ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Ερευνα Εργατικού Δυναμικού για το πρώτο τρίμηνο του 2020

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού για το πρώτο τρίμηνο του 2020, το εργατικό δυναμικό ανήλθε σε 449861 άτομα ή 62,5% του πληθυσμού (άνδρες 68,3%, γυναίκες 57,1%) σε σύγκριση με 448369 άτομα (63,2%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019 (Πίνακας 1).

Ο αριθμός των απασχολουμένων ήταν 417057 άτομα και το ποσοστό απασχόλησης 57,9% (άνδρες 63,4%, γυναίκες 52,8%) σε σύγκριση με 409117 άτομα (57,6%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019.

Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 32803 άτομα και το ποσοστό ανεργίας σε 7,3% του εργατικού δυναμικού (άνδρες 7,1%, γυναίκες 7,5%) σε σύγκριση με 39252 άτομα (8,8%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019.

 

 

Απασχόληση (Πίνακας 2)

Στις ηλικίες 20-64 το ποσοστό απασχόλησης ήταν 75,1%. Το ποσοστό για τους άνδρες ήταν 80,6% και για τις γυναίκες 69,9%. Στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2019 το ποσοστό ήταν 74,5% (άνδρες 80,4%, γυναίκες 69,0%). Στις ηλικίες 55-64 το ποσοστό απασχόλησης ήταν 59,5% σε σύγκριση με 59,0% στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2019.

Σύμφωνα με την κατανομή της απασχόλησης κατά τομέα, το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων το συγκεντρώνουν οι Υπηρεσίες με 78,3% και ακολουθούν η Βιομηχανία και η Γεωργία με ποσοστά 19,1% και 2,6% αντίστοιχα. Για το πρώτο τρίμηνο του 2019 τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν: Υπηρεσίες 80,0%, Βιομηχανία 17,9% και Γεωργία 2,1%.

Η μερική απασχόληση αποτελούσε το 11,4% της συνολικής απασχόλησης ή 47.681 άτομα (άνδρες 7,8%, γυναίκες 15,5%). Το αντίστοιχο ποσοστό για το πρώτο τρίμηνο του 2019 ήταν 12,0% (άνδρες 8,6%, γυναίκες 15,8%).

Από το σύνολο των απασχολουμένων, το 85,5% ή 356.590 άτομα ήταν υπάλληλοι, από τους οποίους το 13,4% (47638 άτομα) είχε προσωρινή εργασία. Στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2019 οι υπάλληλοι αποτελούσαν το 86,2% του συνόλου της απασχόλησης και από αυτούς ποσοστό 11,8% είχε προσωρινή εργασία.

Ανεργία (Πίνακας 3)

Στους νέους ηλικίας 15-24 ετών το ποσοστό ανεργίας ήταν 14,5% του εργατικού δυναμικού των ηλικιών αυτών (άνδρες 15,9%, γυναίκες 13,3%) σε σύγκριση με 19,8% (άνδρες 22,1%, γυναίκες 18,0%) στο αντίστοιχο τρίμηνο του περασμένου χρόνου.

Όσον αφορά τη διάρκεια της ανεργίας, το 57,9% του συνόλου των ανέργων έψαχνε για εργασία για περίοδο κάτω από έξι μήνες, το 13,9% για περίοδο 6-11 μήνες, ενώ ποσοστό 28,2% ήταν μακροχρόνια άνεργοι. Τα αντίστοιχα ποσοστά για το πρώτο τρίμηνο του 2019 ήταν 63,4%, 11,7% και 24,9%.

Πίνακας 1

Αριθμός

Ποσοστό (%)

1ο Τρίμηνο 2020

1ο Τρίμηνο 2019

1ο Τρίμηνο 2020

1ο Τρίμηνο 2019

Εργατικό Δυναμικό
Σύνολο

449.861

448.369

62,5

63,2

Άνδρες

237.120

235.270

68,3

68,7

Γυναίκες

212.740

213.099

57,1

58,0

Απασχόληση

Σύνολο

417.057

409.117

57,9

57,6

Άνδρες

220.256

217.126

63,4

63,4

Γυναίκες

196.801

191.992

52,8

52,2

Ανεργία

Σύνολο

32.803

39.252

7,3

8,8

Άνδρες

16.864

18.145

7,1

7,7

Γυναίκες

15.939

21.107

7,5

9,9

 

Πίνακας 2
Απασχόληση

Αριθμός

Ποσοστό (%)

1ο Τρίμηνο 2020

1ο Τρίμηνο 2019

1ο Τρίμηνο 2020

1ο Τρίμηνο 2019

Συν.

Ανδ.

Γυν.

Συν.

Ανδ.

Γυν.

Συν.

Ανδ.

Γυν.

Συν.

Ανδ.

Γυν.

Ηλικία
15+

417.057

220.256

196.801

409.117

217.126

191.992

57,9

63,4

52,8

57,6

63,4

52,2

20–64

401.652

209.419

192.232

393.479

205.604

187.872

75,1

80,6

69,9

74,5

80,4

69,0

55–64

62.586

36.652

25.933

60.528

34.507

26.020

59,5

71,0

48,4

59,0

68,6

49,8

Τομέας

Γεωργία

11.020

7.787

3.233

8.536

6.399

2.138

2,6

3,5

1,7

2,1

3,0

1,1

Βιομηχανία

79.556

65.918

13.638

73.215

59.519

13.696

19,1

29,9

6,9

17,9

27,4

7,1

Υπηρεσίες

326.479

146.551

179.931

327.365

151.208

176.158

78,3

66,6

91,4

80,0

69,6

91,8

Πλήρης

369.376

203.148

166.228

360.117

198.537

161.580

88,6

92,2

84,5

88,0

91,4

84,2

Μερική

47.681

17.109

30.572

49.001

18.589

30.412

11,4

7,8

15,5

12,0

8,6

15,8

Αυτοεργο-δοτούμενοι

60.467

38.317

22.149

56.422

36.377

20.046

14,5

17,4

11,3

13,8

16,7

10,4

Υπάλληλοι

Σύνολο

356.590

181.939

174.652

352.695

180.749

171.946

85,5

82,6

88,7

86,2

83,3

89,6

Μόνιμοι

308.952

166.206

142.747

311.187

165.667

145.520

86,6

91,3

81,7

88,2

91,7

84,6

Προσωρινοί

47.638

15.733

31.905

41.508

15.082

26.426

13,4

8,7

18,3

11,8

8,3

15,4

 

 

 

Πίνακας 3
Ανεργία

Αριθμός

Ποσοστό (%)

1ο Τρίμηνο 2020

1ο Τρίμηνο 2019

1ο Τρίμηνο 2020

1ο Τρίμηνο2019

Συν.

Ανδ.

Γυν.

Συν.

Ανδ.

Γυν.

Συν.

Ανδ.

Γυν.

Συν.

Ανδ.

Γυν.

Ηλικία
15+

32.803

16.864

15.939

39.252

18.145

21.107

7,3

7,1

7,5

8,8

7,7

9,9

15–24

4.985

2.564

2.421

7.316

3.544

3.772

14,5

15,9

13,3

19,8

22,1

18,0

25–64

27.566

14.048

13.519

31.699

14.365

17.334

6,8

6,6

7,1

8,0

6,9

9,2

Διάρκεια

< 6 μήνες

18.996

9.227

9.771

24.898

11.585

13.311

57,9

54,7

61,3

63,4

63,8

63,1

6–11 μήνες

4.573

2.266

2.307

4.596

2.535

2.061

13,9

13,4

14,5

11,7

14,0

9,8

12+ μήνες

9.233

5.371

3.862

9.760

4.024

5.733

28,2

31,9

24,2

24,9

22,2

27,1

Σημείωση: Πιθανές διαφορές στα αθροίσματα είναι λόγω σφάλματος στρογγυλοποίησης.

Μεθοδολογικές πληροφορίες

 

Ταυτότητα της έρευνας

Η Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (ΕΕΔ) διεξάγεται σε όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τον Κανονισμό 577/98 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάθε τρίμηνο. Στόχος της έρευνας είναι η συλλογή στοιχείων που είναι χρήσιμα για τη χάραξη πολιτικής σε εργατικά θέματα (απασχόληση, ανεργία) και για παρακολούθηση και αξιολόγηση των προγραμμάτων που εφαρμόζονται, τόσο από την Κυβέρνηση, όσο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κάλυψη και συλλογή στοιχείων

Η ΕΕΔ καλύπτει δειγματοληπτικά 3800 νοικοκυριά σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου που κατανέμονται ανάλογα με τον αριθμό των νοικοκυριών που διαμένουν σε αστικές και αγροτικές περιοχές. Για σκοπούς συγκρισιμότητας των αποτελεσμάτων σε όλες τις χώρες μέλη, η  έρευνα καλύπτει τον πληθυσμό των ιδιωτικών νοικοκυριών μόνο. Δεν καλύπτει άτομα που διαμένουν σε συλλογικές συμβιώσεις (δηλαδή ιδρύματα, γηροκομεία, νοσοκομεία, μοναστήρια κ.λπ.), στρατιώτες που υπηρετούν τη θητεία τους, ούτε τους φοιτητές που σπουδάζουν στο εξωτερικό και τους Κύπριους που εργάζονται στο εξωτερικό.

Η συλλογή των στοιχείων από τη Στατιστική Υπηρεσία γίνεται με προσωπικές συνεντεύξεις και τη χρήση φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς επίσης και με τηλεφωνικές συνεντεύξεις.

Ορισμοί

Εργατικό Δυναμικό / Οικονομικά Ενεργός Πληθυσμός – Ο συνολικός αριθμός των απασχολούμενων και των ανέργων ηλικίας 15 ετών και άνω.

Απασχολούμενοι – Τα άτομα 15 ετών και άνω τα οποία κατά την εβδομάδα αναφοράς εργάστηκαν έστω και μια ώρα, καθώς επίσης και άτομα που είχαν  εργασία αλλά απουσίαζαν προσωρινά από αυτή.

Άνεργοι – Τα άτομα 15 ετών και άνω τα οποία τηρούν τα πιο κάτω κριτήρια:

  • Δεν εργάζονταν ούτε είχαν κάποια εργασία από την οποία απουσίαζαν προσωρινά την εβδομάδα αναφοράς.
  • Έψαχναν ενεργά για εργασία, δηλαδή είχαν προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες τις προηγούμενες τέσσερις εβδομάδες για να βρουν εργασία.
  • Ήταν διαθέσιμα να αναλάβουν εργασία εντός δύο εβδομάδων από την εβδομάδα αναφοράς ή και,
  • Άτομα που δεν εργάζονταν ούτε είχαν κάποια εργασία από την οποία απουσίαζαν προσωρινά, αλλά βρήκαν μια εργασία που θα αρχίσει σε τρείς μήνες το πολύ.
  • Ήταν διαθέσιμα να αναλάβουν εργασία εντός δύο εβδομάδων από την εβδομάδα αναφοράς

Μακροχρόνια άνεργοι – Τα άτομα  15 ετών και άνω τα οποία έψαχναν για εργασία για περίοδο δώδεκα μηνών και άνω.

Αδρανείς – Τα άτομα 15 ετών και άνω που δεν είναι ούτε απασχολούμενοι αλλά ούτε και άνεργοι.

Ποσοστό συμμετοχής στο Εργατικό Δυναμικό – Το ποσοστό του Εργατικού Δυναμικού για οποιαδήποτε κατηγορία στο σύνολο του πληθυσμού της συγκεκριμένης κατηγορίας.

Ποσοστό απασχόλησης – Το ποσοστό των απασχολουμένων για οποιαδήποτε κατηγορία στο σύνολο του πληθυσμού της συγκεκριμένης κατηγορίας.

Ποσοστό ανεργίας – Το ποσοστό των ανέργων για οποιαδήποτε κατηγορία στο σύνολο του εργατικού δυναμικού της συγκεκριμένης κατηγορίας.


Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ιστότοπος Στατιστικής Υπηρεσίας, υποθέματα Απασχόληση και Ανεργία

Επικοινωνία