ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Στατιστικές Εξωτερικού Εμπορίου, Ιούλιος 2020 (Τελικά Στοιχεία) και Αύγουστος 2020 (Προκαταρκτικά Στοιχεία)

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι είναι διαθέσιμα τα τελικά στοιχεία για το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου για τον Ιούλιο 2020 και τα προκαταρκτικά στοιχεία για τον Αύγουστο 2020.

 

Στατιστικές Εξωτερικού Εμπορίου, Ιούλιος 2020

Οι κυριότερες εξελίξεις στο εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου για τον Ιούλιο 2020 ήταν:

(α) Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (από Κράτη Μέλη της ΕΕ και από τρίτες χώρες) ήταν €625,9 εκ. τον Ιούλιο 2020 σε σύγκριση με €726,6 εκ. τον Ιούλιο 2019, σημειώνοντας μείωση 13,9%.

(β) Οι εξαγωγές εγχώρια παραγόμενων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Ιούλιο 2020 ήταν €128,6 εκ. σε σύγκριση με €133,2 εκ. τον Ιούλιο 2019, καταγράφοντας μείωση 3,5%. Η αξία των εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων για τον Ιούλιο 2020 ανήλθε σε €122,1 εκ. σε σύγκριση με €125,7 εκ. τον Ιούλιο 2019, ενώ η αξία των εξαγωγών γεωργικών προϊόντων για τον Ιούλιο 2020 μειώθηκε στα €5,4 εκ. έναντι €5,9 εκ. τον Ιούλιο 2019.

(γ) Οι εξαγωγές ξένων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Ιούλιο 2020 ήταν €83,8 εκ. σε σύγκριση με €114,8 εκ. τον Ιούλιο 2019, σημειώνοντας μείωση 27,0%.

Τα στοιχεία περιλαμβάνονται στη μηνιαία ηλεκτρονική έκθεση “Στατιστικές Ενδοκοινοτικού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (Συνοπτικά Στοιχεία)” για τον μήνα Ιούλιο 2020, η οποία διατίθεται δωρεάν στον ιστότοπο της Στατιστικής Υπηρεσίας, στο μέρος Εκδόσεις, κάτω από το στατιστικό υπόθεμα Εξωτερικό Εμπόριο.

 

Στατιστικές Εξωτερικού Εμπορίου, Αύγουστος 2020

Με βάση προκαταρκτικά στοιχεία, οι κυριότερες εξελίξεις στο εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου για τον Αύγουστο 2020 συνοψίζονται στα ακόλουθα:

(α) Oι συνολικές εισαγωγές αγαθών ήταν €489,4 εκ. σε σύγκριση με €611,2 εκ. τον Αύγουστο 2019, καταγράφοντας μείωση 19,9%. Οι εισαγωγές από άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ τον Αύγουστο 2020 ήταν €333,9 εκ. και από τρίτες χώρες €155,5 εκ. σε σύγκριση με €357,1 εκ. και €254,1 εκ. αντίστοιχα τον Αύγουστο 2019. Οι εισαγωγές τον Αύγουστο 2020 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €30,3 εκ. έναντι €82,5 εκ. τον Αύγουστο 2019.

(β) Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών τον Αύγουστο 2020 ήταν €197,1 εκ. σε σύγκριση με €230,6 εκ. τον Αύγουστο 2019, σημειώνοντας μείωση 14,5%. Οι εξαγωγές προς άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ τον Αύγουστο 2020 ήταν €55,8 εκ. και προς τρίτες χώρες €141,3 εκ., σε σύγκριση με €50,8 εκ. και €179,8 εκ. αντίστοιχα τον Αύγουστο 2019. Οι εξαγωγές τον Αύγουστο 2020 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €43,2 εκ. έναντι €86,3 εκ. τον Αύγουστο 2019.

(γ) Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (από Κράτη Μέλη της ΕΕ και από τρίτες χώρες) για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2020 ήταν €4.774,3 εκ. σε σύγκριση με €5.438,4 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2019, σημειώνοντας μείωση 12,2%. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών (σε Κράτη Μέλη της ΕΕ και σε τρίτες χώρες) για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2020 ήταν €1.952,9 εκ. σε σύγκριση με €2.190,2 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2019, σημειώνοντας μείωση 10,8%. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν €2.821,4 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2020 σε σύγ κριση με €3.248,3 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019.