ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Πρόσκληση σε επαναληπτική Δημόσια Ακρόαση (διαδικτυακά) – Σχέδιο χορηγιών για τη μείωση της εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου, 29/10/2020, 10.00πμ

Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος, μετά από πολύμηνες μελέτες, έρευνες & διαβουλεύσεις, προχώρησε στην ετοιμασία του παρόντος Σχεδίου Χορηγιών (επισυνάπτεται) που αποσκοπεί στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε επιχειρήσεις ή/και οργανισμούς που δεν συμμετέχουν στο Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ).

 

Το Σχέδιο Χορηγιών στοχεύει να χρηματοδοτήσει επιχειρήσεις και οργανισμούς που αποδεδειγμένα και επαληθευμένα μειώνουν την εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου. Στις επιχειρήσεις που θα καταφέρουν να μειώσουν τις εκπομπές τους, θα καταβάλλεται ως χορηγία, η εκάστοτε ισχύουσα τιμή της άδειας άνθρακα (tCO2eq) για κάθε tCO2eq που έχει μειωθεί, σε σχέση με το έτος αναφοράς που είναι το 2017 και ως το 2030, από την ημερομηνία εφαρμογής ενός μέτρου μείωσης των εκπομπών.

 

Τα οφέλη που προκύπτουν από την πρωτοβουλία είναι σημαντικά και πολλαπλά και για τις επιχειρήσεις, καθώς η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου θα προέλθει από την υλοποίηση μέτρων που στοχεύουν στην μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και την ορθολογικότερη διαχείριση των πόρων  (π.χ. αποβλήτων, φθοριούχων αερίων κ.α.), γεγονός που συνεπάγεται μείωση των λειτουργικών εξόδων των επιχειρήσεων.

 

Το Σχέδιο ανακοινώνεται σε μία δύσκολη περίοδο για τις κυπριακές επιχειρήσεις, οι οποίες προσπαθούν να ανακάμψουν από τις επιπτώσεις των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας COVID-19 και θα αποτελέσει ένα πολύ καλό κίνητρο για να αντιμετωπισθούν οι προκλήσεις.

 

Λόγω του μεγάλου αριθμού συμμετοχών και ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην δημόσια ακρόαση (η πρώτη δημόσια ακρόαση πραγματοποιήθηκε στις 24/9/2020), το Τμήμα Περιβάλλοντος αποφάσισε όπως διεξαχθεί και δεύτερη δημόσια ακρόαση διαδικτυακά.

Η συμμετοχή σας πρέπει να δηλωθεί στο σύνδεσμο https://forms.gle/cgZYoRfqpcbZjfoL6 το αργότερο μέχρι την Τρίτη 27/10/2020. Μόνο όσοι θα δηλώσουν συμμετοχή θα λάβουν τον σύνδεσμο για τη διαδικτυακή σύνδεση.

Σχέδιο Χορηγιών ΕΝΙΑΙΟ

Έντυπο_Σχολιασμού_Διαβούλευσης