ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ – ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 40: Νέα συμπληρωματική Απόφαση που αφορά τα Σχέδια Στήριξης του Υπ. Εργασίας για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του COVID-19

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ – ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 40

Νέα συμπληρωματική Απόφαση που αφορά τα Σχέδια Στήριξης του

Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων για

αντιμετώπιση των επιπτώσεων του COVID-19

 

Αναφορικά με τα Σχέδια Στήριξης του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, έχει εκδοθεί σήμερα 8 Απριλίου νέα Συμπληρωματική Απόφαση Αρ. 8/2020 με την οποία διευκρινίζονται όροι και προϋποθέσεις των Σχεδίων και συγκεκριμένα:

 

  1. Επιχείρηση ή εργοδότης ή αυτοτελώς εργαζόμενος που υποβάλλει αίτηση για συμμετοχή στα Σχέδια, οφείλει να διατηρεί για περίοδο τουλάχιστο δύο ετών από την υποβολή της αίτησης κάθε σχετικό αρχείο, παραστατικό ή και αποδεικτικό στοιχείο για όλους τους όρους και προϋποθέσεις οι οποίες περιέχονται στις σχετικές αποφάσεις που έχουν δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

 

  1. Σε περίπτωση ομίλου εταιρειών που έχει την έννοια είτε σχέσης μητρικών και θυγατρικών εταιρειών, είτε συνδεδεμένων εταιρειών δηλαδή με κοινό κύριο μέτοχο, ο οποίος κατέχει πέραν του ενός Αριθμού Μητρώου Εργοδότη στο Μητρώο των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων και οι δραστηριότητες όλων των εταιρειών του που αναφέρονται πιο πάνω αφορούν την ίδια οικονομική δραστηριότητα, οι αιτήσεις που θα υποβληθούν για το Ειδικό Σχέδιο της Πλήρους Αναστολής και Μερικής Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης, θα δύνανται να θεωρούνται ως μία υποβληθείσα αίτηση του ομίλου μόνο εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση και δοθεί σχετική έγκριση και, σε αυτή την περίπτωση, και οι όροι και οι προϋποθέσεις των πιο πάνω Σχεδίων θα εφαρμόζονται ως να είχαν ένα Αριθμό Μητρώου Εργοδότη.

 

  1. Περιπτώσεις επιχειρήσεων ή εργοδοτών που έχουν υποβάλει αίτηση για το Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Αναστολής και διαπιστώνεται ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις αναφορικά με την πλήρη αναστολή των εργασιών της επιχείρησης αλλά ενδεχομένως να πληρούν τις προϋποθέσεις για ένταξη στο Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής, δεν θα εξετάζονται με βάσει το Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Αναστολής και θα εξετάζονται με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις του Ειδικού Σχεδίου Μερικής Αναστολής και, νοουμένου ότι πληρούνται όλοι οι όροι και προϋποθέσεις για ένταξη στο εν λόγω Σχέδιο, θα εγκρίνονται με βάσει τις διατάξεις αυτού.

 

  1. Σε περίπτωση υποβολής πέραν της μίας αίτησης που αφορά την ίδια περίοδο για κάθε Ειδικό Σχέδιο, θα λαμβάνεται υπόψη και θα εξετάζεται μόνο η πιο πρόσφατη υποβληθείσα αίτηση, εκτός εάν αυτή έχει αποσυρθεί μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας απόσυρσης της αίτησης που αναρτάται στην ιστοσελίδα www.coronavirus.mlsi.gov.cy και οι προγενέστερα υποβληθείσες αιτήσεις θα θεωρούνται ως μη υποβληθείσες.

 

  1. Ανεξάρτητα από το 4 ανωτέρω, σε περίπτωση υποβολής αίτησης για παροχής Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών και από τους δύο γονείς για οποιοδήποτε/α από τα κοινά τους τέκνα, θα λαμβάνεται υπόψη και θα εξετάζεται μόνο η αίτηση του προσώπου που έχει υποβάλει πρώτος την σχετική ηλεκτρονική αίτηση. Σε περίπτωση που το πρόσωπο αυτό έχει υποβάλει πέραν της μίας ηλεκτρονικής αίτησης για την Ειδική Άδεια, λαμβάνεται υπόψη και εξετάζεται μόνο η πιο πρόσφατα υποβληθείσα αίτηση εκτός εάν αυτή έχει αποσυρθεί μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας απόσυρσης της αίτησης που αναρτάται στην ιστοσελίδα coronavirus.mlsi.gov.cy και οι προγενέστερα υποβληθείσες αιτήσεις θα θεωρούνται ως μη υποβληθείσες.

 

  1. Οποιοδήποτε ποσό έχει καταβληθεί σε οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο εκ των υστέρων προκύπτει ότι είτε αυτό δεν ήταν δικαιούχο είτε δεν οφειλόταν ολόκληρο ή μέρος του ποσού οποιουδήποτε επιδόματος ή παροχής που παρέχεται δυνάμει των Ειδικών Σχεδίων, τότε το ποσό θεωρείται ως χρέος του προσώπου αυτού στη Δημοκρατία και δύναται να συμψηφιστεί με οποιαδήποτε μελλοντική παροχή που παρέχεται είτε δυνάμει του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου είτε με οποιοδήποτε άλλο ποσό είναι καταβλητέο προς το πρόσωπο αυτό είτε να διεκδικηθεί ως χρέος οφειλόμενο στη Δημοκρατία. Τα πιο πάνω ισχύουν και για πρόσωπο το οποίο έχει επιτύχει διά ψευδών παραστάσεων την χορήγηση οποιασδήποτε πληρωμής βάσει των Ειδικών Σχεδίων.

 

  1. Σε περίπτωση μονογονεϊκών οικογενειών που υποβάλλουν αίτηση για παροχή Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών, οι αιτήσεις εξετάζονται ανεξάρτητα από το ύψος του τελευταίου μισθού και οι όροι και προϋποθέσεις ισχύουν ως η αρχική Απόφαση (ΚΔΠ 127/2020).

 

  1. Στα πρόσωπα που καθορίζονται ως δικαιούχοι Ειδικού Επιδόματος Ασθενείας και εμπίπτουν στις ευπαθείς ομάδες περιλαμβάνονται, πέραν των εγκύων γυναικών, και οι σύζυγοι τους.

 

Επισυνάπτεται αυτούσια η Απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

Νέα συμπληρωματική Απόφαση για τα Ειδικά Σχέδια του Υπουργείου Εργασίας