ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ): Αύγουστος 2019

Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ): Αύγουστος 2019

Ετήσια Μεταβολή 0,6%

Ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Αύγουστο 2019 αυξήθηκε κατά 0,6% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2018 ενώ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα αυξήθηκε κατά 1,7%. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2019, σημειώθηκε αύξηση 0,8% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. (Πίνακας 1)

Σημείωση: Ο ΕνΔΤΚ Ευρωζώνης για τον τελευταίο μήνα βασίζεται σε εκτίμηση της EUROSTAT (flash estimate).

Συγκριτικά με τον Αύγουστο του 2018, η κατηγορία Αναψυχή και Πολιτισμός παρουσίασε τη μεγαλύτερη μεταβολή με ποσοστό 3%. (Πίνακας 1)

Σε σχέση με τον Ιούλιο 2019, η μεγαλύτερη μεταβολή σημειώθηκε στην κατηγορία Μεταφορές (7,1%). (Πίνακας 1)

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2019 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, η μεγαλύτερη μεταβολή παρατηρήθηκε στην κατηγορία Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (6,3%). (Πίνακας 1)

Η μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες συγκριτικά με τον Αύγουστο του 2018 παρατηρήθηκε στην κατηγορία Ενέργεια (-4,8%), ενώσε σχέση με τον προηγούμενο μήνα η κατηγορία Υπηρεσίες κατέγραψε τη μεγαλύτερη μεταβολή με ποσοστό 3,4%.  (Πίνακας 2).

Πίνακας 1
Κατηγορίες Αγαθών και Υπηρεσιών ΕνΔΤΚ (2015=100) Μεταβολές (%)
Ιούλιος2019 Αύγουστος2019 Αυγ19/

Αυγ 18

Αυγ 19/

Ιουλ 19

Ιαν- Αυγ 19/

Ιαν- Αυγ 18

Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά 100,36 100,99 -2,6 0,6 1,4
Αλκοολούχα Ποτά και Καπνός 97,06 96,28 -0,3 -0,8 0,0
Ένδυση και Υπόδηση 85,05 87,40 -0,3 2,8 -1,2
Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο 109,73 107,36 1,2 -2,2 6,3
Επίπλωση, Οικιακός Εξοπλισμός και Προΐόντα Καθαρισμού 95,07 94,43 1,3 -0,7 0,0
Υγεία 101,61 101,61 -0,5 0,0 -0,2
Μεταφορές 100,44 107,53 2,4 7,1 -0,9
Επικοινωνίες 94,78 94,78 -2,2 0,0 -4,2
Αναψυχή και Πολιτισμός 101,55 103,65 3,0 2,1 2,2
Εκπαίδευση 103,80 103,80 1,9 0,0 1,9
Εστιατόρια και Ξενοδοχεία 111,14 113,08 0,9 1,7 0,8
Άλλα Αγαθά και Υπηρεσίες 99,11 99,17 0,8 0,1 1,3
Γενικός Εναρμονισμένος ΔΤΚ 101,81 103,49 0,6 1,7 0,8

 

Πίνακας 2
Οικονομικές Κατηγορίες Συντελεστές Στάθμισης Μεταβολές (%)
Αυγ 19/

Αυγ 18

Αυγ 19/

Ιουλ 19

Γενικός Εν.ΔΤΚ    1000 0,6 1,7
Ενέργεια 84,01 -4,8 -1,7
Τρόφιμα-Αλκοολούχα Ποτά-Καπνός 236,04 -2,0 0,2
Μη ενεργειακά βιομηχανικά προϊόντα 219,83 -0,6 0,5
Υπηρεσίες 460,13 3,4 3,4

Σημείωση: Οι επιμέρους συντελεστές στάθμισης υπολογίζονται με άπειρα δεκαδικά και δημοσιεύονται με στρογγυλοποίηση δυο δεκαδικών. Η διαφορά στο άθροισμα είναι λόγω σφάλματος στρογγυλοποίησης.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Ορισμοί

Ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) είναι οικονομικός δείκτης που καταρτίζεται για τη μέτρηση των διαχρονικών μεταβολών στις τιμές των καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών που αποκτώνται, χρησιμοποιούνται ή πληρώνονται από τα νοικοκυριά και τους τουρίστες εντός της οικονομικής επικράτειας της χώρας. Ο ΕνΔΤΚ υπολογίζεται σύμφωνα με μια εναρμονισμένη προσέγγιση και μεθοδολογία όπως καθορίστηκαν από την Ε.Ε με μια σειρά σχετικών Κανονισμών.

Η Ετήσια μεταβολή δείχνει τη μεταβολή του ΕνΔΤΚ σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Προϊόντα/Υπηρεσίες

Με ισχύ από τον Ιανουάριο του 2018, τα προϊόντα που περιέχονται στον ΕνΔΤΚ αναθεωρήθηκαν. Η αναθεώρηση βασίστηκε στα αποτελέσματα της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2015/2016. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο αρχείο «Δείκτης Τιμών Καταναλωτή»  που είναι αναρτημένο στον ιστότοπο της Στατιστικής Υπηρεσίας στο στατιστικό θέμα «Οικονομία/Δείκτης Τιμών Καταναλωτή», στο μέρος Μεθοδολογία.

Τιμοληψία

Η τιμοληψία διενεργείται μόνο στις αστικές περιοχές των επαρχιών Λευκωσίας, Λάρνακας, Λεμεσού και Πάφου. Για κάθε πόλη οι αυξομειώσεις των τιμών κατά προϊόν κάθε μήνα σταθμίζονται ανάλογα με τον πληθυσμό. Συγκεκριμένα οι συντελεστές στάθμισης για τις τέσσερις επαρχίες είναι οι ακόλουθες: Λευκωσία 42%, Λεμεσός 30%, Λάρνακα 18% και Πάφος 10%.

Οι τιμές των 805 ειδών (αγαθών και υπηρεσιών) καταγράφονται μια φορά κάθε μήνα, εκτός από κάποια εποχικά προϊόντα (π.χ. λαχανικά και φρούτα), τα κρέατα και τα καύσιμα, των οποίων οι τιμές συλλέγονται κάθε βδομάδα (κάθε Πέμπτη). Οι συλλεγόμενες τιμές είναι πραγματικά καταβαλλόμενες τιμές από τους καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένων και των διάφορων φόρων (ΦΠΑ, φόροι κατανάλωσης). Λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό του Δείκτη και οι τιμές των ξεπουλημάτων καθώς και οι τιμές άλλων προσφορών εφόσον ισχύουν γενικά και δεν υπόκεινται κάτω από όρου ς.

Συντελεστές στάθμισης των ειδών

Οι συντελεστές στάθμισης των ειδών του ΕνΔΤΚ υπολογίζονται βάσει των καταναλωτικών δαπανών (των νοικοκυριών και τουριστών), που πραγματοποιούνται στην οικονομική επικράτεια της χώρας. Μέχρι το 2011 η κύρια πηγή για τις καταναλωτικές δαπάνες αποτελούσε η Έρευνα Οικογενειακού Προϋπολογισμού, ενώ από το 2012 και με βάση κανονισμό της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (No 1114/2010) αξιοποιούνται κυρίως στοιχεία από τους Εθνικούς Λογαριασμούς.

Έτος βάσης

Το έτος βάσης από τον Ιανουάριο του 2006 μέχρι το Δεκέμβριο του 2015 ήταν το 2005=100. Από τον Ιανουάριο του 2016 έτος αναφοράς είναι το 2015=100.

Ταξινόμηση

Μέχρι το Δεκέμβριο του 2015, ο ΕνΔΤΚ υπολογιζόταν και δημοσιευόταν βάσει της ταξινόμησης COICOP4 με την οποία η κατηγορία των προϊόντων  καθορίζεται μέχρι τα τέσσερα ψηφία. Από τον Ιανουάριο του 2016, ο ΕνΔΤΚ υπολογίζεται και δημοσιεύεται βάσει της ταξινόμησης ECOICOP ακολουθώντας σχετικό κανονισμό της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας. Ως εκ τούτου, το χαμηλότερο επίπεδο λεπτομέρειας για την ταξινόμηση που χρησιμοποιείται είναι τα πέντε ψηφία.

Με τη δημοσίευση του Φεβρουαρίου 2019, η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου δημοσιεύει τις οικονομικές κατηγορίες του ΕνΔΤΚ όπως υπολογίστηκαν από πιο λεπτομερή δεδομένα.

—————————