ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΚΓΥΚΛΙΟΣ ΟΕΒ – ΑΡΙΘΜΟΣ 42 – Διαδικασία μεταβίβασης οχήματος κατά τη διάρκεια που θα ισχύουν τα έκτακτα μέτρα για αποφυγή εξάπλωσης του κορωνοϊού

Επισυνάπτεται η Εγκύκλιος Αρ. 42 της ΟΕΒ που αναφέρεται στην Διαδικασία μεταβίβασης οχήματος κατά τα διάρκεια που θα ισχύουν τα έκτακτα μέτρα για αποφυγή εξάπλωσης του κορωνοϊού.


 

ΕΚΓΥΚΛΙΟΣ 42

Διαδικασία μεταβίβασης οχήματος κατά τη διάρκεια που θα ισχύουν τα έκτακτα μέτρα για αποφυγή εξάπλωσης του κορωνοϊού

 

Με εγκύκλιο του το Τμήμα Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών Επικοινωνιών & Έργων ενημερώνει ότι κατά τη διάρκεια που θα ισχύουν τα έκτακτα μέτρα για αποφυγή εξάπλωσης του κορωνοϊού η μεταβίβαση οχήματος θα γίνεται με την πιο κάτω διαδικασία:

 

(α) Όλα τα απαιτούμενα έγγραφα, περιλαμβανομένου και συμπληρωμένου του έντυπου ΤΟΜ9Β και όλων των άλλων εγγράφων που μπορεί να απαιτούνται (π.χ. ΤΟΜ120Α) θα τοποθετούνται σε κλειστό φάκελο έξω από τον οποίο θα αναγράφεται:

ι. Το όνομα αιτητή (είτε του πωλητή είτε του αγοραστή),

ιι. Τηλέφωνο επικοινωνίας προσώπου επαφής,

ιιι. Ο αριθμός των αιτήσεων που βρίσκονται στον φάκελο.

(β) Για την πληρωμή του τέλους μεταβίβασης δεν θα παραλαμβάνονται μετρητά. Η πληρωμή θα γίνεται με πιστωτική κάρτα. Η/Ο λειτουργός του ΤΟΜ που θα διεκπεραιώνει μεταβίβαση, θα τηλεφωνεί στο πρόσωπο επαφής και θα του ζητά τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας μέσω της οποίας θα προβαίνει στη χρέωση.

(γ) Ο φάκελος που αναφέρεται στην παράγραφο (α) πιο πάνω, να τοποθετείται από τον αιτητή σε κιβώτιο που βρίσκεται έξω από το επαρχιακό Γραφείο και στο οποίο αναγράφεται η φράση «ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ».

(δ) Όταν η μεταβίβαση ολοκληρωθεί, το πιστοποιητικό εγγραφής να τοποθετείται στο φάκελο που υπέβαλε ο αιτητής. Λειτουργός του ΤΟΜ να ενημερώνει το πρόσωπο επαφής τηλεφωνικά και ο φάκελος να τοποθετείται στο κιβώτιο που βρίσκεται έξω από το επαρχιακό Γραφείο και στο οποίο να αναγράφεται η φράση «ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ».

Η πιο πάνω διαδικασία τίθεται σε εφαρμογή από τη Δευτέρα 13/4/2020 και θα εφαρμόζεται αρχικά μόνο για μεταβιβάσεις οχημάτων στις οποίες η κυριότητα αφορά ενοικιαγορά («Finance») από τραπεζικά πιστωτικά ιδρύματα. Για άλλες μεταβιβάσεις θα εκδοθεί νέα εγκύκλιος.


Εγκύκλιος  Αρ. 42

Ανακοίνωση ΤΟΜ: Διαδικασία_Μεταβίβασης_Οχήματος