ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Εγκύκλιος Αριθμός 526: Σχέδιο Ειδικού Επιδόματος Απουσίας από την Εργασία για τη Φροντίδα Παιδιών

Εγκύκλιος Αριθμός 526

Σχέδιο Ειδικού Επιδόματος Απουσίας από την Εργασία για τη Φροντίδα Παιδιών

 

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) σας ενημερώνει ότι η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, έχει εκδώσει στις 27 Απριλίου 2021, το ακόλουθο Σχέδιο:

 

Ειδικό Επίδομα Απουσίας από την Εργασία για τη Φροντίδα Παιδιών

Απόφαση (Αρ. 114) του 2021.

 

 1. Βάσει της πιο πάνω Απόφασης, καθορίζονται οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις:

 

 1. Στο πλαίσιο των περί των Έκτακτων Μέτρων που Λαμβάνονται για την Αντιμετώπιση της Πανδημίας του ιού COVID 19 Νόμων του 2020 και με στόχο τη στήριξη των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα που απουσιάζουν από την εργασία τους για λόγους υγείας, παρέχεται το «Ειδικό Επίδομα Απουσίας από την Εργασία για σκοπούς Φροντίδας Παιδιών κάτω των έξι (6) ετών ή Παιδιών που φοιτούν σε Κέντρα Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών που εξυπηρετούν παιδιά σχολικής ηλικίας και ατόμων με αναπηρία», σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα Απόφαση.

 

 1. Το παρόν Σχέδιο δεν εφαρμόζεται για εργοδοτούμενους σε οργανισμούς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, οργανισμούς δημόσιου δικαίου και άλλους παρόμοιας φύσης οργανισμούς και άλλες οικονομικές δραστηριότητες. Η εργοδότηση οικιακού προσωπικού δεν εμπίπτει στην έννοια της επιχείρησης και επιπρόσθετα δεν εμπίπτει οποιαδήποτε ένωση προσώπων, της οποίας οι σκοποί είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, είτε είναι πολιτικής, φιλανθρωπικής, συνδικαλιστικής ή άλλης παρόμοιας φύσης.

 

 1. Όροι και προϋποθέσεις και τρόπος υπολογισμού για την παροχή Ειδικού Επιδόματος Απουσίας από την Εργασία:

 

(α) Το Ειδικό Επίδομα Απουσίας από την Εργασία για τη Φροντίδα Παιδιών καταβάλλεται στον εργοδότη μόνο εφόσον υποβληθεί από τον εργοδότη η σχετική ηλεκτρονική αίτηση στο Έντυπο ΕΕΑ.16 που επισυνάπτεται ως Παράρτημα I στο διάταγμα, και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (www.coronavirus.mlsi.gov.cy) και εφόσον υποβληθεί ηλεκτρονικά στην αίτηση αντίγραφο Πιστοποιητικού Γέννησης ενός τουλάχιστον παιδιού της οικογένειας κάτω των 6 ετών νοουμένου ότι δεν φοιτούν στη δημοτική εκπαίδευση ή Παιδιών που φοιτούν σε Κέντρα Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών που εξυπηρετούν παιδιά σχολικής ηλικίας και Πιστοποιητικό Αναπηρίας σε περιπτώσεις ατόμων με αναπηρία.

 

(β) Το Ειδικό Επίδομα Απουσίας από την Εργασία για τη Φροντίδα Παιδιών καταβάλλεται εφόσον υποβληθεί από την εργοδότη διαδικτυακά η δήλωση ΕΕΑ.12 «ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ» που αφορά τη δήλωση για τα στοιχεία του λογαριασμού στον οποίο θα κατατεθεί το επίδομα και εφόσον δεν έχει ήδη καταχωρηθεί και επιβεβαιωθεί. Ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει τα αντίστοιχα ποσά στους εργοδοτουμένους του.

 

(γ) Η αίτηση για το Ειδικό Επίδομα Απουσίας από την Εργασία για τη Φροντίδα Παιδιών υποβάλλεται από εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που εργοδοτούν εργαζόμενους, οι οποίοι έχουν την ευθύνη για τη φροντίδα παιδιών, εφόσον δεν μπορούν να εργαστούν είτε με τηλεργασία ή με εργασία από το σπίτι ή με ευέλικτο ωράριο εργασίας και εφόσον δεν υπάρχει πρόνοια φύλαξης / φροντίδας των παιδιών για την περίοδο από την 26η Απριλίου 2021 μέχρι και την 9 η Μαΐου 2021 για παιδιά κάτω των 6 ετών νοουμένου ότι δεν φοιτούν σε σχολεία της Δημοτικής Εκπαίδευσης ή Παιδιών που φοιτούν σε Κέντρα Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών που εξυπηρετούν παιδιά σχολικής ηλικίας. Το ειδικό επίδομα φροντίδας για φροντίδα ατόμων με αναπηρία ανεξαρτήτως ηλικίας ισχύει επίσης από την 26η Απριλίου 2021 μέχρι και την 9η Μαΐου 2021.

 

Νοείται ότι το Ειδικό Επίδομα Απουσίας από την Εργασία για τη Φροντίδα Παιδιών δεν καταβάλλεται για οποιεσδήποτε ημέρες το σχολείο στο οποίο φοιτά το παιδί ή το Κέντρο Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών στο οποίο εξυπηρετείται το παιδί σχολικής ηλικίας θα ήταν κλειστό λόγω των εορτών του Πάσχα (τουλάχιστον από τις 30/4/2021 μέχρι και τις 4/5/2021, περίοδο κατά την οποία δεν θα καταβληθεί επίδομα).

 

(δ) Όσοι εργοδότες συμμετέχουν σε οποιαδήποτε από τα Ειδικά Σχέδια που αφορούν οποιαδήποτε περίοδο από την 26η Απριλίου 2021 μέχρι και την 9η Μαΐου 2021 δεν δύνανται να υποβάλουν αίτηση για τους εργαζόμενους τους με βάση τις διατάξεις του παρόντος Σχεδίου, αλλά υποχρεούνται να τους περιλάβουν στις αιτήσεις τους στα εν λόγω Ειδικά Σχέδια.

 

(ε) Το Ειδικό Επίδομα Απουσίας από την Εργασία για τη Φροντίδα Παιδιών παραχωρείται μόνο για πρόσωπα που είναι εργοδοτούμενοι κατά την περίοδο για την οποία αιτούνται το εν λόγω Ειδικό Επίδομα και είναι ασφαλισμένοι στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και δεν λαμβάνουν Θεσμοθετημένη Σύνταξη.

 

(στ) Η περίοδος παροχής του Ειδικού Επιδόματος Απουσίας από την Εργασία για τη Φροντίδα Παιδιών δεν μπορεί να υπερβαίνει την σχετική περίοδο αναφοράς καταβολής του επιδόματος συνολικά και για τους δύο γονείς και ο τρόπος υπολογισμού που εμφαίνεται στην παράγραφο (θ) θα υπολογίζεται κατ’ αναλογία των ημερών για τις οποίες καθίσταται ο αιτητής/τρια δικαιούχος.

 

(ζ) Αν ο ένας γονέας λάβει το Ειδικό Επίδομα Απουσίας από την Εργασία για Φροντίδα Παιδιών, ο άλλος δεν μπορεί να το λάβει για την ίδια περίοδο. Η περίοδος παροχής επιδόματος του εν λόγω Επιδόματος δύναται να αρχίζει από την 26η Απριλίου 2021 μέχρι και την 9η Μαΐου 2021 για παιδιά κάτω των 6 ετών νοουμένου ότι δεν φοιτούν σε σχολεία της Δημοτικής Εκπαίδευσης ή Παιδιών που φοιτούν σε Κέντρα Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών που εξυπηρετούν παιδιά σχολικής ηλικίας.

 

(η) Νοείται ότι για φροντίδα ατόμων με αναπηρία ανεξαρτήτως ηλικίας το ειδικό επίδομα φροντίδας ισχύει από την 26η Απριλίου 2021 μέχρι και την 9η Μαΐου 2021.

 

(θ) Το Ειδικό Επίδομα Απουσίας από την Εργασία για Φροντίδα Παιδιών θα παραχωρείται μόνο αν ο γονέας δεν μπορεί να εργαστεί με τηλεργασία ή με εργασία από το σπίτι ή με ευέλικτο ωράριο και εφόσον δεν υπάρχει οποιαδήποτε πρόνοια για φύλαξη / φροντίδα των παιδιών.

 

(ι) Το Ειδικό Επίδομα Απουσίας από την Εργασία για τη Φροντίδα Παιδιών που καταβάλλεται σε δικαιούχους υπολογίζεται όπως παρουσιάζεται στο σημείο (i) και (ii) πιο κάτω και καταβάλλεται ως Ειδικό Επίδομα Απουσίας από την Εργασία το μεγαλύτερο ποσό:

 1. Για μισθωτά πρόσωπα για τα οποία πληρούνται οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις με βάση τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο, στο 60% της αξίας των ασφαλιστικών μονάδων, σύμφωνα με τον πιο πάνω Νόμο.
 2. Για μισθωτά πρόσωπα με βάση τον μισθό Ιανουαρίου 2020 και για οποιεσδήποτε προσλήψεις εργαζομένων έλαβαν χώρα μεταγενέστερα, με βάση τον μισθό του Φεβρουαρίου 2020, είτε με βάση τον μισθό που θα δηλωθεί στην αίτηση ΕΕΑ.7 όπως εμφαίνεται στο Παράρτημα ΙΙ του διατάγματος, υπό την προϋπόθεση ότι ο εργοδότης του εν λόγω εργαζομένου θα τον δηλώσει στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων και θα λάβει Αριθμό Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στην περίπτωση που δεν κατέχει ήδη. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχουν στοιχεία για τον μισθό Ιανουαρίου 2020, είτε Φεβρουαρίου 2020 τότε λαμβάνεται υπ’ όψη ο μισθός για τον οποίο υπάρχουν στοιχεία εντός των τελευταίων μηνών μέχρι τον Δεκέμβριο 2019 στο Μητρώο των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τον ίδιο εργοδότη.

 

Νοείται σε περίπτωση που κατά τον μήνα Ιανουάριο 2020 ή Φεβρουάριο 2020, οποιοσδήποτε αιτητής βρισκόταν σε άδεια μητρότητας, είτε σε άδεια πατρότητας, είτε σε άδεια ασθενείας, είτε λάμβανε επίδομα σωματικής βλάβης, τότε, για τον υπολογισμό του Ειδικού Επιδόματος λαμβάνεται υπ’ όψη ο τελευταίος μη μηδενικός μισθός ή ο τελευταίος μη μηδενικός μισθός εντός περιόδου των προηγούμενων μηνών μέχρι τον Δεκέμβριο 2019.

 

 • Το Ειδικό Επίδομα Απουσίας από την Εργασία που θα καταβληθεί σε πρόσωπα, τα οποία κατά τον Ιανουάριο 2020 βρίσκονταν σε Σχέδια προσωρινής αναστολής εργασιών επιχειρήσεων της τουριστικής βιομηχανίας θα υπολογίζεται στη βάση του μισθού του Οκτωβρίου 2019, όταν άρχισε η περίοδος αναστολής, αντί του Ιανουαρίου 2020 που προβλέπεται στην παρούσα Απόφαση.

 

 1. Το ποσό που δύναται να καταβληθεί ως Ειδικό Επίδομα Απουσίας από την Εργασία για μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα για περίοδο ενός μήνα δεν μπορεί να είναι μικρότερο του ποσού των €360 και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των €1.214 για την ίδια περίοδο.

 

(ια) Το Ειδικό Επίδομα Απουσίας από την Εργασία για Φροντίδα Παιδιών δεν παρέχεται για περίοδο για την οποία ο αιτητής λαμβάνει ανεργιακό επίδομα, ειδικό ανεργιακό επίδομα, επίδομα ασθενείας, επίδομα μητρότητας, επίδομα πατρότητας ή θεσμοθετημένη σύνταξη.

 

(ιβ) Το Ειδικό Επίδομα Απουσίας από την Εργασία για Φροντίδα Παιδιών θα παραχωρείται μόνο μετά από υπεύθυνη δήλωση / εξουσιοδότηση του αιτητή με την οποία:

 1. Θα βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί είναι αληθή και θα γίνεται αποδοχή των συνεπειών του νόμου για ψευδή δήλωση, επί χρηματική ποινή μέχρι €40.000 ή φυλάκιση μέχρι δύο (2) χρόνια ή και στις δύο ποινές μαζί σε περίπτωση καταδίκης για παροχή ψευδών στοιχείων.

 

 1. Θα παρέχεται εξουσιοδότηση στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, να επαληθεύσει σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες Αρχές της Δημοκρατίας ή του εξωτερικού και με Οργανισμούς/Φορείς/Επιχειρήσεις όσα από τα στοιχεία που περιέχονται στην αίτησή κριθεί ότι είναι απαραίτητα για την εξέταση της αίτησης και την παροχή του επιδόματος.

 

 • Θα παρέχεται ρητή συγκατάθεση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσας Απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

 

 1. Για την περίοδο για την οποία θα καταβληθεί το Ειδικό Επίδομα Απουσίας από την Εργασία, ο εργοδότης απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του για την καταβολή του μισθού στους εργοδοτούμενους του που έλαβαν το εν λόγω Ειδικό Επίδομα.

 

 1. Η περίοδος του Ειδικού Επιδόματος Απουσίας από την Εργασία για τη Φροντίδα Παιδιών θα θεωρείται περίοδος εξομοιούμενης ασφάλισης για σκοπούς εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και θα πιστωθεί αναλόγως ο ασφαλιστικός λογαριασμός του δικαιούχου.

 

 1. Από το Ειδικό Επίδομα Απουσίας από την Εργασία για τη Φροντίδα Παιδιών μπορούν να επωφεληθούν και δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, οι οποίοι εργάζονται και εμπίπτουν στις πιο πάνω κατηγορίες. Το Ειδικό Επίδομα Απουσίας από την Εργασία, το οποίο θα καταβληθεί σε δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος θα ληφθεί υπ’ όψη για σκοπούς υπολογισμού του εισοδήματος που λαμβάνεται υπ’ όψη για σκοπούς καταβολής του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος για την περίοδο καταβολής του.

 

 1. Οποιοδήποτε ποσό έχει καταβληθεί σε οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο εκ των υστέρων προκύπτει ότι είτε το πρόσωπο αυτό δεν ήταν δικαιούχο είτε ότι δεν οφειλόταν ολόκληρο ή μέρος του ποσού οποιουδήποτε επιδόματος ή παροχής που παρέχεται δυνάμει των περί των Έκτακτων Μέτρων που Λαμβάνονται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την Αντιμετώπιση της Πανδημίας του ιού COVID 19 Νόμων του 2020 και των Αποφάσεων που εκδίδονται δυνάμει αυτών, θεωρείται ως χρέος του προσώπου αυτού στη Δημοκρατία και δύναται να συμψηφιστεί με οποιαδήποτε μελλοντική παροχή που παρέχεται είτε δυνάμει του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου είτε με οποιοδήποτε ποσό είναι καταβλητέο προς το πρόσωπο αυτό είτε να διεκδικηθεί ως χρέος οφειλόμενο στη Δημοκρατία.

 

Οι πιο πάνω διατάξεις ισχύουν και για κάθε πρόσωπο το οποίο έχει επιτύχει διά ψευδών παραστάσεων τη χορήγηση οποιασδήποτε πληρωμής που έχει διενεργηθεί δυνάμει των περί των Έκτακτων Μέτρων που Λαμβάνονται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την Αντιμετώπιση της Πανδημίας του ιού COVID 19 Νόμων του 2020 και των Αποφάσεων που εκδίδονται δυνάμει αυτών. Νοείται ότι η έννοια «πρόσωπο» περιλαμβάνει και την επιχείρηση.

 

 1. Σημειώνεται ότι παρέχεται κάθε δυνατή βοήθεια στα πλαίσια της Χρηστής Διοίκησης αλλά και του στόχου της καταβολής των επιδομάτων στους εργαζόμενους ή και την επιχείρηση, για την εξέταση των στοιχείων των εργαζομένων ή των επιχειρήσεων που εκ λάθους δεν υπέβαλαν κατά τη διάρκεια της ισχύος των Σχεδίων τα ορθά στοιχεία και έγγραφα είτε με διόρθωση των αιτήσεων, είτε με την υποβολή των ορθών στοιχείων, είτε με την καταβολή των επιδομάτων στους δικαιούχους με Κυβερνητική Επιταγή

 

 1. Η παρούσα Απόφαση αφορά την περίοδο από την 26η Απριλίου 2021 μέχρι και την 9η Μαΐου 2021.

 

Επισυνάπτεται αυτούσιο το  Σχέδιο από την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.