ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Εγκύκλιος Αριθμός 524: Το περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διάταγμα (Αρ. 13) του 2021

Εγκύκλιος Αριθμός 524

Το περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διάταγμα (Αρ. 13) του 2021

Ο Υπουργός Υγείας, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από το άρθρο 6(α), (β), (γ), (δ), (ε)

και (ζ) του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου, Κεφ. 260 και οι οποίες του εκχωρήθηκαν με την Απόφαση

του Υπουργικού Συμβουλίου με ημερομηνία 3 Μαρτίου 2021, εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα:

 

  1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διάταγμα (Αρ. 15) του 2021.

 

  1. Επειδή, η προστασία της δημόσιας υγείας και το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης αποτελούν ευθύνη της Δημοκρατίας και λόγω αδήριτης ανάγκης που προκύπτει από τα επιδημιολογικά δεδομένα με σκοπό τον περιορισμό της εξάπλωσης της ασθένειας του Κορωνοϊού COVID-19, την προστασία της δημόσιας υγείας, αλλά και την αποτροπή πιθανής κατάρρευσης του συστήματος υγείας από τη διασπορά του ιού, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις σε ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνικές υποδομές που θα είναι αναγκαίες για αντιμετώπιση της ραγδαίας εξάπλωσης του ιού και επειδή καθίσταται επιβεβλημένη η λήψη πρόσθετων αναγκαίων μέτρων, πέραν αυτών που έχουν εκδοθεί με το περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19), Διάταγμα (Αρ. 14) του 2021, και χωρίς επηρεασμό όσων εκ των Κανονισμών εκείνων συνεχίζουν να ισχύουν, και

 

Επειδή με Γνωστοποίηση που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, κατόπιν εξουσιοδότησης του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Υπουργός Υγείας κήρυξε ως μολυσμένες τοπικές περιοχές με τον Κορωνοϊό COVID-19 δυνάμει του άρθρου 4 του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου, Κεφ. 260, τις Επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Αμμοχώστου και Πάφου, ισχύουν τα ακόλουθα:

 

  • Ο Κανονισμός 2.2(η) του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 14) του 2021, τροποποιείται ως ακολούθως:

 

(α) Με τη διαγραφή του κόμματος στο τέλος της υποπαραγράφου (ii) αυτού και την αντικατάστασή του με άνω και κάτω τελεία,

 

(β) με τη διαγραφή της υποπαραγράφου (iii) αυτού και την προσθήκη των ακόλουθων δυο νέων επιφυλάξεων:

 

«Noείται ότι, την ευθύνη για συμμόρφωση με τις πρόνοιες του παρόντος Κανονισμού έχει το πρόσωπο ή πρόσωπα τα οποία με βάση το εσωτερικό θεσμικό πλαίσιο της θρησκείας και/ή δόγματος είναι υπεύθυνα του συγκεκριμένου χώρου λατρείας:

 

Νοείται περαιτέρω ότι, η μετάβαση στις λειτουργίες της Μεγάλης Βδομάδας από την 26 η Απριλίου 2021 έως τη 2α Μαΐου 2021, εξαιρείται της υποχρέωσης για αποστολή μηνύματος SMS,».

 

  • Η παράγραφος (ωδ) του Κανονισμού 2.2 του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 14) του 2021, διαγράφεται και αντικαθίσταται με την ακόλουθη νέα παράγραφο (ωδ):

 

«(ωδ) Αναστέλλεται η λειτουργία των κολυμβητηρίων, εξαιρουμένης της χρήσης από πρόσωπα με αναπηρίες για θεραπευτική άσκηση καθώς και για προπονήσεις μέχρι δύο προσώπων, συμπεριλαμβανομένου του προπονητή, καθώς και εξαιρουμένης της λειτουργίας των υπαίθριων αγωνιστικών κολυμβητικών δεξαμενών, τηρουμένων των κατευθυντήριων οδηγιών του Υπουργείου Υγείας και του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού,».

 

  • Η υποπαράγραφος (v) της παραγράφου (ωσ) του Κανονισμού 2.2 του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 14) του 2021, διαγράφεται και αντικαθίσταται με την ακόλουθη νέα υποπαράγραφο (ν):

 

«(v) εργαζόμενοι οι οποίοι έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών που φοιτούν σε προδημοτικές και νηπιαγωγεία, ή τους παρέχεται φροντίδα σε βρεφοκομικούς σταθμούς, παιδικές λέσχες και Κέντρα Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών ή/και έχουν την φροντίδα παιδιών με αναπηρία, υποβάλλουν, για αξιολόγηση, αίτημα προς τον οικείο Προϊστάμενο της Υπηρεσίας τους για εξ’ αποστάσεως εργασία, όπου είναι εφικτό, νοουμένου ότι διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας. Εάν δεν επιθυμούν να εκτελούν καθήκοντα εξ’ αποστάσεως, οφείλουν να αιτηθούν τη λήψη ειδικής άδειας για λόγους δημόσιας υγείας για την περίοδο της οποίας οι εν λόγω δικαιούχοι θα αποζημιώνονται με ποσοστό της τάξης του 60% των απολαβών τους από τον οικείο εργοδότη τους:

 

Νοείται ότι, μόνο ένας εκ των δύο γονέων/κηδεμόνων μπορεί να αιτηθεί την εν λόγω άδεια, ανά πάσα στιγμή, με προτεραιότητα χορήγησης της εν λόγω άδειας στον γονέα/κηδεμόνα που δεν εργάζεται σε Ουσιώδη Υπηρεσία,».

 

  • Η παράγραφος (ωτ) του Κανονισμού 2.2 του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 14) του 2021, τροποποιείται ως ακολούθως:

 

(α) με τη διαγραφή της λέξης «και», αμέσως μετά τη φράση «(24) η Υπηρεσία Καταναλωτή,» , και

 

(β) τη διαγραφή του σημείου της τελείας αμέσως μετά τη φράση «(25) η Νομική Υπηρεσία», την αντικατάστασή του με το σημείο του κόμματος και με την προσθήκη, αμέσως μετά, των φράσεων «(26) ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού, και» «(27) το Κυβερνητικό Τυπογραφείο.».

 

 

  • Η παράγραφος (ωυ) του Κανονισμού 2.2 του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 14) του 2021, τροποποιείται ως ακολούθως:

 

(α) με τη διαγραφή της λέξης «και» αμέσως μετά τη φράση «(20) το Υφυπουργείο Τουρισμού,», και

 

(β) τη διαγραφή του σημείου της τελείας αμέσως μετά τη φράση «(21) το Υφυπουργείο Ναυτιλίας» και την αντικατάστασή του με το σημείο του κόμματος και με την προσθήκη, αμέσως μετά, των φράσεων «(22) η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας, και» «(23) η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας.».

 

  • Ο Κανονισμός 2.2(ωφ) του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 14) του 2021, τροποποιείται με τη διαγραφή και την αντικατάσταση των υποπαραγράφων (ii) και (iii), αντίστοιχα, με τις ακόλουθες νέες υποπαραγράφους (ii) και (iii):

 

«(ii) τηρουμένων των κατευθυντήριων οδηγιών του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού και του Υπουργείου Υγείας, επιτρέπεται η λειτουργία των υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων για ατομικές προπονήσεις και αγώνες ατομικών αθλημάτων, χωρίς την παρουσία θεατών και χωρίς τη χρήση αποδυτηρίων και παρεμφερών υποδομών και απαγορεύεται η προπόνηση προσώπων κάτω των 18 ετών, εξαιρουμένων των αθλητών και αθλητριών που συμμετέχουν στα επαγγελματικά πρωταθλήματα που καθορίζονται στην υποπαράγραφο (i) καθώς και στους αγώνες ατομικών αθλημάτων που διεξάγονται σε υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις,

 

(iii) τηρουμένων των κατευθυντήριων οδηγιών του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού και του Υπουργείου Υγείας, επιτρέπεται η λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων για προπόνηση αθλητών και αθλητριών υψηλής επίδοσης, οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, όπως αθλητές και αθλήτριες που έχουν εξασφαλίσει ή διεκδικούν πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες και/ή συμπεριλαμβάνονται στους Σχεδιασμούς Υψηλής Επίδοσης και Ταλέντων του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού,».

 

  • Ο Κανονισμός 2.17 του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 14) του 2021, διαγράφεται και αντικαθίσταται από τον ακόλουθο νέο Κανονισμό 2.17:

 

«2.17 (α) Πρόσωπα που εισέρχονται στη Δημοκρατία τα οποία κατέχουν έγκυρο πιστοποιητικό εμβολιασμού για την ασθένεια του COVID-19 από τη Δημοκρατία και νοουμένου ότι έχει παρέλθει, κατόπιν της ολοκλήρωσης των απαιτούμενων δόσεων, αναλόγως του εμβολίου που τους έχει χορηγηθεί, ο καθορισμένος υπό το Υπουργείο Υγείας, αριθμός ημερών μεταξύ της χορήγησης της τελευταίας δόσης και της ημερομηνίας ταξιδιού, εξαιρούνται, για σκοπούς εισόδου στη Δημοκρατία, από την υποχρέωση διενέργειας εργαστηριακής εξέτασης για την ασθένεια του COVID-19 καθώς και από την υποχρέωση για αυτοπεριορισμό,

 

(β) πρόσωπα που εισέρχονται στη Δημοκρατία τα οποία κατέχουν έγκυρο πιστοποιητικό εμβολιασμού για την ασθένεια του COVID-19 από το Κράτος του Ισραήλ και νοουμένου ότι έχει παρέλθει, κατόπιν της ολοκλήρωσης των απαιτούμενων δόσεων, αναλόγως του εμβολίου που τους έχει χορηγηθεί, ο καθορισμένος υπό το Υπουργείο Υγείας, αριθμός ημερών μεταξύ της χορήγησης της τελευταίας δόσης και της ημερομηνίας ταξιδιού, εξαιρούνται, για σκοπούς εισόδου στη Δημοκρατία, από την υποχρέωση διενέργειας εργαστηριακής εξέτασης για την ασθένεια του COVID-19 καθώς και από την υποχρέωση για αυτοπεριορισμό,

 

(γ) από την 1η Μαΐου 2021, πρόσωπα που εισέρχονται στη Δημοκρατία τα οποία κατέχουν έγκυρο πιστοποιητικό εμβολιασμού για την ασθένεια του COVID-19 από το Ηνωμένο Βασίλειο και νοουμένου ότι έχει παρέλθει, κατόπιν της ολοκλήρωσης των απαιτούμενων δόσεων, αναλόγως του εμβολίου που τους έχει χορηγηθεί, ο καθορισμένος από το Υπουργείο Υγείας αριθμός ημερών μεταξύ της χορήγησης της τελευταίας δόσης και της ημερομηνίας ταξιδιού, εξαιρούνται, για σκοπούς εισόδου στη Δημοκρατία, από την υποχρέωση διενέργειας εργαστηριακής εξέτασης για την ασθένεια του COVID19, καθώς και από την υποχρέωση για αυτοπεριορισμό:

 

Νοείται ότι, τα πρόσωπα που εμπίπτουν στις πρόνοιες του παρόντος Κανονισμού οφείλουν να συμμορφωθούν στο ενδεχόμενο διενέργειας τυχαίας δειγματοληπτικής εξέτασης για την ασθένεια του COVID-19 κατά την άφιξή τους στη Δημοκρατία, το κόστος της οποίας καλύπτει το Κράτος και για πρόσωπα τα οποία διαγιγνώσκονται θετικά στην ασθένεια του COVID-19 ακολουθείται το ιατρικό πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας.». 1437

 

  • Το Παράρτημα ΙΙ του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 14) του 2021, διαγράφεται και αντικαθίσταται με το νέο Παράρτημα ΙΙ, του διατάγματος.

 

Επισυνάπτεται αυτούσιο το Διάταγμα του Υπουργού Υγείας.