ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τρίτη 2 Ιουνίου 2020

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Τρίτη 2 Ιουνίου 2020 και ώρα 11.15 π.μ.

Θέματα: 1. Ο περί Χημικών Ουσιών Νόμος του 2020. 2.α) Οι περί Χημικών Ουσιών (Εφαρμογή των Αρχών Ορθής Εργαστηριακής Πρακτικής) Κανονισμοί του 2020. β) Οι περί Χημικών Ουσιών (Παραβάσεις του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ.2017/852) Κανονισμοί του 2020. γ) Οι περί Χημικών Ουσιών (Παραβάσεις του κανονισμού CLP) Κανονισμοί του 2020. δ)Οι περί Χημικών Ουσιών (Παραβάσεις του Κανονισμού PIC) Κανονισμοί του 2020. ε) Οι περί Χημικών Ουσιών (Παραβάσεις του κανονισμού REACH) Κανονισμοί του 2020.

Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Πολύβιος Πολυβίου