ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΝΕΑ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ 32: Συμπληρωματική Απόφαση που αφορά τα Σχέδια Στήριξης του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του COVID-19

ΝΕΑ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ 32

Συμπληρωματική Απόφαση που αφορά τα Σχέδια Στήριξης του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του COVID-19

Σε συνέχεια των Αποφάσεων της Υπουργού Εργασίας Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων που αφορούν (α) την Ειδική Άδεια για Φροντίδα Παιδιών (Αρ.1/2020), (β) το Ειδικό Επιδόμα Ασθενείας Απόφαση (Αρ. 2/2020), (γ) το Ειδικό Σχέδιο των Αυτοτελώς Εργαζομένων (Αρ. 3/2020), (δ) το Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης (Αρ. 4/2020) και (ε) το Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης (Αρ. 5/2020), έχει εκδοθεί σήμερα 3 Απριλίου Συμπληρωματική Απόφαση με την οποία διευκρινίζονται τα εξής:

 

Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης και Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης

 

 1. Για την εφαρμογή των Ειδικών Σχεδίων Πλήρους και Μερικής Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης, η έννοια του όρου «επιχείρηση» περιλαμβάνει και φυσικά ή νομικά πρόσωπα οι οποίοι είναι εργοδότες και με βάση τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο είναι υπόχρεοι για καταβολή εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους εργοδοτουμένους τους.

 

 1. Για την εφαρμογή του Ειδικού Σχεδίου Μερικής Αναστολής Εργασιών της Επιχείρησης και του Ειδικού Σχεδίου Αυτοτελώς Εργαζομένων, στον υπολογισμό της μείωσης πέραν του 25% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, του αυτοτελώς εργαζομένου και του εργοδότη, δεν λαμβάνονται υπόψη οποιεσδήποτε πράξεις που έλαβαν χώρα πριν τη 16η Μαρτίου 2020, ανεξάρτητα της ημερομηνίας έκδοσης τιμολογίων ή καταβολής της πληρωμής έστω και μεταγενέστερα της 16ης Μαρτίου 2020.

 

 1. Σε περίπτωση ομίλου εταιρειών που έχει την έννοια είτε σχέσης μητρικών και θυγατρικών εταιρειών, είτε συνδεδεμένων εταιρειών δηλαδή με κοινό κύριο μέτοχο, ο οποίος κατέχει πέραν του ενός Αριθμού Μητρώου Εργοδότη στο Μητρώο των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων και οι δραστηριότητες όλων των εταιρειών του που αναφέρονται πιο πάνω αφορούν την ίδια οικονομική δραστηριότητα, οι αιτήσεις που θα υποβληθούν για το Ειδικό Σχέδιο της Πλήρους Αναστολής και Μερικής Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης, θα θεωρούνται ως μία υποβληθείσα αίτηση του ομίλου και οι όροι και οι προϋποθέσεις των πιο πάνω Σχεδίων θα εφαρμόζονται ως να είχαν ένα Αριθμό Μητρώου Εργοδότη.

 

 1. Επιχείρηση η οποία κατέχει για ένα Νομικό Πρόσωπο πέραν του ενός Αριθμού Μητρώου Εργοδότη στο μητρώο του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ανεξάρτητα από τις αιτήσεις που υποβάλλει για διαφορετικούς Αριθμούς Μητρώου Εργοδότη, θα θεωρούνται όλες οι αιτήσεις ως μία υποβληθείσα αίτηση της επιχείρησης και οι όροι και οι προϋποθέσεις των πιο πάνω Σχεδίων θα εφαρμόζονται ως να είχαν ένα αριθμό μητρώου Εργοδότη.

 

 1. Στο Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης, δύναται να περιληφθούν και επιχειρήσεις των οποίων οι δραστηριότητες είναι άμεσα συνδεμένες με τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων που βρίσκονται σε πλήρη αναστολή εργασιών σύμφωνα με τα Διατάγματα του Υπουργού Υγείας. Προϋπόθεση για τη συμπερίληψη των πιο πάνω επιχειρήσεων στο Ειδικό Σχέδιο είναι να υφίσταται μείωση του κύκλου εργασιών της επιχείρησης πέραν του 80%, όπως η μείωση του κύκλου εργασιών υπολογίζεται με βάση τις σχετικές Αποφάσεις.

 

 1. Για μισθωτά πρόσωπα για τα οποία δεν πληρούνται οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις με βάση τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο και είναι ασφαλισμένοι στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων τον Ιανουάριο 2020, το ύψος του Ειδικού Επιδόματος που δύναται να καταβάλλεται στα υπό αναφορά μισθωτά πρόσωπα ανέρχεται στο 40% των ασφαλιστέων αποδοχών του Ιανουαρίου 2020 ή των ασφαλιστέων αποδοχών του προηγούμενου τελευταίου μήνα για τον οποίο υπάρχουν στοιχεία στο μητρώο των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

Ειδική Άδεια για Φροντίδα Παιδιών και Ειδικό Επίδομα Ασθενείας

 

 1. Για την εφαρμογή του Σχεδίου Ειδικής Άδειας Φροντίδας Παιδιών η έννοια του όρου «Παιδιά με αναπηρίες» σημαίνει:
  • Πρόσωπα τα οποία έχουν μακροχρόνιες σωματικές, πνευματικές, διανοητικές ή αισθητηριακές διαταραχές, οι οποίες, κατά την αλληλοεπίδρασή τους με διάφορα εμπόδια, δυνατό να εμποδίσουν την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή τους στην κοινωνία σε ίση βάση με άλλους και τα οποία πιστοποιούνται ως πρόσωπα με σοβαρή ή ολική αναπηρία από το Σύστημα Αξιολόγησης της Αναπηρίας ή να έχουν εγκριθεί ως λήπτες δημόσιου βοηθήματος ως ανάπηρα άτομα με βάση τις διατάξεις του περί Δημόσιων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, μέχρι να πιστοποιηθούν ως άτομα με σοβαρή ή ολική μακροχρόνια σωματική ή/και πνευματική ή/και διανοητική ή/και αισθητηριακή αναπηρία από το Σύστημα Αξιολόγησης της Αναπηρίας, εφόσον κληθούν για πιστοποίηση ή πρόσωπα που πιστοποιούνται από το Σύστημα Αξιολόγησης της Αναπηρίας ως πρόσωπα με μέτρια νοητική αναπηρία,
  • πρόσωπα τα οποία έχουν θεωρηθεί δικαιούχοι των επιδομάτων που λαμβάνονται από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, περιλαμβανομένων και των οροθετικών ατόμων.

 

 1. Για το Σχέδιο Ειδικού Επιδόματος Ασθενείας δύνανται να καταστούν δικαιούχοι και άτομα με αναπηρίες τα οποία εργάζονται με βάση τα Σχέδια Απασχόλησης με Στήριξη.

 

 1. Για τις περιπτώσεις αυτοτελώς εργαζομένων που εμπίπτουν στην παράγραφο 3(στ)(iii) του σχεδίου Ειδικού Επιδόματος Ασθενείας (Κ.Δ.Π. 128/2020) καθορίζεται ότι το ελάχιστο ποσό που δύναται να καταβληθεί σε δικαιούχο για περίοδο τεσσάρων βδομάδων είναι τα €100
  • «Για αυτοτελώς εργαζόμενο πρόσωπο για το οποίο δεν πληρούνται οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις θα ανέρχεται στο 60% του ποσού του εβδομαδιαίου ύψους των ασφαλιστέων αποδοχών του με βάση το εισόδημα για το οποίο το τέταρτο τρίμηνο του 2019 είχε υποχρέωση καταβολής εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.»

Σημειώνεται ότι η πιο πάνω παράγραφος 3(στ)(iii) αφορά τον υπολογισμό του ειδικού επιδόματος για τους αυτοτελώς εργαζομένους και αναφέρει συγκεκριμένα:

Σημειώνεται ότι σε όλες τις αιτήσεις που θα υποβληθούν βάσει των διατάξεων των πιο πάνω Αποφάσεων, θα καταβληθούν τα αντίστοιχα επιδόματα στους δικαιούχους κατά προτεραιότητα υποβολής των σχετικών αιτήσεων, υπό την προϋπόθεση ότι έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά δήλωση στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού και ότι οι αιτήσεις είναι ορθά συμπληρωμένες.

Επισυνάπτεται αυτούσια η Απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων.