ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Στατιστικές Εξωτερικού Εμπορίου Νοέμβριου 2019

1. Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι έχει εκδώσει τη μηνιαία ηλεκτρονική έκθεση “Στατιστικές Ενδοκοινοτικού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (Συνοπτικά Στοιχεία)” για τον Νοέμβριο 2019.

2. Οι κυριότερες εξελίξεις στο εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου ήταν:

(α) Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (συνολικές εισαγωγές από Τρίτες Χώρες και από Κράτη Μέλη της Ε.Ε.) για την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2019 ήταν €7.528,6 εκ. σε σύγκριση με €8.341,5 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου- Νοεμβρίου 2018. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών (συνολικές εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες και σε Κράτη Μέλη της Ε.Ε.) την περίοδο Ιανουαρίου- Νοεμβρίου 2019 ήταν €2.876,3 εκ. σε σύγκριση με €4.142,4 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2018. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν €4.652,3 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου- Νοεμβρίου 2019 σε σύγκριση με €4.199,1 εκ. την αντί στοι χη περίοδο του 2018.
Οι συνολικές εισαγωγές για την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2019 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €960,0 εκ. σε σύγκριση με €1.541,8 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2018. Οι συνολικές εξαγωγές για την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2019 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €893,7 εκ. σε σύγκριση με €1.439,4 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2018.

(β) Κατά τον μήνα Νοέμβριο 2019 οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (συνολικές εισαγωγές από Τρίτες Χώρες και από Κράτη Μέλη της Ε.Ε.) ήταν €659,8 εκ. σε σύγκριση με €974,3 εκ. τον Νοέμβριο του 2018.

(γ) Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών (συνολικές εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες και σε Κράτη Μέλη της Ε.Ε.), περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, τον Νοέμβριο του 2019 ήταν €233,7 εκ. σε σύγκριση με €209,4 εκ. τον Νοέμβριο του 2018. Οι συνολικές εξαγωγές εγχώρια παραγόμενων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, τον Νοέμβριο του 2019 ήταν €97,9 εκ. σε σύγκριση με €85,1 εκ. τον Νοέμβριο του 2018, ενώ οι συνολικές εξαγωγές ξένων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, τον Νοέμβριο του 2019 ήταν € 135,8 ε κ. σε σύγκριση με €124,3 εκ. τον Νοέμβριο του 2018. Οι συνολικές εγχώριες εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων για τον Νοέμβριο του 2019 ήταν €89,3 εκ. σε σύγκριση με €76,4 εκ. τον Νοέμβριο του 2018. Οι συνολικές εγχώριες εξαγωγές γεωργικών προϊόντων τον Νοέμβριο του 2019 ήταν €6,5 εκ. σε σύγκριση με €5,9 εκ. τον Νοέμβριο του 2018.

3. Η μηνιαία ηλεκτρονική έκθεση “Στατιστικές Ενδοκοινοτικού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (Συνοπτικά Στοιχεία)” για τον μήνα Νοέμβριο 2019 διατίθεται δωρεάν στην Ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας στο μέρος “Εκδόσεις”.