ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Νέα Πολύ Σημαντική Εγκύκλιος ΟΕΒ – Αριθμός 17: Ειδική Άδεια για Φροντίδα Παιδιών

ΝΕΑ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ 17: Ειδική Άδεια για Φροντίδα Παιδιών

Σε συνέχεια της ψήφισης του Νόμου περί των Έκτακτων Μέτρων που Λαμβάνονται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την Αντιμετώπιση της Πανδημίας του ιού COVID 19 (27(Ι)/2020) από την Βουλή των Αντιπροσώπων, η Υπουργός Εργασίας Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχει εκδώσει σήμερα 28 Μαρτίου 2020 την ακόλουθη Απόφαση:

Ειδική Άδεια για Φροντίδα Παιδιών, Απόφαση (Αρ. 1) του 2020

Βάσει της πιο πάνω Απόφασης καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις παραχώρησης της Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών που είχε εξαγγείλει η κυβέρνηση στις 15 Μαρτίου 2020 ως μέρος του Πακέτου Στήριξης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού.

Συγκεκριμένα, η Ειδική Άδεια για Φροντίδα Παιδιών θα παραχωρείται ως εξής:

1. Το επίδομα Ειδικής Άδειας θα παραχωρείται σε εργαζόμενους γονείς οι οποίοι έχουν την ευθύνη για την φροντίδα παιδιών μέχρι 15 ετών ή και παιδιών με αναπηρίες ανεξαρτήτως ηλικίας και λόγω της φύσης της εργασίας τους δεν μπορούν να εργαστούν είτε με τηλεργασία ή με εργασία από το σπίτι ή με ευέλικτο ωράριο και εφόσον δεν υπάρχει κατ’ οίκον βοήθεια.

2. Το επίδομα θα καταβάλλεται μόνο εφόσον υποβληθεί η σχετική ηλεκτρονική αίτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου: www.coronavirus.mlsi. gov.cy.

3. Θα πρέπει να προηγηθεί η ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο θα κατατεθεί το επίδομα στην ίδια με πιο πάνω ιστοσελίδα.

4. Η αίτηση θα υποβάλλεται από μισθωτό ο οποίος είναι ασφαλισμένος στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων τον Ιανουάριο 2020.

5. Σημειώνεται ότι το επίδομα παρέχεται μόνο σε μισθωτούς εργαζόμενους γονείς που έχουν ακαθάριστο τελευταίο μηνιαίο μισθό μέχρι 2500 ευρώ.

6. Για σκοπούς υπολογισμού του επιδόματος θα λαμβάνεται υπόψη ο μισθός του Ιανουαρίου 2020 ή σε περίπτωση που δεν υπάρχουν στοιχεία για τον τελευταίο μισθό 2020, θα λαμβάνεται υπόψη ο τελευταίος μισθό για τον οποίο υπάρχουν στοιχεία εντός των τελευταίων 9 μηνών στο μητρώο των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

7. Για τα πρώτα €1.000 του μηνιαίου μισθού, ο/η δικαιούχος θα λαμβάνει επίδομα σε ποσοστό 60% για το μέρος αυτό του μισθού και για το μέρος του μισθού από €1.000 μέχρι €2.000 ο/η δικαιούχος θα λαμβάνει επίδομα σε ποσοστό 40%. Το μέγιστο ύψος επιδόματος για περίοδο ενός μήνα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα €1.000.

8. Για μονογονεϊκές οικογένειες τα ανωτέρω ποσοστά αυξάνονται σε 70% και 50% αντίστοιχα και το μέγιστο ύψος επιδόματος για περίοδο ενός μήνα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα €1.200.

9. Ως «μονογονεϊκή οικογένεια» έχει καθοριστεί: οικογένεια στην οποία ένας γονέας χωρίς σύζυγο/συμβίο, ζει με ένα τουλάχιστον εξαρτώμενο τέκνο, που αποκτήθηκε είτε από γάμο είτε εκτός γάμου και που διαβιεί μόνος λόγω του ότι είναι άγαμος γονέας, χήρος, διαζευγμένος ή διότι ένας από τους δύο γονείς έχει κηρυχθεί σε αφάνεια από το δικαστήριο ή την οικογένεια στην οποία ένας έγγαμος γονέας ζει μόνος του με ένα τουλάχιστον εξαρτώμενο τέκνο, διότι ο άλλος γονέας εκτίει ποινή φυλάκισης έξι (6) μηνών και άνω.

10. Διευκρινίζεται ότι περιπτώσεις μονογονεϊκών οικογενειών που ο τελευταίος μηνιαίος μισθός υπερβαίνει τις €2.500 θα εξεταστούν με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε περίπτωσης.

11. Η περίοδος παροχής της Ειδικής Άδειας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 4 βδομάδες συνολικά και για τους δύο γονείς. Αν ο ένας γονέας λάβει την Ειδική Άδεια, ο άλλος δεν μπορεί να τη λάβει για την ίδια περίοδο.

12. Η περίοδος παροχής του επιδόματος δύναται να αρχίζει από τις 16/03/2020.

13. Αν ο ένας γονέας εργάζεται και ο άλλος όχι (είτε επειδή λαμβάνει επίδομα ανεργίας ή ειδικό ανεργιακό επίδομα ή επίδομα ασθενείας ή ειδικό επίδομα ασθενείας είτε επειδή είναι άνεργος είτε για άλλους παρόμοιους λόγους), ο εργαζόμενος γονέας δεν δικαιούται την Ειδική Άδεια για εκείνη την περίοδο, εκτός αν ο γονέας που δεν εργάζεται έχει νοσήσει ο ίδιος με τον ιό COVID 19 ή νοσηλεύεται ή είναι πρόσωπο με αναπηρία ή είναι πρόσωπο σε υποχρεωτικό περιορισμό.

14. Επιπρόσθετα, η Ειδική Άδεια θα παραχωρείται μόνο αν η φύση της εργασίας του γονέα δεν επιτρέπει την τηλεργασία ή την εργασία από το σπίτι ή την εργασία με ευέλικτο ωράριο και αν δεν υπάρχει κατ’ οίκον βοήθεια (οι γιαγιάδες και οι παππούδες δεν θεωρούνται κατ’ οίκον βοήθεια για σκοπούς της παρούσας Απόφασης).

15. Για την παροχή επιδόματος Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών χρειάζεται να εξασφαλιστεί η συναίνεση του εργοδότη και τα σχετικά στοιχεία δύναται να επαληθευτούν απευθείας με τους οικείους εργοδότες.

16. Για γονείς ατόμων με αναπηρία, η Ειδική Άδεια χορηγείται εφόσον δεν παραχωρείται επίδομα φροντίδας για τα πρόσωπα αυτά από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

17. Το επίδομα Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών δεν παρέχεται για περίοδο για την οποία ο αιτητής λαμβάνει ανεργιακό επίδομα, ειδικό ανεργιακό επίδομα, επίδομα ασθενείας, ειδικό επίδομα ασθενείας.

18. Για την περίοδο για την οποία θα καταβληθεί το επίδομα Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών, ο εργοδότης απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του για την καταβολή του μισθού στους εργοδοτουμένους του που έλαβαν το εν λόγω επίδομα Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών.

19. Η περίοδος της Ειδικής Άδειας θα θεωρείται περίοδος εξομοιούμενης ασφάλισης για σκοπούς εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και θα πιστωθεί αναλόγως ο ασφαλιστικός λογαριασμός του δικαιούχου.

20. Από το επίδομα Ειδικής Άδειας μπορούν να επωφεληθούν και δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος οι οποίοι εργάζονται και είναι γονείς.

Επισυνάπτεται αυτούσια η Απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Απόφαση παραχώρησης Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών

ΝΕΑ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ 17