ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ 33: Κεντρική Τράπεζα Κύπρου: Έκτακτα Μέτρα από Χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς και Εποπτικές Αρχές

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ 33

Κεντρική Τράπεζα Κύπρου: Έκτακτα Μέτρα από Χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς και Εποπτικές Αρχές

 

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) με Εγκύκλιο της ενημερώνει όλα τα Πιστωτικά Ιδρύματα (ΠΙ) που λειτουργούν στη Δημοκρατία για τις Κατευθυντήριες Γραμμές που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) αναφορικά με τον προληπτικό χειρισμό γενικών μορατόριων. Συμμετέχοντας στις εξελίξεις σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για τα μέτρα που λαμβάνονται προς αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, η ΚΤΚ επισύρει την προσοχή των πιστωτικών ιδρυμάτων στα ακόλουθα:

  1. Η εφαρμογή γενικών μορατόριων (general moratoria), δεν συνιστά μέτρο αναδιάρθρωσης κα γι’ αυτό δεν απαιτείται διενέργεια αξιολόγησης του ενδεχομένου μείωσης της καθαρής παρούσας αξίας των πιστωτικών διευκολύνσεων που προνοούν τα γενικά μορατόρια για σκοπούς αναγνώρισης ενδεχόμενων νέων αθετήσεων.

 

  1. Ενδεχόμενη ζημιά που πιθανόν να υποστούν τα ΠΙ εντός της περιόδου αναστολής των δόσεων, εξαιρείται της αξιολόγησης για αναγνώριση αθετήσεων, νοουμένου ότι πηγάζει από τις πρόνοιες που περιλαμβάνονται στο γενικό μορατόριουμ. Οι πρόνοιες πρέπει να εφαρμοστούν ομοιόμορφα σε όλους τους δικαιούχους / δανειολήπτες των ωφελημάτων που εμπίπτουν στα έκτακτα μέτρα αναστολής δόσεων.

 

Σε περίπτωση που ΠΙ αναθεωρήσουν την τιμολογιακή τους πολιτική εντός της περιόδου των έκτακτων μέτρων αναστολής των δόσεων, η ΚΤΚ τα καλεί να αξιολογήσουν την επίδραση των αποφάσεων τους στην κεφαλαιακή τους βάση και στην ικανότητα τους να απορροφήσουν μελλοντικές ζημιές, αφού λάβουν υπόψη τα εποπτικά μέτρα χαλάρωσης που ανακοίνωσαν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η ΚΤΚ. Επίσης οι αποφάσεις των ΠΙ θα πρέπει να εφαρμοστούν ομοιόμορφα από όλα τα ΠΙ και προς όφελος όλων των δανειοληπτών που εμπίπτουν στα μέτρα ώστε να συμβαδίζουν με τις πρόνοιες των κατευθυντήριων γραμμών. Το κάθε ΠΙ οφείλει να ενημερώνει την ΚΤΚ για τις αποφάσεις του.

Η ΚΤΚ αναφέρει ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί και να αξιολογεί τις εξελίξεις και θα βρίσκεται σε επαφή με τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς διασφαλίζοντας ότι οι αποφάσεις θα είναι εντός του πλαισίου που καθορίζεται πανευρωπαϊκά και διατηρούν τη χρηματοοικονομική σταθερότητα.

Επισυνάπτεται ολόκληρη η εγκύκλιος της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου προς τράπεζες.

Εγκύκλιος Αρ. 33