H ΟΕΒ ωθεί τις επιχειρήσεις μέλη της να εφαρμόζουν πολιτικές ESG, τονίζει στο Insider ο Γενικός Διευθυντής της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων Μιχάλη Αντωνίου.

Αναλύει τον τρόπο που πρέπει οι εταιρείες να εφαρμόζουν πολιτικές ESG και συγκρίνει τις πολιτικές που εφαρμόζουν οι κυπριακές επιχειρήσεις με αυτές του εξωτερικού. Τέλος, εξηγεί τους λόγους για τους οποίους οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν πολιτικές ESG είναι ελκυστικές για τους επενδύτες.

Τι οφέλη αποκομίζουν οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν πολιτικές ESG;

Οι επιχειρήσεις οι οποίες εφαρμόζουν τους τρεις πυλώνες των πολιτικών ESG, δηλαδή θέματα που αφορούν το περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση αποδεδειγμένα επωφελούνται, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Για το λόγο αυτό η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) έμπρακτα ωθεί τις επιχειρήσεις-μέλη της στην εφαρμογή των πολιτικών ESG. Με το να επιδεικνύουν δέσμευση στην επίτευξη στόχων σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη, την εταιρική ηθική και κοινωνική εταιρική ευθύνη επιτυγχάνουν τη βελτίωση της συνολικής εικόνας της επιχείρησης και του εταιρικού brand, αλλά και προσέλκυση και διατήρηση ταλαντούχου και εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού.

Επιπρόσθετα, μειώνεται το ρίσκο πιθανών κινδύνων των επιχειρήσεων που εφαρμόζουν πολιτικές ESG αφού ταυτόχρονα εφαρμόζονται και όλες οι ρυθμιστικές και νομικές τους υποχρεώσεις. Οι οικονομικοί πόροι των επιχειρήσεων αυτών αξιοποιούνται πολύ πιο αποδοτικά αφού εφαρμόζοντας πρακτικές βιώσιμης ανάπτυξης περιορίζεται το λειτουργικό κόστος, όπως για παράδειγμα με μείωση των απορριμμάτων και εξοικονόμηση ενέργειας. Άλλο πλεονέκτημα υιοθέτησης των πρακτικών αυτών είναι η βελτίωση της επενδυτικής ελκυστικότητας των επιχειρήσεων και ως φυσικό επακόλουθο προσελκύονται στρατηγικές επενδύσεις οι οποίες φέρνουν ανάπτυξη και καινοτομία στις επιχειρήσεις.

ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Mε ποιο τρόπο πρέπει οι εταιρείες να εφαρμόζουν το ESG;

Η εφαρμογή των πολιτικών ESG στις επιχειρήσεις πρέπει να γίνεται λαμβανομένης υπόψη της μορφής κάθε επιχείρησης, δηλαδή ανάλογα με τον κλάδο δραστηριοποίησης, το μέγεθος και γενικότερα τυχόν ιδιομορφίες που μπορεί να υπάρχουν και οι οποίες εξυπηρετούνται από ένα ή περισσότερους από τους πυλώνες των πολιτικών ESG. Ένας από τους κυριότερους τρόπους εφαρμογής, ιδιαίτερα με τους στόχους που τέθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση με το Fit for 55, είναι οι βιώσιμες περιβαλλοντικές πρακτικές για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Αυτό μπορεί να γίνει ποικιλοτρόπως, δηλαδή με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προγράμματα ανακύκλωσης και μείωσης των απορριμμάτων, μείωση σπατάλης ενέργειας και νερού κ.ο.κ.

Οι πολιτικές εταιρικής κοινωνικής ευθύνης είναι επίσης πολύ σημαντικό να εφαρμόζονται με την προώθηση ίσων ευκαιριών για όλους στο χώρο εργασίας, χωρίς οποιασδήποτε μορφής διακρίσεις. Η ΟΕΒ αναγνωρίζοντας τη σημαντικότητα της τήρησης των καλών πρακτικών στο χώρο εργασίας, με το πρόγραμμα Συμβουλευτικής για Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις στις Σύγχρονες Επιχειρήσεις που προσφέρει προς τα μέλη της προωθεί τη δημιουργία και διατήρηση υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος, την τήρηση των ρυθμιστικών και νομικών υποχρεώσεων αλλά και την εταιρική ηθική των επιχειρήσεων. Άλλοι τρόποι εφαρμογής είναι η εταιρική διακυβέρνηση και οι σχέσεις της επιχείρησης με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που συμμετέχουν στη λειτουργία της επιχείρησης.

ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Οι επιχειρήσεις στην Κύπρο συγκριτικά με το τι βλέπουμε στο εξωτερικό σε ποιους πυλώνες του ESG εστιάζουν περισσότερο;

Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε δραστική βελτίωση στην εφαρμογή των πολιτικών ESG από τις κυπριακές επιχειρήσεις. Η ΟΕΒ σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Μέλος της, CSR Cyprus, το Κυπριακό Δίκτυο για την Εταιρική Βιωσιμότητα και Υπευθυνότητα, προωθούν ενέργειες και εκπαιδεύσεις προς τις επιχειρήσεις για την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών που εφαρμόζονται από πιο εξελιγμένες χώρες στον τομέα του ESG. Οι κυπριακές επιχειρήσεις έχουν εστιάσει στον πυλώνα των περιβαλλοντικών και ενεργειακών πρακτικών. Το κλίμα της Κύπρου εξυπηρετεί τη χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας και ειδικότερα της ηλιακής ενέργειας, τόσο για μείωση του κόστους ενέργειας τόσο και για μείωση του ενεργειακού τους αποτυπώματος. Επίσης, στις παραγωγικές μονάδες και επιχειρήσεις μεγάλου μεγέθους, εφαρμόζονται συστήματα κυκλικής οικονομίας με επακόλουθο την εξοικονόμηση ενέργειας και τον περιορισμό των απορριμμάτων, αλλά και την βελτίωση περιβαλλοντικής ταυτότητας κάθε επιχείρησης. Επίσης οι κυπριακές επιχειρήσεις δίδουν έμφαση στην εταιρική κοινωνική ευθύνη με μορφή δωρεών για φιλανθρωπικούς σκοπούς, στήριξη τοπικών κοινοτήτων και γενικότερα ευάλωτων ομάδων. Επίσης φροντίζουν την εφαρμογή της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και εσωτερικά με επενδύσεις στο έμψυχο δυναμικό τους, για αναβάθμιση και ανανέωση των δεξιοτήτων, το λεγόμενο upskilling and reskilling.

Ο τρίτος πυλώνας, της εταιρικής διακυβέρνησης ωστόσο χρήζει βελτίωσης παρά το ότι οι επιχειρήσεις έχουν κάνει μεγάλα βήματα βελτίωσης και σε αυτό το σκέλος του ESG αφού αντιλαμβάνονται ότι οι εξελίξεις στα ρυθμιστικά θέματα δημιουργούν επιτακτική ανάγκη για εφαρμογή αναβαθμισμένων πολιτικών εταιρικής διακυβέρνησης.

 

ΠΟΛΟΣ ΕΛΞΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

Γιατί για τους επενδυτές αποτελούν ελκυστική επιλογή οι εταιρείες που εφαρμόζουν πολιτικές ESG;

Η εφαρμογή πολιτικών ESG, αποδεδειγμένα, αποτελεί πόλο έλξης επενδυτών. Οι δείκτες που μελετούν οι επενδυτές στις επιχειρήσεις καθορίζουν το μέγεθος του ρίσκου πιθανής επένδυσης. Το επενδυτικό ρίσκο μειώνεται όταν οι επιχειρήσεις υιοθετούν πολιτικές ESG αφού τις καθιστά λιγότερο ευάλωτες σε εξωγενείς παράγοντες και βελτιώνει την εταιρική εικόνα προς το κοινό και τα ενδιαφερόμενα μέρη. Επίσης η εφαρμογή πολιτικών εταιρικής διακυβέρνησης περιορίζει το ρίσκο για νομικές υποχρεώσεις που εκκρεμούν και διαμορφώνονται οι δικλίδες ασφαλείας για εντοπισμό και επίλυση τέτοιων θεμάτων άμεσα.