ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αρ. 95: Πρόσθετες Αποφάσεις για τα Ειδικά Σχέδια του Υπουργείου Εργασίας για τις περιόδους 16/3 – 12/4 και 13/4 – 12/5

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αρ. 95

Πρόσθετες Αποφάσεις για τα Ειδικά Σχέδια του Υπουργείου Εργασίας για τις περιόδους 16/3 – 12/4 και 13/4 – 12/5

 

Σε συνέχεια των Εγκυκλίων της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) αναφορικά με τα ειδικά σχέδια του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τις περιόδους 16 Μαρτίου – 12 Απριλίου 2020 και 13 Απριλίου – 12 Μαΐου 2020, σημειώνουμε τα εξής:

 

Η Υπουργός Εργασίας έχει εκδόσει σήμερα 15 Μαΐου 2020, δυο Συμπληρωματικές Αποφάσεις βάσει του περί Ειδικών Σχεδίων για την Αντιμετώπιση των Επιπτώσεων του Κορωνοιου COVID – 19 Νόμου.

 

Οι Αποφάσεις αφορούν τα εξής:

 

 1. Απόφαση Αρ. 18 για τα ειδικά σχέδια για την περίοδο 16 Μαρτίου 2020 μέχρι 12 Απριλίου 2020:

 

 1. Οι υποβληθείσες αιτήσεις σε όλα τα Σχέδια του Υπουργείου που αφορούσαν την περίοδο 16 Μαρτίου 2020 – 12 Απριλίου 2020 που αφορούν πρόσωπα που προσλήφθηκαν τον Φεβρουάριο ή Μάρτιο του 2020 και τα οποία απασχολούνταν σε άλλο εργοδότη τον Ιανουάριο του 2020, θα εξεταστούν και το ειδικό επίδομα θα υπολογίζεται στην βάση του 60% των ασφαλιστικών προϋποθέσεων του 2018 ή/και στην βάση του 60% του μισθού του Ιανουαρίου 2020 και θα καταβληθεί ως Ειδικό Επίδομα το μεγαλύτερο ποσό με κατώτατο όριο τα €360.

 

 1. Πρόσωπα που προσλήφθηκαν είτε τον Φεβρουάριο του 2020 είτε τον Μάρτιο του 2020 και δεν απασχολούνταν σε οποιοδήποτε εργοδότη κατά τον Ιανουάριο του 2020, θα πάρουν αναδρομικά Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα ύψους €360 για την περίοδο 16 Μαρτίου 2020 – 12 Απριλίου 2020, μόνο εάν υποβληθεί νέα αίτηση για την περίοδο 13 Απριλίου 2020 με 12 Μαΐου 2020 και η αίτηση εγκριθεί, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των ειδικών σχεδίων.

 

 • Για τους αυτοτελώς εργαζόμενους που αιτιολογημένα δεν είχαν υποχρέωση καταβολής εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2019 και υπέβαλαν αίτηση για την περίοδο 16 Μαρτίου 2020 μέχρι 12 Απριλίου 2020, θα καταβληθεί ειδικό επίδομα ύψους €300 για περίοδο 4 εβδομάδων. Εάν η υποχρέωση για καταβολή εισφορών στο Ταμείο λαμβάνει χώρα για πρώτη φορά στο πρώτο τρίμηνο του 2020, θα καταβληθεί επίσης το πιο πάνω επίδομα υπό την προϋπόθεση ότι η αίτηση για εγγραφή αυτοτελώς εργαζομένου ολοκληρώθηκε μέχρι την 15η Μαρτίου 2020.

 

 1. Απόφαση Αρ. 19 για τα ειδικά σχέδια για την περίοδο 13 Απριλίου 2020 μέχρι 12 Μαΐου 2020:

 

 1. Για άτομα που βρίσκονταν κατά τους μήνες Ιανουάριο – Μάρτιο του 2020 ή και προηγουμένως σε άδεια μητρότητας/πατρότητας/ασθένειας είτε λάμβανε επίδομα σωματικής βλάβης, θα ληφθεί υπόψη για υπολογισμό του ειδικού επιδόματος ο τελευταίος μη μηδενικός μισθός εντός των προηγούμενων 9 μηνών, δηλαδή μέχρι τον Μάιο του 2019. Το παρόν αφορά το Ειδικό Σχέδιο Φροντίδας Παιδιών και τα Ειδικά Σχέδια Πλήρους ή Μερικής Αναστολής Εργασιών.

 

 1. Για το ειδικό επίδομα ασθένειας και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν στοιχεία μισθού για τον Ιανουάριο του 2020, θα ληφθεί υπόψη για υπολογισμό του ειδικού επιδόματος ο τελευταίος μη μηδενικός μισθός εντός των προηγούμενων 9 μηνών, δηλαδή μέχρι τον Μάιο του 2019.

 

 • Για τους αυτοτελώς εργαζόμενους που αιτιολογημένα δεν είχαν υποχρέωση καταβολής εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2019, θα καταβληθεί ειδικό επίδομα ύψους €300 για περίοδο 4 εβδομάδων. Εάν η υποχρέωση για καταβολή εισφορών στο Ταμείο λαμβάνει χώρα για πρώτη φορά στο πρώτο τρίμηνο του 2020, θα καταβληθεί επίσης το πιο πάνω επίδομα υπό την προϋπόθεση ότι η αίτηση για εγγραφή αυτοτελώς εργαζομένου ολοκληρώθηκε μέχρι την 15η Μαρτίου 2020.

 

 1. Στο ειδικό σχέδιο αυτοτελώς εργαζομένων δεν δύνανται να ενταχθούν άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω.

 

 1. Στο ειδικό σχέδιο στήριξης ανέργων μπορεί να ενταχθεί οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίοι είναι εγγεγραμμένο ως κανονικός άνεργος στο μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και λάμβανε ανεργιακό επίδομα, για το οποίο έχει εξαντλήσει το δικαίωμα για πληρωμή τον Ιανουάριο του 2020.
 2. Επιχειρήσεις οι οποίες δύνανται να ενταχθούν στο Σχέδιο Πλήρους Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης έχουν την δυνατότητα να συνεχίσουν να απασχολούν μέχρι και το 30% του συνολικού αριθμού των εργοδοτουμένων τους και να συνεχίσει η ένταξη τους στο σχέδιο με αντίστοιχη επιδότηση του 90% του συνολικού αριθμού των εργοδοτουμένων τους ή του συνόλου των εργοδοτουμένων τους για επιχειρήσεις μέχρι 9 άτομα. Σημειώνεται ότι σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να καταβάλουν στο εν λόγω προσωπικό το υπόλοιπο του μισθού του, καταβάλλοντας και τις ανάλογες εισφορές που αναλογούν στο επιπρόσθετο αυτό ποσό, στα ταμεία για τα οποία έχουν ευθύνη είσπραξης οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

 • Στο Σχέδιο Μερικής Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης δύναται να ενταχθούν τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια.

 

 • Για πρόσωπα που κατά τον Ιανουάριο του 2020 ήταν ενταγμένα στο σχέδιο αναστολής των εργασιών της τουριστικής βιομηχανίας, και τα οποία αιτήθηκαν συμμετοχή σε οποιοδήποτε από τα Ειδικά Σχέδια, το επίδομα θα υπολογίζεται στην βάση του μισθού του Οκτωβρίου 2019.

 

Επισυνάπτονται αυτούσιες οι Αποφάσεις της Υπουργού Εργασίας.