ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 261: Ειδικό Σχέδιο Ξενοδοχειακών Μονάδων και Τουριστικών Καταλυμάτων

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 261:

Ειδικό Σχέδιο Ξενοδοχειακών Μονάδων και Τουριστικών Καταλυμάτων

 

Η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχονται εξέδωσε τους ακόλουθους Kανονισμούς για την Αντιμετώπιση της Πανδημίας του ιού COVID:

 

 1. Η παρούσα Απόφαση θα αναφέρεται ως η περί Ειδικού Σχεδίου Ξενοδοχειακών Μονάδων και Τουριστικών Καταλυμάτων Απόφαση (Αρ. 52) του 2020.

 

 1. Στο πλαίσιο των περί των Έκτακτων Μέτρων που Λαμβάνονται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την Αντιμετώπιση της Πανδημίας του ιού COVID 19 Νόμων του 2020 και με στόχο τη στήριξη τόσο των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα, όσο και των επιχειρήσεων, αποφασίζεται το Ειδικό Σχέδιο Ξενοδοχειακών Μονάδων και Τουριστικών Καταλυμάτων και η καταβολή Ειδικού Ανεργιακού Επιδόματος στην επιχείρηση για μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα Απόφαση.

 

 1. Το παρόν Σχέδιο δεν εφαρμόζεται για οργανισμούς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, οργανισμούς δημόσιου δικαίου και άλλους παρόμοιας φύσης οργανισμούς και δεν εμπίπτει οποιαδήποτε ένωση προσώπων, της οποίας οι σκοποί είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

 

 1. Όροι και προϋποθέσεις για ένταξη επιχειρήσεων στο παρόν Ειδικό Σχέδιο:

(α) Οποιαδήποτε ξενοδοχειακή μονάδα ή τουριστικό κατάλυμα που ασκεί οικονομική δραστηριότητα δύναται να ενταχθεί στο Ειδικό Σχέδιο Ξενοδοχειακών Μονάδων και Τουριστικών Καταλυμάτων, εφόσον δεν έχει επαναδραστηριοποιηθεί ή έχει ή προβλέπει μείωση του κύκλου εργασιών της επιχείρησης πέραν του 40% για την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου 2020 μέχρι και την 31 η Οκτωβρίου 2020 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους και η μείωση του κύκλου εργασιών οφείλεται αποκλειστικά στην κατάσταση που περιήλθε η επιχείρηση λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID 19. Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν λειτουργούσε κατά το προηγούμενο έτος, τότε η σύγκριση θα γίνει με την περίοδο που προηγείται της 1ης Οκτωβρίου 2020, μη λαμβανομένης υπ’ όψη οποιασδήποτε μείωσης του κύκλου εργασιών για την περίοδο από 16 Μαρτίου 2020 μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου 2020.

(β) Για όσες επιχειρήσεις θα επαναδραστηριοποιηθούν εντός του χρονικού διαστήματος από την 1η Οκτωβρίου 2020 μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2020, να υποβληθεί η σχετική ηλεκτρονική αίτηση στο Έντυπο ΕΕΑ.9 που επισυνάπτεται ως Παράρτημα I στην παρούσα Απόφαση και αναρτάται στην ειδική ιστοσελίδα του Υπουργείου (www.coronavirus.mlsi.gov.cy) από πρόσωπο που δεσμεύει την επιχείρηση σύμφωνα με το σχετικό Νόμο για την περίοδο από την 1 η Οκτωβρίου 2020 μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2020.

(γ) Για όσες επιχειρήσεις δεν θα επαναδραστηριοποιηθούν εντός του χρονικού διαστήματος από την 1 η Οκτωβρίου 2020 μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2020, να υποβληθεί η σχετική ηλεκτρονική αίτηση στο Έντυπο ΕΕΑ.14 που επισυνάπτεται ως Παράρτημα IΙ στην παρούσα Απόφαση και αναρτάται στην ειδική ιστοσελίδα του Υπουργείου (www.coronavirus.mlsi.gov.cy) από πρόσωπο που δεσμεύει την επιχείρηση σύμφωνα με το σχετικό Νόμο για την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου 2020 μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2020.

(δ) Εάν μια επιχείρηση κατά την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου 2020 μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2020 για κάποιο χρονικό διάστημα θα παραμείνει και ανοικτή και κλειστή, τότε θα πρέπει να υποβάλει ξεχωριστές αιτήσεις (ΕΕΑ.9 και ΕΕΑ.14) για κάθε περίοδο, ανάλογα με την περίπτωση.

(ε) Βασική προϋπόθεση συμμετοχής στο Ειδικό Σχέδιο Ξενοδοχειακών Μονάδων και Τουριστικών Καταλυμάτων είναι να μην έχει απολυθεί οποιοσδήποτε υπάλληλος από την 1η Μαρτίου 2020 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2020, εκτός για λόγους που αιτιολογείται απόλυση άνευ προειδοποιήσεως. Νοείται ότι οι επιχειρήσεις δεν θα μπορούν να απολύουν εργαζομένους για οικονομικούς λόγους κατά το ανωτέρω διάστημα.

(στ) Βασική υποχρέωση των ξενοδοχειακών μονάδων και τουριστικών καταλυμάτων που συμμετέχουν στο Ειδικό Σχέδιο είναι να παρέχουν ελκυστικές προσφορές για προσέλκυση εσωτερικού τουρισμού, σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Τουρισμού. Η υποχρέωση αυτή θα εξετάζεται από το αρμόδιο Υφυπουργείο Τουρισμού καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του Σχεδίου, ανεξάρτητα από την ημερομηνία καταβολής των Ειδικών Ανεργιακών Επιδομάτων.

(ζ) Σε επιχειρήσεις που θα επαναδραστηριοποιηθούν και θα ενταχθούν στο Ειδικό Σχέδιο Ξενοδοχειακών Μονάδων και Τουριστικών Καταλυμάτων, θα καταβάλλεται Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα στο 80% των εργοδοτουμένων τους για την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου 2020 μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2020, νοουμένου ότι υποβάλουν την αίτηση ΕΕΑ.9. Στο εναπομείναν 20% περιλαμβάνονται οι διευθυντές μέτοχοι, συνέταιροι που κατέχουν πέραν του 20% των μετοχών, γενικοί διευθυντές και διευθυντικά στελέχη. Για τον υπολογισμό του αριθμού των εργοδοτουμένων που εμπίπτουν στο 80% του συνόλου των εργοδοτουμένων, το αποτέλεσμα της μαθηματικής πράξης στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.

(η) Σε επιχειρήσεις που δεν θα επαναλειτουργήσουν, θα καταβάλλεται Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα στο 80% των εργοδοτουμένων τους, νοουμένου ότι υποβάλουν την αίτηση ΕΕΑ.14. Στο εναπομείναν 20% περιλαμβάνονται οι διευθυντές μέτοχοι, συνέταιροι που κατέχουν πέραν του 20% των μετοχών, γενικοί διευθυντές και διευθυντικά στελέχη. Για τον υπολογισμό του αριθμού των εργοδοτουμένων που εμπίπτουν στο 80% του συνόλου των εργοδοτουμένων, το αποτέλεσμα της μαθηματικής πράξης στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.

(θ) Οι εργοδοτούμενοι (ξενοδοχοϋπάλληλοι), οι οποίοι είχαν απολυθεί πριν την 1η Μαρτίου 2020 από τις ξενοδοχειακές μονάδες και τα τουριστικά καταλύματα θα περιλαμβάνονται στο ποσοστό κάλυψης εργοδοτουμένων, εάν προσληφθούν κατά την επαναδραστηριοποίηση της επιχείρησης.

(ι) Η επιχείρηση χρειάζεται να υποβάλει μαζί με την υποβολή της αίτησης (Έντυπο ΕΕΑ.9 ή ΕΕΑ.14 ανάλογα με την περίπτωση) κατάλογο των εργοδοτουμένων για τους οποίους ζητείται η καταβολή Ειδικού Ανεργιακού Επιδόματος για την περίοδο ισχύος του παρόντος Σχεδίου.

(ια) Για την περίοδο για την οποία θα καταβληθεί το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα, ο εργοδότης απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του για καταβολή του υπόλοιπου του μισθού στους εργοδοτουμένους του που έλαβαν το εν λόγω επίδομα, εφόσον δεν εργάζονται στην επιχείρηση. 2780 2780

(ιβ) Για τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο Σχέδιο Ξενοδοχειακών Μονάδων και Τουριστικών Καταλυμάτων, ο εργοδότης έχει τη δυνατότητα να απασχολεί προσωπικό στην επιχείρηση, εφόσον έχει επαναδραστηριοποιηθεί, για το οποίο θα λαμβάνει Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα, καταβάλλοντας στο εν λόγω προσωπικό τη διαφορά του μισθού του από το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα ή με διαφοροποίηση της πιο πάνω διαφοράς, ανάλογα με τις ώρες απασχόλησης.

(ιγ) Περαιτέρω, ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει στα ταμεία τα οποία διαχειρίζονται οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων τις οφειλόμενες εισφορές που αναλογούν στο επιπρόσθετο ποσό που θα καταβληθεί από τον εργοδότη στους απασχολούμενους εργοδοτούμενους.

(ιδ) Η περίοδος καταβολής του Ειδικού Ανεργιακού Επιδόματος σε επιχειρήσεις θα θεωρείται ως περίοδος εξομοιούμενης ασφάλισης.

(ιε) Η επιχείρηση θα μπορεί να ενταχθεί στο Σχέδιο Ξενοδοχειακών Μονάδων και Τουριστικών Καταλυμάτων μόνο μετά από υπεύθυνη δήλωση / εξουσιοδότηση προσώπου που δεσμεύει την επιχείρηση σύμφωνα με το σχετικό Νόμο, με την οποία:

i. Θα βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί είναι αληθή και θα γίνεται αποδοχή των συνεπειών του Νόμου για ψευδή δήλωση, επί χρηματική ποινή μέχρι €40.000 ή φυλάκιση μέχρι 2 χρόνια ή και στις δύο ποινές μαζί σε περίπτωση καταδίκης για παροχή ψευδών στοιχείων.

ii. Θα παρέχεται εξουσιοδότηση στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, να επαληθεύσει σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες Αρχές της Δημοκρατίας ή του εξωτερικού και με Οργανισμούς/Φορείς/Επιχειρήσεις όσα από τα στοιχεία που περιέχονται στην αίτηση κριθεί ότι είναι απαραίτητα για την εξέταση της αίτησης και την παροχή του επιδόματος.

iii. Θα παρέχεται ρητή συγκατάθεση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσας Απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

(ιστ) Η επιχείρηση θα μπορεί να ενταχθεί στο Σχέδιο Ξενοδοχειακών Μονάδων και Τουριστικών Καταλυμάτων, μόνο εφόσον πληροί τα ακόλουθα:

Για επιχείρηση που δραστηριοποιείται, να υποβάλει το έντυπο ΕΕΑ.9 καθώς και Έκθεση Εγκεκριμένου Λογιστή (Υπόδειγμα Έκθεσης βρίσκεται στην ειδική ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων www.coronavirus.mlsi.gov.cy).

 

 1. Η οποία να υποστηρίζει τη μείωση του κύκλου εργασιών (πέραν του 40%) της επιχείρησης που θα συμμετέχει στο Ειδικό Σχέδιο, και
 2. ii. στην οποία θα αναφέρεται ρητά η περίοδος κατά την οποία η επιχείρηση λειτουργούσε ή όχι.

Για επιχείρηση που δεν δραστηριοποιείται, να υποβάλει το έντυπο ΕΕΑ.14

 

Κάθε επιχείρηση υποχρεούται να υποβάλει ξεχωριστή αίτηση ΕΕΑ.9 ή ΕΕΑ.14 ανάλογα με την περίπτωση για την περίοδο που δραστηριοποιείται και για περίοδο που δεν δραστηριοποιείται εντός του χρονικού διαστήματος από την 1 η Οκτωβρίου 2020 μέχρι την 31 ή Οκτωβρίου 2020 και να υποβάλει ηλεκτρονικά την Έκθεση Εγκεκριμένου Λογιστή.

Η Έκθεση Εγκεκριμένου Λογιστή που πρέπει να υποβληθεί μαζί με την ηλεκτρονική αίτηση ΕΕΑ.9 για συμμετοχή στο παρόν Ειδικό Σχέδιο μπορεί να υπογράφεται και από Εγκεκριμένο Λογιστή που εργοδοτείται ή συνεργάζεται με την επιχείρηση.

 

5. Όροι και προϋποθέσεις και τρόπος υπολογισμού για την παροχή Ειδικού Ανεργιακού Επιδόματος για τους εργοδοτουμένους:

(α) Το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα καταβάλλεται στην Επιχείρηση για εργοδοτούμενους της επιχείρησης που εντάσσεται στο Σχέδιο Ξενοδοχειακών Μονάδων και Τουριστικών Καταλυμάτων, ως ακολούθως:

 1. i. Για επιχειρήσεις που θα επαναδραστηριοποιηθούν, στο 80% του συνολικού αριθμού των εργοδοτουμένων της επιχείρησης.
 2. ii. Για επιχειρήσεις που δεν θα επαναδραστηριοποιηθούν, στο 80% του συνολικού αριθμού της επιχείρησης.

(β) Στους διευθυντές μετόχους, συνεταίρους που κατέχουν πέραν του 20% των μετοχών, γενικούς διευθυντές και διευθυντικά στελέχη δεν δύναται να καταβληθεί Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα, εφόσον εμπίπτουν στο εναπομείναν 20% των εργοδοτουμένων της επιχείρησης για το οποίο δεν καταβάλλεται το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα. 2781 2781

(γ) Το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα που καταβάλλεται σε δικαιούχους υπολογίζεται όπως παρουσιάζεται στα σημεία (i) μέχρι (iv) πιο κάτω και καταβάλλεται στην επιχείρηση ως Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα το μεγαλύτερο ποσό:

 1. i. Για μισθωτά πρόσωπα, για τα οποία πληρούνται οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις με βάση τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο, στο 60% της αξίας των ασφαλιστικών μονάδων, σύμφωνα με τον πιο πάνω Νόμο.
 2. ii. Για μισθωτά πρόσωπα με βάση το μισθό Ιανουαρίου 2020 και για οποιεσδήποτε προσλήψεις εργαζομένων έλαβαν χώρα μεταγενέστερα, με βάση το μισθό του Φεβρουαρίου 2020, είτε με βάση τον μισθό που θα δηλωθεί στην αίτηση ΕΕΑ.7 όπως εμφαίνεται στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας Απόφασης, υπό την προϋπόθεση ότι ο εργοδότης του εν λόγω εργαζομένου θα τον δηλώσει στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων και θα λάβει Αριθμό Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στην περίπτωση που δεν κατέχει ήδη. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχουν στοιχεία για το μισθό Ιανουαρίου 2020, είτε Φεβρουαρίου 2020 τότε λαμβάνεται υπ’ όψη ο μισθός για τον οποίο υπάρχουν στοιχεία εντός των τελευταίων μηνών μέχρι και τον Δεκέμβριο 2019 στο Μητρώο των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τον ίδιο εργοδότη. Σε περίπτωση που κατά το μήνα Ιανουάριο 2020 ή Φεβρουάριο 2020, οποιοσδήποτε αιτητής βρισκόταν σε άδεια μητρότητας, είτε σε άδεια πατρότητας, είτε σε άδεια ασθενείας, είτε λάμβανε επίδομα σωματικής βλάβης, τότε, για τον υπολογισμό του Ειδικού Επιδόματος λαμβάνεται υπ’ όψη ο τελευταίος μη μηδενικός μισθός ή ο τελευταίος μη μηδενικός μισθός εντός περιόδου των προηγούμενων μηνών μέχρι και το Δεκέμβριο 2019. Οι οποιεσδήποτε νέες προσλήψεις πρέπει να γίνονται κατά προτεραιότητα από τους ξενοδοχοϋπάλληλους που είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι στο Μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και οι οποίοι έχουν εξαντλήσει το ανεργιακό τους επίδομα το 2020.

iii. Το ποσό που δύναται να καταβληθεί ως Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα για περίοδο ενός (1) μηνός μη περιλαμβανομένης της Κυριακής δεν μπορεί να υπερβαίνει τα €1.214 ή να είναι μικρότερο από €360.

 1. iv. Το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα που θα καταβληθεί σε πρόσωπα που βρίσκονταν σε Σχέδια προσωρινής αναστολής εργασιών επιχειρήσεων της τουριστικής βιομηχανίας, εάν δεν δηλωθεί μισθός, θα υπολογίζεται στη βάση του μισθού του Οκτωβρίου 2019, όταν άρχισε η περίοδος αναστολής, αντί του Ιανουαρίου 2020 που προβλέπεται στην παρούσα Απόφαση.

(δ) Το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα καταβάλλεται στην επιχείρηση εφόσον υποβληθεί από την επιχείρηση διαδικτυακά η δήλωση ΕΕΑ.12 «ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» που αφορά τη δήλωση για τα στοιχεία του λογαριασμού στον οποίο θα κατατεθεί το σύνολο των επιδομάτων με σχετικό αναλυτικό κατάλογο για κάθε εργοδοτούμενο. Η επιχείρηση υποχρεούται να καταβάλει τα αντίστοιχα ποσά σε όσους δεν εργάστηκαν καθώς και σε όσους εργάστηκαν μαζί με το υπόλοιπο του μισθού.

(ε) Το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα δεν παρέχεται για καμία περίοδο για την οποία ο εργοδοτούμενος λαμβάνει ανεργιακό επίδομα, επίδομα ασθενείας, επίδομα μητρότητας, επίδομα πατρότητας, θεσμοθετημένη σύνταξη ή οποιοδήποτε Ειδικό Επίδομα από τα υπόλοιπα Ειδικά Σχέδια που υλοποιούνται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατά τον Οκτώβριο 2020.

 

6.  Σε περίπτωση ομίλου εταιρειών που έχει την έννοια είτε σχέσης μητρικών και θυγατρικών εταιρειών, είτε συνδεδεμένων εταιρειών, δηλαδή με κοινό κύριο μέτοχο, ο οποίος κατέχει πέραν του ενός Αριθμού Μητρώου Εργοδότη στο Μητρώο των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων και οι δραστηριότητες όλων των εταιρειών του που αναφέρονται πιο πάνω αφορούν την ίδια οικονομική δραστηριότητα, θα δύνανται να θεωρούνται ως μία υποβληθείσα αίτηση, ανάλογα με το αν είναι δραστηριοποιημένες ή όχι, για συμμετοχή στο παρόν Ειδικό Σχέδιο, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση και δοθεί σχετική έγκριση από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Σε αυτή την περίπτωση, οι όροι και οι προϋποθέσεις του παρόντος Ειδικού Σχεδίου θα εφαρμόζονται ως να αφορούσαν μία επιχείρηση.

 

7. (α) Επωφελούμενες επιχειρήσεις των Σχεδίων Προσωρινής Αναστολής (Ολικής ή Μερικής) Εργασιών στα Ξενοδοχεία κατά την περίοδο Νοεμβρίου 2019 – Μαρτίου 2020 (για Ξενοδοχεία των Ορεινών Θερέτρων κατά την περίοδο Ιανουαρίου 2020 – Μαΐου 2020) και οι οποίες θα συμμετάσχουν σε Ειδικό Σχέδιο που εφαρμόζει το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατά την περίοδο Οκτωβρίου 2020 για σκοπούς στήριξης των επιχειρήσεων από τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, υποχρεούνται να ενταχθούν στα αντίστοιχα Σχέδια Προσωρινής Αναστολής Εργασιών κατά την περίοδο από 1 η Νοεμβρίου 2020 μέχρι 31η Μαρτίου 2021 (1η Ιανουαρίου 2021 μέχρι 31 Μαΐου 2021 για ξενοδοχεία των Ορεινών Θερέτρων), δεδομένης της απαγόρευσης απολύσεων. 2782 2782

(β) Υπάλληλοι των Ξενοδοχείων, οι οποίοι έχουν εξαντλήσει το δικαίωμά τους για πληρωμή επιδόματος ανεργίας από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και συμμετέχουν στα Ειδικά Σχέδια Ανεργιακών Επιδομάτων που εφαρμόζει το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, θα δικαιούνται από το Νοέμβριο 2020 και για περίοδο μέχρι 156 ημερών επίδομα ανεργίας από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, έστω και αν δεν απασχοληθούν για 26 εβδομάδες και δεν καταβάλουν τις ανάλογες εισφορές που προνοούνται στη σχετική Νομοθεσία.

 

 1. Ξενοδοχεία που συμμετέχουν στα Ειδικά Σχέδια που εφαρμόζει το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, υποχρεούνται να ενταχθούν στα Σχέδια Προσωρινών Αναστολών που εφαρμόζονται κατά την χειμερινή περίοδο (Νοέμβριος 2020 – Μάρτιος 2021) (Ιανουάριος 2021 – Μάιος 2021 για Ξενοδοχεία των Ορεινών Θερέτρων).
 2. Κάθε επιχείρηση που υποβάλλει αίτηση για συμμετοχή στο Σχέδιο Ξενοδοχειακών Μονάδων και Τουριστικών Καταλυμάτων, οφείλει να διατηρεί για περίοδο τουλάχιστον δύο (2) ετών από την υποβολή της αίτησης κάθε σχετικό αρχείο, παραστατικό ή και αποδεικτικό στοιχείο για όλους τους όρους και προϋποθέσεις, οι οποίες περιέχονταν στις σχετικές αποφάσεις που έχουν δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και υποχρεούται να παρέχει οποιαδήποτε στοιχεία ήθελε ζητηθούν σε οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο Λειτουργό.
 3. Επιχείρηση που κατέχει για ένα Νομικό Πρόσωπο πέραν του ενός Αριθμού Μητρώου Εργοδότη στο Μητρώο του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ανεξάρτητα από τις αιτήσεις που υποβάλλει για διαφορετικούς Αριθμούς Μητρώου Εργοδότη, θα θεωρούνται όλες οι αιτήσεις ως μία υποβληθείσα αίτηση της επιχείρησης, ανάλογα με το αν είναι δραστηριοποιημένες ή όχι, και οι όροι και οι προϋποθέσεις των πιο πάνω Σχεδίων θα εφαρμόζονται ως να είχαν ένα αριθμό μητρώου Εργοδότη. Νοείται ότι θα πρέπει να υποβληθεί η Έκθεση του Εγκεκριμένου Λογιστή συγκεντρωτικά για το Νομικό Πρόσωπο.
 4. Οποιοδήποτε ποσό έχει καταβληθεί σε οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο εκ των υστέρων προκύπτει ότι είτε το πρόσωπο αυτό δεν ήταν δικαιούχο είτε ότι δεν οφειλόταν ολόκληρο ή μέρος του ποσού οποιουδήποτε επιδόματος ή παροχής που παρέχεται δυνάμει των περί των Έκτακτων Μέτρων που Λαμβάνονται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την Αντιμετώπιση της Πανδημίας του ιού COVID 19 Νόμων του 2020 και των Αποφάσεων που εκδίδονται δυνάμει αυτών, θεωρείται ως χρέος του προσώπου αυτού στη Δημοκρατία και δύναται να συμψηφιστεί με οποιαδήποτε μελλοντική παροχή που παρέχεται είτε δυνάμει του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου είτε με οποιοδήποτε ποσό είναι καταβλητέο προς το πρόσωπο αυτό είτε να διεκδικηθεί ως χρέος οφειλόμενο στη Δημοκρατία. Οι πιο πάνω διατάξεις ισχύουν και για κάθε πρόσωπο το οποίο έχει επιτύχει διά ψευδών παραστάσεων τη χορήγηση οποιασδήποτε πληρωμής που έχει διενεργηθεί δυνάμει των περί των Έκτακτων Μέτρων που Λαμβάνονται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την Αντιμετώπιση της Πανδημίας του ιού COVID 19 Νόμων του 2020 και των Αποφάσεων που εκδίδονται δυνάμει αυτών. Νοείται ότι η έννοια «πρόσωπο» περιλαμβάνει και την επιχείρηση.
 5. Του Ειδικού Ανεργιακού Επιδόματος μπορούν να επωφεληθούν και δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος που εργάζονται ως μισθωτοί σε επιχειρήσεις που δύνανται να ενταχθούν στο Ειδικό Σχέδιο Ξενοδοχειακών Μονάδων και Τουριστικών Καταλυμάτων. Το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα, το οποίο θα καταβληθεί στην επιχείρηση για τους δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, θα ληφθεί υπόψη για σκοπούς υπολογισμού του εισοδήματος που λαμβάνεται υπ’ όψη για σκοπούς καταβολής του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος για την περίοδο καταβολής του.
 6. Σημειώνεται ότι παρέχεται κάθε δυνατή βοήθεια στα πλαίσια της Χρηστής Διοίκησης αλλά και του στόχου της καταβολής των επιδομάτων στους εργαζομένους ή και την επιχείρηση, για την εξέταση των στοιχείων των εργαζομένων ή των επιχειρήσεων που εκ λάθους δεν υπέβαλαν κατά τη διάρκεια της ισχύος των Σχεδίων τα ορθά στοιχεία και έγγραφα είτε με διόρθωση των αιτήσεων, είτε με την υποβολή των ορθών αιτήσεων, είτε με την καταβολή των επιδομάτων στους δικαιούχους με Κυβερνητική Επιταγή.
 7. Η παρούσα Απόφαση αφορά την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου 2020 μέχρι και την 31 η Οκτωβρίου 2020.

 

Επισυνάπτεται αυτούσια η Απόφαση Αρ. 52 της Υπουργού Εργασίας.