ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Εγκύκλιος Αρ. 304: Ειδικό Επίδομα Απουσίας από την Εργασία

Εγκύκλιος Αρ. 304

Ειδικό Επίδομα Απουσίας από την Εργασία

 

Αναφορικά με το Ειδικό Επίδομα Απουσίας από την Εργασία για άτομα που απουσιάζουν από την εργασία τους είτε για λόγους υγείας είτε λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας δεν μπορούν να μεταβούν στην εργασία τους, η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, έχει εκδώσει την 19η Νοεμβρίου, την ακόλουθη Απόφαση:

Ειδικό Επίδομα Απουσίας από την Εργασία,

Απόφαση (Αρ. 64) του 2020

 

Βάσει της πιο πάνω Απόφασης, καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις παραχώρησης του Ειδικού Επιδόματος Απουσίας από την Εργασία.

 

Συγκεκριμένα η απόφαση προνοεί τα εξής:

  1. Όροι και προϋποθέσεις και τρόπος υπολογισμού για την παροχή Ειδικού Επιδόματος Απουσίας από την Εργασία:

(α) Το Ειδικό Επίδομα Απουσίας από την Εργασία καταβάλλεται μόνο εφόσον υποβληθεί από τον εργοδότη η σχετική ηλεκτρονική αίτηση στο Έντυπο ΕΕΑ.15 που αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου ( www.coronavirus.mlsi.gov.cy).

(β) Το Ειδικό Επίδομα Απουσίας από την Εργασία καταβάλλεται εφόσον υποβληθεί από τον εργοδότη διαδικτυακά η δήλωση ΕΕΑ.12 «ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ» που αφορά τη δήλωση για τα στοιχεία του λογαριασμού στον οποίο θα κατατεθεί το επίδομα και εφόσον δεν έχει ήδη καταχωρηθεί και επιβεβαιωθεί.

(γ) Η αίτηση για το Ειδικό Επίδομα Απουσίας από την Εργασία υποβάλλεται από εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που:

i. Εργοδοτούν εργαζομένους οι οποίοι για την περίοδο από 13 Νοεμβρίου μέχρι 30 Νοεμβρίου 2020 δεν μπορούν να μεταβούν στον τόπο εργασίας τους λόγω των μέτρων για αντιμετώπιση της πανδημίας και δεν μπορούν να εργαστούν εξ’ αποστάσεως, ή

ii. Εργοδοτούν εργαζομένους οι οποίοι εμπίπτουν στον κατάλογο των ασθενών με παράγοντες κινδύνου για σοβαρή νόσηση από COVID -19, οι οποίες έχουν καθοριστεί από το Υπουργείο Υγείας σε Δελτίο Τύπου, ημερομηνίας 4 Νοεμβρίου 2020 ή και σε οποιαδήποτε μελλοντική αναθεώρησή του και οι εν λόγω εργαζόμενοι κατέχουν πιστοποιητικό από τον προσωπικό τους ιατρό ως προς τη φύση της ασθένειάς τους, σε ειδικό έντυπο που αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (www.coronavirus.mlsi.gov.cy), υπό την προϋπόθεση ότι ο εργοδότης τους βεβαιώνει ότι ο εργοδοτούμενος δεν μπορεί λόγω της φύσης της εργασίας του να εργαστεί εξ’ αποστάσεως ή σε χώρο όπου δεν συναλλάττονται με το κοινό

 

(δ) Όσοι εργοδότες συμμετέχουν σε οποιαδήποτε από τα Ειδικά Σχέδια που έχουν δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 18 Νοεμβρίου 2020, δεν δύνανται να υποβάλουν αίτηση για τους εργαζομένους τους με βάση τις διατάξεις του Σχεδίου αλλά υποχρεούνται να τους περιλάβουν στις αιτήσεις τους στα εν λόγω Ειδικά Σχέδια.

(ε) Το Ειδικό Επίδομα Απουσίας από την Εργασία παραχωρείται μόνο σε πρόσωπα που είναι εργοδοτούμενοι κατά την περίοδο για την οποία αιτούνται το Ειδικό Επίδομα Απουσίας από την Εργασία και είναι ασφαλισμένοι στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και δεν λαμβάνουν Θεσμοθετημένη Σύνταξη.

(στ) Το Ειδικό Επίδομα Απουσίας από την Εργασία που καταβάλλεται σε δικαιούχους υπολογίζεται όπως παρουσιάζεται πιο κάτω και καταβάλλεται ως Ειδικό Επίδομα Απουσίας από την Εργασία το μεγαλύτερο ποσό:

i.  Για μισθωτά πρόσωπα για τα οποία πληρούνται οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις με βάση τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο, στο 60% της αξίας των ασφαλιστικών μονάδων, σύμφωνα με τον πιο πάνω Νόμο.

ii.  Για μισθωτά πρόσωπα με βάση το μισθό Ιανουαρίου 2020 και για οποιεσδήποτε προσλήψεις εργαζομένων έλαβαν χώρα μεταγενέστερα, με βάση το μισθό του Φεβρουαρίου 2020, είτε με βάση το μισθό που θα δηλωθεί στην αίτηση ΕΕΑ.7, υπό την προϋπόθεση ότι ο εργοδότης του εν λόγω εργαζομένου θα τον δηλώσει στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων και θα λάβει Αριθμό Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στην περίπτωση που δεν κατέχει ήδη. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχουν στοιχεία για το μισθό Ιανουαρίου 2020, είτε Φεβρουαρίου 2020 τότε λαμβάνεται υπ’ όψη ο μισθός για τον οποίο υπάρχουν στοιχεία εντός των τελευταίων μηνών μέχρι το Δεκέμβριο 2019 στο Μητρώο των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τον ίδιο εργοδότη.

Νοείται σε περίπτωση που κατά το μήνα Ιανουάριο 2020 ή Φεβρουάριο 2020, οποιοσδήποτε αιτητής βρισκόταν σε άδεια μητρότητας, είτε σε άδεια πατρότητας, είτε σε άδεια ασθενείας, είτε λάμβανε επίδομα σωματικής βλάβης, τότε, για τον υπολογισμό του Ειδικού Επιδόματος λαμβάνεται υπ’ όψη ο τελευταίος μη μηδενικός μισθός ή ο τελευταίος μη μηδενικός μισθός εντός περιόδου των προηγούμενων μηνών μέχρι το Δεκέμβριο 2019.

iii.  Το Ειδικό Επίδομα Απουσίας από την Εργασία που θα καταβληθεί σε πρόσωπα, τα οποία κατά τον Ιανουάριο 2020 βρίσκονταν σε Σχέδια προσωρινής αναστολής εργασιών επιχειρήσεων της τουριστικής βιομηχανίας θα υπολογίζεται στη βάση του μισθού του Οκτωβρίου 2019, όταν άρχισε η περίοδος αναστολής, αντί του Ιανουαρίου 2020 που προβλέπεται στην Απόφαση.

iv.  Το ποσό που δύναται να καταβληθεί ως Ειδικό Επίδομα Απουσίας από την Εργασία για μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα για περίοδο ενός μήνα δεν μπορεί να είναι μικρότερο του ποσού των €360 και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των €1.214 για την ίδια περίοδο.

 

(ζ) Το Ειδικό Επίδομα Απουσίας από την Εργασία δεν παρέχεται για περίοδο για την οποία ο αιτητής λαμβάνει ανεργιακό επίδομα, ειδικό ανεργιακό επίδομα, επίδομα ασθενείας, επίδομα μητρότητας, επίδομα πατρότητας ή θεσμοθετημένη σύνταξη. Η περίοδος για την οποία παρέχεται το Ειδικό Επίδομα Απουσίας από την Εργασία θα λαμβάνεται υπ’ όψη για τον υπολογισμό και την παροχή του επιδόματος ασθενείας που προνοείται από τις διατάξεις των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμων.

(η) Το Ειδικό Επίδομα Απουσίας από την Εργασία θα παραχωρείται μόνο μετά από υπεύθυνη δήλωση / εξουσιοδότηση του αιτητή με την οποία:

i.  Θα βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί είναι αληθή και θα γίνεται αποδοχή των συνεπειών του νόμου για ψευδή δήλωση, επί χρηματική ποινή μέχρι €40.000 ή φυλάκιση μέχρι δύο (2) χρόνια ή και στις δύο ποινές μαζί σε περίπτωση καταδίκης για παροχή ψευδών στοιχείων.

ii.  Θα παρέχεται εξουσιοδότηση στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, να επαληθεύσει σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες Αρχές της Δημοκρατίας ή του εξωτερικού και με Οργανισμούς/Φορείς/Επιχειρήσεις όσα από τα στοιχεία που περιέχονται στην αίτηση κριθεί ότι είναι απαραίτητα για την εξέταση της αίτησης και την παροχή του επιδόματος.

iii.  Θα παρέχεται ρητή συγκατάθεση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς εφαρμογής της Απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

 

(θ) Η περίοδος κάλυψης του Ειδικού Επιδόματος Απουσίας από την Εργασία δύναται να αρχίσει από την 13η Νοεμβρίου για τις περιπτώσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 1(γ)(i) και από την 5η Νοεμβρίου 2020 για τις περιπτώσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 1(γ)(ii) και έχει διάρκεια ισχύος μέχρι την 30ή Νοεμβρίου 2020, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του Σχεδίου.

 

2. Για την περίοδο για την οποία θα καταβληθεί το Ειδικό Επίδομα Απουσίας από την Εργασία, ο εργοδότης απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του για την καταβολή του μισθού στους εργοδοτουμένους του που έλαβαν το εν λόγω Ειδικό Επίδομα Απουσίας από την Εργασία.

 

3. Η περίοδος του Ειδικού Επιδόματος Απουσίας από την Εργασία θα θεωρείται περίοδος εξομοιούμενης ασφάλισης για σκοπούς εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και θα πιστωθεί αναλόγως ο ασφαλιστικός λογαριασμός του δικαιούχου.

 

4. Από το Ειδικό Επίδομα Απουσίας από την Εργασία μπορούν να επωφεληθούν και δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, οι οποίοι εργάζονται και εμπίπτουν στις πιο πάνω κατηγορίες. Το Ειδικό Επίδομα Απουσίας από την Εργασία, το οποίο θα καταβληθεί σε δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος θα ληφθεί υπ’ όψη για σκοπούς υπολογισμού του εισοδήματος που λαμβάνεται υπ’ όψη για σκοπούς καταβολής του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος για την περίοδο καταβολής του.

 

5. Οποιοδήποτε ποσό έχει καταβληθεί σε οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο εκ των υστέρων προκύπτει ότι είτε το πρόσωπο αυτό δεν ήταν δικαιούχο είτε ότι δεν οφειλόταν ολόκληρο ή μέρος του ποσού οποιουδήποτε επιδόματος ή παροχής που παρέχεται δυνάμει των περί των Έκτακτων Μέτρων που Λαμβάνονται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την Αντιμετώπιση της Πανδημίας του ιού COVID 19 Νόμων του 2020 και των Αποφάσεων που εκδίδονται δυνάμει αυτών, θεωρείται ως χρέος του προσώπου αυτού στη Δημοκρατία και δύναται να συμψηφιστεί με οποιαδήποτε μελλοντική παροχή που παρέχεται είτε δυνάμει του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου είτε με οποιοδήποτε ποσό είναι καταβλητέο προς το πρόσωπο αυτό είτε να διεκδικηθεί ως χρέος οφειλόμενο στη Δημοκρατία. Οι πιο πάνω διατάξεις ισχύουν και για κάθε πρόσωπο το οποίο έχει επιτύχει διά ψευδών παραστάσεων τη χορήγηση οποιασδήποτε πληρωμής που έχει διενεργηθεί δυνάμει των περί των Έκτακτων Μέτρων που Λαμβάνονται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την Αντιμετώπιση της Πανδημίας του ιού COVID 19 Νόμων του 2020 και των Αποφάσεων που εκδίδονται δυνάμει αυτών.

Νοείται ότι η έννοια «πρόσωπο» περιλαμβάνει και την επιχείρηση.

 

6. Σημειώνεται ότι παρέχεται κάθε δυνατή βοήθεια στα πλαίσια της Χρηστής Διοίκησης αλλά και του στόχου της καταβολής των επιδομάτων στους εργαζομένους ή και την επιχείρηση, για την εξέταση των στοιχείων των εργαζομένων ή των επιχειρήσεων που εκ λάθους δεν υπέβαλαν κατά τη διάρκεια της ισχύος των Σχεδίων τα ορθά στοιχεία και έγγραφα είτε με διόρθωση των αιτήσεων, είτε με την υποβολή των ορθών αιτήσεων, είτε με την καταβολή των επιδομάτων στους δικαιούχους με Κυβερνητική Επιταγή.

 

7. Η Απόφαση αφορά την περίοδο από την 5η Νοεμβρίου 2020 μέχρι και την 30ή Νοεμβρίου 2020.

 

Επισυνάπτεται αυτούσια η απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το Ειδικό Επίδομα Απουσίας από την Εργασία.