ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Αποτελέσματα έρευνας: Δαπάνες για περιβαλλοντική προστασία στις βιομηχανικές επιχειρήσεις, 2016

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποίησε η Στατιστική Υπηρεσία, οι συνολικές δαπάνες για δραστηριότητες και ενέργειες που αφορούσαν την περιβαλλοντική προστασία στη βιομηχανία, ανήλθαν σε €24,2 εκ. το 2016, σε σύγκριση με €23,7 εκ. το 2015 και αντιστοιχούσαν σε 0,13% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος.

Κατά τομέα δραστηριότητας, οι μεταποιητικές βιομηχανίες κατέγραψαν δαπάνες ύψους €20,3 εκ., τα ορυχεία και λατομεία και η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος €3,8 εκ. και οι επιχειρήσεις επεξεργασίας και παροχής νερού €0,2 εκ. Στον τομέα της μεταποίησης, όπου παρατηρήθηκαν και οι περισσότερες δαπάνες, η βιομηχανία τροφίμων πραγματοποίησε δαπάνες ύψους €8,0 εκ., ο κλάδος παραγωγής άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων €6,4 εκ., η ποτοποιία €1,2 εκ. και η βιομηχανία παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων €1,1 εκ.

Κατά περιβαλλοντικό πεδίο, €9,3 εκ. αφορούσαν τη διαχείριση των αποβλήτων, €8,2 εκ. τον περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, €6,3 εκ. τη διαχείριση των λυμάτων και €0,5 εκ. άλλες ενέργειες, όπως την πρόληψη ή μείωση του θορύβου και των κραδασμών, την προστασία του εδάφους και των υπόγειων υδάτινων πόρων και την προστασία των φυσικών πόρων και της βιοποικιλότητας.

 

 

Μεθοδολογικές πληροφορίες

Ορισμοί

Περιβαλλοντική προστασία: ορίζεται ως οποιαδήποτε ενέργεια ή δραστηριότητα έχει ως κύριο σκοπό της τη συλλογή, επεξεργασία, περιορισμό, αποτροπή ή εξάλειψη της ρύπανσης και των ρυπαίνουσων ουσιών ή υλικών ή οποιασδήποτε άλλης φύσεως υποβάθμισης του περιβάλλοντος, που προκύπτει από τη λειτουργία μιας επιχείρησης.

Περιλαμβάνονται όλες οι ενέργειες ή δραστηριότητες των οποίων ο κύριος σκοπός είναι η προστασία του περιβάλλοντος, ανεξάρτητα αν γίνονται για συμμόρφωση με κάποια νομική ρύθμιση ή για να ικανοποιηθούν σχετικές απαιτήσεις των πελατών της επιχείρησης ή για τη βελτίωση της εικόνας και του κύρους της επιχείρησης. Εντούτοις, δραστηριότητες ή ενέργειες που, αν και έχουν θετική επίδραση στο περιβάλλον, δεν πραγματοποιήθηκαν με κύριο γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος, εξαιρούνται.

Τέτοιες δραστηριότητες είναι η διαχείριση των στερεών αποβλήτων και των λυμάτων, η πρόληψη και η εξάλειψη ή ο περιορισμός των αέριων εκπομπών, η προστασία του εδάφους και των υπόγειων υδάτινων στρωμάτων, η πρόληψη ή η μείωση του θορύβου και των κραδασμών, η διαφύλαξη των προστατευόμενων περιοχών και βιοτόπων, καθώς και ο έλεγχος ή η μέτρηση της ποιότητας του περιβάλλοντος, η παρακολούθηση και ο περιορισμός της παραγωγής αποβλήτων, κλπ.

Δαπάνες περιβαλλοντικής προστασίας: αποτελούν το άθροισμα των επενδύσεων σε κεφαλαιουχικό εξοπλισμό και των τρεχουσών δαπανών.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ιστότοπος Στατιστικής Υπηρεσίας, υπόθεμα Περιβάλλον