ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Πρόσκληση για Υποβολή Παρουσιάσεων στο Συνέδριο Ποιότητας 2019

Στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας για αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρονται στα μέλη του Κυπριακού Συνδέσμου Ποιότητας (Μέλος ΟΕΒ και EOQ), το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου αποφάσισε τη διοργάνωση του Συνεδρίου Ποιότητας 2019 που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 9.00πμ στο κτίριο Διοίκησης της Ελληνικής Τράπεζας στη Λευκωσία.

Στόχος του Συνεδρίου είναι η ευρύτερη γνωστοποίηση για διάφορα πρότυπα / συστήματα διαχείρισης με έμφαση στα πρακτικά οφέλη για τις επιχειρήσεις/οργανισμούς/δημόσιο τομέα από τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την Ποιότητα. Στο Συνέδριο αναμένεται να συμμετάσχει μεγάλος αριθμός στελεχών που θα προέρχονται από διάφορους κλάδους της οικονομίας.

Ενδεικτική θεματολογία παρουσιάσεων:
Διαχείριση Κινδύνου
Εταιρική Διακυβέρνηση
Κανονιστική Συμμόρφωση
Επιχειρηματική Ηθική
Στρατηγικός Προγραμματισμός
Υγεία
Αειφορία
Προσωπικά Δεδομένα
Ασφάλεια Πληροφοριών
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Πρακτικές εφαρμογές εργαλείων Ποιότητας
Συνεχής Βελτίωση
Διασυνδεδεμένα συστήματα διαχείρισης
Διαφθορά

Τα μέλη / συνεργάτες Κυπριακού Συνδέσμου Ποιότητας ή άλλοι ενδιαφερόμενοι που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο Συνέδριο Ποιότητας με εισήγηση / παρουσίαση σχετική την πιο πάνω θεματολογία ή με άλλο συναφές θέμα θα πρέπει να υποβάλλουν στον Σύνδεσμο στο email: mgregoriou@oeb.org.cy μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2019 τα πιο κάτω στοιχεία:

– τίτλος και περίληψη της παρουσίασης (μέχρι 100 λέξεις).
– σύντομο βιογραφικό (μέχρι 50 λέξεις).

– αναφορά για προηγούμενες παρουσιάσεις σε άλλα Συνέδρια (όνομα Συνεδρίου, πόλη, και τίτλος παρουσίασης).

Επίσης διευκρινίζεται ότι:

– Οι παρουσιάσεις θα αξιολογηθούν (έγκριση ή απόρριψη) από την αρμόδια Επιτροπή του Συνδέσμου Ποιότητας.
– Οι παρουσιάσεις δεν πρέπει να περιέχουν διαφημιστικά ή εμπορικά μηνύματα.
– Η διάρκεια των παρουσιάσεων είναι 20 λεπτά και θα υπάρχει επιπρόσθετος χρόνος για συζήτηση / ερωτήσεις.
– Οι ενδιαφερόμενοι θα ειδοποιηθούν έγκαιρα για την αποδοχή ή όχι της παρουσίασης τους.
– Στο πρόγραμμα και στην επικοινωνία του Συνεδρίου θα συμπεριληφθεί το όνομα και ο επαγγελματικός τίτλος των ομιλητών.
– Οι τελικές παρουσιάσεις θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα και στους λογαριασμούς Κοινωνικών Δικτύων του Συνδέσμου Ποιότητας μετά το τέλος του Συνεδρίου.

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Συνδέσμου (Μιχάλης Γρηγορίου, τηλ. 22665102, mgregoriou@oeb.org.cy).