ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Εγκύκλιος Αριθμός 528: Ειδικό Σχέδιο Ορισμένων Κατηγοριών Αυτοτελώς Εργαζομένων – *Τροποποιητική Απόφαση (Αρ. 116) του 2021

Εγκύκλιος Αριθμός 528

Ειδικό Σχέδιο Ορισμένων Κατηγοριών Αυτοτελώς Εργαζομένων

*** Τροποποιητική *** Απόφαση (Αρ. 116) του 2021

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) σας ενημερώνει ότι η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, έχει εκδώσει στις 27 Απριλίου 2021, την πιο κάτω τροποποιητική απόφαση:

 1. Η περί Ειδικού Σχεδίου Ορισμένων Κατηγοριών Αυτοτελώς Εργαζομένων Απόφαση (Αρ. 112) του 2021 (Κ.Δ.Π. 171/2021) τροποποιείται ως ακολούθως:

 

(α) Το Έντυπο ΕΕΑ.5 που ορίζεται στο Παράρτημα Ι της παραγράφου 3(α) της Κ.Δ.Π. 171/2021 διαγράφεται και αντικαθίσταται από το Έντυπο ΕΕΑ.5 που ορίζεται στο Παράρτημα Ι της Απόφασης.

 

(β) Το Παράρτημα ΙΙ της Κ.Δ.Π. 171/2021 τροποποιείται με τη διαγραφή της γραμμής

«47. Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής» και της γραμμής

«48. Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία» και την αναρίθμηση της γραμμής που ακολουθεί.

 

(γ) Οι επαγγελματικές κατηγορίες που καθορίζονται στην παράγραφο 3(γ)(ii) της Απόφασης τροποποιούνται με την προσθήκη νέας κατηγορίας ως ακολούθως:

«8Α. Αυτοτελώς Εργαζόμενοι που με βάση τις διατάξεις της Κ.Δ.Π. 173/2021 που έχει εκδοθεί από τον Υπουργό Υγείας στις 23/04/2021, η οικονομική τους δραστηριότητα έχει τεθεί σε πλήρη αναστολή για την περίοδο 26/04/2021 μέχρι 9/05/2021, χωρίς την υποβολή έκθεσης εγκεκριμένου λογιστή.»

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

 1. Υπεραγορές και παντοπωλεία
 2. Γεωργία, Δασοκομία, Αλιεία (Πρωτογενής Τομέας)
 3. Ορυχεία και Λατομεία
 4. Δορυφορικές τηλεπικοινωνιακές και άλλες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες.
 5. Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος
 6. Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και συναφή
 7. Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες, περιλαμβανομένων των Αδειοδοτημένων Τραπεζικών Ιδρυμάτων
 8. Άλλοι Οργανισμοί νομισματικής διαμεσολάβησης
 9. Δραστηριότητες εταιρειών χαρτοφυλακίου
 10. Καταπιστεύματα, κεφάλαια και παρεμφερή χρηματοπιστωτικά μέσα
 11. Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing)
 12. Άλλες Πιστωτικές Δραστηριότητες
 13. Συνταξιοδοτικά Ταμεία
 14. Διαχείριση Χρηματαγορών
 15. Δραστηριότητες σχετικά με συναλλαγές συμβάσεων χρεογράφων και αγαθών.
 16. Άλλες δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία
 17. Αξιολόγηση κινδύνων και ζημιών
 18. Δραστηριότητες ασφαλιστικών πρακτόρων και μεσιτών
 19. Άλλες δραστηριότητες συναφείς προς τις ασφαλίσεις και τα συνταξιοδοτικά ταμεία
 20. Δραστηριότητες διαχείρισης κεφαλαίων
 21. Ρύθμιση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και συμβολή στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των επιχειρήσεων
 22. Μη διαφοροποιημένες δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή αγαθών για ίδια χρήση
 23. Μη διαφοροποιημένες δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή υπηρεσιών για ίδια χρήση
 24. Δραστηριότητες ετερόδικων οργανισμών και φορέων
 25. Ιατροί (εξαιρουμένων Οδοντιάτρων)
 26. Κατασκευαστικός τομέας και συναφείς με τον κατασκευαστικό τομέα επιχειρήσεις
 27. Χονδρικό εμπόριο συναφές με τον κατασκευαστικό τομέα
 28. Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και παρεμφερείς δραστηριότητες και συναφείς επιχειρήσεις
 29. Εμπορικοί αντιπρόσωποι
 30. Νοσοκομειακές Δραστηριότητες
 31. Γηροκομεία
 32. Παραγωγή φαρμακευτικών σκευασμάτων
 33. Χονδρικό εμπόριο φαρμακευτικών προϊόντων
 34. Φαρμακεία
 35. Εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών
 36. Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών ή καπνού (εκτός συνδεόμενων επιχειρήσεων με γάμους/ βαφτίσεις)
 37. Λαχειοπώλες και εφημεριδοπώλες
 38. Ιδιωτικές επιχειρήσεις υγείας και κλινικά εργαστήρια
 39. Δραστηριότητες βοήθειας κατ’ οίκον και δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού
 40. Δραστηριότητες γραφείων κηδειών και συναφείς δραστηριότητες
 41. Φυτώρια και Ανθοπωλεία (εκτός συνδεόμενες επιχειρήσεις με γάμους / βαφτίσεις)
 42. Κτηνιατρικές Δραστηριότητες
 43. Αρτοποιία – παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής
 44. Ξενοδοχεία και συνδεόμενες επιχειρήσεις και επιχειρήσεις που επηρεάζονται από τον τουρισμό 45. Υπηρεσίες σε σχέση με ακίνητη ιδιοκτησία
 45. Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες.
 46. Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών π.δ.κ.α

 

Επισυνάπτεται αυτούσια η απόφαση από την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.