elΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
elΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Εισηγήσεις Μέτρων της Διαχειριστικής Επιτροπής της Βιομηχανικής Ζώνης Γερίου-Ιδαλίου για αντιμετώπιση των Πυρκαγιών

Με αφορμή τη δημόσια συζήτηση για το πρόσφατο περιστατικό πυρκαγιάς σε βιομηχανία ανακύκλωσης, η Διαχειριστική Επιτροπή της Βιομηχανικής Ζώνης Γερίου – Ιδαλίου επιθυμεί να αναφέρει τα ακόλουθα.

Την 1η Ιουλίου 2002 ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων «Ο περί της Εκλογής Διαχειριστικών Επιτροπών σε Βιομηχανικές και Βιοτεχνικές Αναπτύξεις Νόμος». Σύμφωνα με τη νομοθεσία κάθε βιομηχανική ή βιοτεχνική ανάπτυξη έχει Διαχειριστική Επιτροπή για ρύθμιση και διαχείριση των υποθέσεών της και οι κάτοχοι των μονάδων που δραστηριοποιούνται εντός της βιομηχανικής ανάπτυξης μεριμνούν για τη σύγκληση συνέλευσης με σκοπό την εκλογή Διαχειριστικής Επιτροπής.

Οι βιομηχανίες που δραστηριοποιούνται στη βιομηχανική ζώνη Γερίου – Ιδαλίου, με την υποστήριξη της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ), εφάρμοσαν τις πρόνοιες της νομοθεσίας και ανέδειξαν διαχειριστική επιτροπή, η οποία αποτελεί την πρώτη και ίσως μοναδική μέχρι και σήμερα Επιτροπή που λειτουργεί με βάση τη νέα νομοθεσία.
Η Διαχειριστική Επιτροπή έθεσε ως βασική και άμεση προτεραιότητα το θέμα της πυρασφάλειας και μείωσης του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών. Αυτό από μόνο του αποδεικνύει τη θέληση των βιομηχανιών να συμβάλουν στην ενίσχυση της πυροπροστασίας. Ως αποτέλεσμα των επαφών της Διαχειριστικής Επιτροπής, ικανοποιήθηκε το αρχικό της αίτημα από το Δήμο Γερίου για τοποθέτηση υδροστομίων σε σημεία που υπέδειξε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, κάτι για το οποίο εκφράζουμε ευχαριστίες.

Σε πρόσφατη σύσκεψη με συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων μερών, η Διαχειριστική Επιτροπή υπέβαλε στον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος
εισηγήσεις (επισυνάπτονται) για ενίσχυση του νομικού πλαισίου αδειοδότησης και λειτουργίας των βιομηχανιών ανακύκλωσης και εφαρμογή επιπρόσθετων μέτρων πυροπροστασίας της βιομηχανικής ζώνης.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος Πολεοδομίας, η βιομηχανική ζώνη Γερίου – Ιδαλιου που αποτελεί τη μοναδική ζώνη οχληρών βιομηχανικών δραστηριοτήτων της ευρύτερης Λευκωσίας, χωροθετήθηκε πολεοδομικά ως τέτοια το 1979, ενώ η σταδιακή επέκταση των οικιστικών ζωνών πλησίον της βιομηχανικής ζώνης πραγματοποιήθηκε μετά το 1996. Στη βιομηχανική ζώνη δραστηριοποιούνται περίπου 40 βιομηχανίες/επιχειρήσεις με σημαντική συμβολή στην τοπική παραγωγή, στις εξαγωγές, στην απασχόληση και στην Κυπριακή οικονομία γενικότερα.

Ειδικά οι βιομηχανίες ανακύκλωσης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των εθνικών στόχων ανακύκλωσης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Κύπρου που απορρέουν από Ευρωπαϊκές Οδηγίες. Τόσο οι βιομηχανίες ανακύκλωσης όσο και από άλλους τομείς της μεταποιητικής βιομηχανίας επένδυσαν δεκάδες εκατομμύρια ευρώ για απόκτηση/εκμετάλλευση των ιδιωτικών τεμαχίων γης, ανέγερση εργοστασίων, αγορά μηχανημάτων και εξοπλισμού σε μια υποβαθμισμένη βιομηχανική ζώνη από πλευράς υποδομών, δρόμων και άλλων υπηρεσιών.

Η Διαχειριστική Επιτροπή της Βιομηχανικής Ζώνης Γερίου – Ιδαλίου πιστεύει ότι με τη συνεργασία όλων των μερών μπορούν να εξευρεθούν τα κατάλληλα μέτρα για επίλυση των προβλημάτων. Η Επιτροπή είναι στη διάθεση του Υπουργού Γεωργίας, του Τμήματος Περιβάλλοντος και άλλων φορέων για εποικοδομητική διαβούλευση για εξεύρεση λύσεων. Η Διαχειριστική Επιτροπή καλεί όλες τις μονάδες που βρίσκονται στην περιοχή να μεριμνούν για συνεχή έλεγχο και αναβάθμιση των μέτρων πυρασφάλειας πέραν των νομικών τους υποχρεώσεων για δημιουργία πλέγματος ασφαλείας.

Με την ευκαιρία αυτή η Επιτροπή τονίζει την ανάγκη αναβάθμισης των υποδομών της βιομηχανικής ζώνης Γερίου – Ιδαλίου ούτως ώστε οι υφιστάμενες και οι νέες βιομηχανίες που θα εγκατασταθούν στο μέλλον να λειτουργούν μέσα σε ένα ελεγχόμενο και ξεκάθαρο πλαίσιο ασφάλειας παρόλες τις αντικειμενικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν λόγω κατακερματισμού των αρμοδιοτήτων σε διάφορα Υπουργεία και Υπηρεσίες.

Related Posts