Πετρελαιοειδή

0,26

Αεροπορικά ναύλα

0,14

Φρέσκα λαχανικά

0,10

Αρνητική επίπτωση

Ηλεκτρισμός

-0,07

Διάφορα άλλα προϊόντα και υπηρεσίες

-0,01

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

0, 42

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ορισμοί

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) είναι οικονομικός δείκτης που καταρτίζεται για τη μέτρηση των διαχρονικών μεταβολών στις τιμές των καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών που αποκτώνται, χρησιμοποιούνται ή πληρώνονται από τα νοικοκυριά (διαμένουν στην Κύπρο ή έχουν σκοπό να διαμείνουν στην Κύπρο για ένα χρόνο τουλάχιστον). Ο ΔΤΚ αποτελεί τον επίσημο δείκτη για τον υπολογισμό του πληθωρισμού.

Ο Πληθωρισμός δείχνει τη μεταβολή του ΔΤΚ σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Η Επίπτωση αντιπροσωπεύει το ποσό της συνολικής μεταβολής στο ΔΤΚ το οποίο οφείλεται στην αναφερόμενη κατηγορία/αγαθό/υπηρεσία.

Τιμοληψία

Η τιμοληψία διενεργείται μόνο στις αστικές περιοχές των επαρχιών Λευκωσίας, Λάρνακας, Λεμεσού και Πάφου. Για κάθε πόλη οι αυξομειώσεις των τιμών κατά προϊόν κάθε μήνα σταθμίζονται ανάλογα με τον πληθυσμό. Συγκεκριμένα οι συντελεστές στάθμισης για τις τέσσερις επαρχίες: Λευκωσία 42%, Λεμεσός 30%, Λάρνακα 18% και Πάφος 10%.

Οι τιμές των 805 ειδών και υπηρεσιών, που περιλαμβάνονται στο ΔΤΚ παρακολουθούνται και καταγράφονται μια φορά κάθε μήνα, εκτός από κάποια εποχικά προϊόντα (π.χ. λαχανικά και φρούτα), τα κρέατα και τα καύσιμα, των οποίων οι τιμές συλλέγονται κάθε βδομάδα (κάθε Πέμπτη).

Έτος βάσης

Το έτος βάσης από τον Ιανουάριο του 2006 μέχρι το Δεκέμβριο του 2015 ήταν το 2005=100. Από τον Ιανουάριο του 2016 έτος αναφοράς είναι το 2015=100.

Ταξινόμηση

Μέχρι το Δεκέμβριο του 2015, ο ΔΤΚ υπολογιζόταν και δημοσιευόταν βάσει της ταξινόμησης COICOP4 με την οποία η κατηγορία των προϊόντων  καθορίζεται μέχρι τα τέσσερα ψηφία. Από τον Ιανουάριο του 2016, ο ΔΤΚ υπολογίζεται και δημοσιεύεται βάσει της ταξινόμησης ECOICOP ακολουθώντας σχετικό κανονισμό της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας. Ως εκ τούτου, το χαμηλότερο επίπεδο λεπτομέρειας για την ταξινόμηση που χρησιμοποιείται είναι τα πέντε ψηφία.

Προϊόντα/Υπηρεσίες και Συντελεστές στάθμισης

Με ισχύ από τον Ιανουάριο του 2018, τόσο τα προϊόντα που περιέχονται στον ΔΤΚ όσο και οι συντελεστές στάθμισής τους αναθεωρήθηκαν. Η αναθεώρηση βασίστηκε στα αποτελέσματα της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2015/2016. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο αρχείο «Δείκτης Τιμών Καταναλωτή»  που είναι αναρτημένο στον ιστότοπο της Στατιστικής Υπηρεσίας στο στατιστικό θέμα «Οικονομία/Δείκτης Τιμών Καταναλωτή», στο μέρος Μεθοδολογία.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ιστότοπος Στατιστικής Υπηρεσίας, υπόθεμα Δείκτης Τιμών Καταναλωτή

Επικοινωνία

Κωνσταντία Παπαγεωργίου: Τηλ:+35722602116, Ηλ. Ταχ.: cpapageorgiou@cystat.mof.gov.cy

Άντρη Ευτυχίου: Τηλ:+35725878595, Ηλ. Ταχ.: aeftychiou@cystat.mof.gov.cy