ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Εγκύκλιος Αριθμός 431: Πληρωμή ΦΠΑ σε Δόσεις – Αφορά επιχειρήσεις με οικονομική δραστηριότητα «Μη ειδικευμένο χοντρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού»

Εγκύκλιος Αριθμός 431

Πληρωμή ΦΠΑ σε Δόσεις  – Αφορά επιχειρήσεις με οικονομική δραστηριότητα «Μη ειδικευμένο χοντρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού»

Σε συνέχεια ενημέρωσης του Τμήματος Φορολογίας ημερομηνίας 9/2 (εγκύκλιος ΟΕΒ αρ. 422) με θέμα «Πληρωμή ΦΠΑ σε Δόσεις για τις περιόδους που λήγουν στις 31/12/2020 και 31/1/2021 στα πλαίσια διαχείρισης των επιπτώσεων της πανδημίας COVID -19», το Τμήμα Φορολογίας ανακοίνωσε ότι εκ παραδρομής έχει συμπεριληφθεί στον πίνακα οικονομικών δραστηριοτήτων και η δραστηριότητα με Α/Α 18 «Μη ειδικευμένο χοντρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού – κώδικας οικονομικής δραστηριότητας 46.39» η οποία δεν εμπίπτει στις κατηγορίες που αναφέρονται στον Νόμο 5 (I) /2021.

Στη βάση αυτού, το Τμήμα Φορολογίας διευκρίνισε ότι, επιχειρήσεις των οποίων η οικονομική δραστηριότητα εμπίπτει στον κώδικα οικονομικής δραστηριότητας 46.39 «Μη ειδικευμένο χοντρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού», δύνανται αφού υποβάλουν τη Δήλωση ΦΠΑ κανονικά, να προβούν σε πληρωμή του οφειλόμενου ΦΠΑ σε (3) ισόποσες δόσεις καταβλητέες στις 10/4/2021, 10/5/2021 και 10/6/2021 όπως προβλέπεται στον Ν. 5 (I) /2021.

 

Επισυνάπτεται αυτούσια η ανακοίνωση του Τμήματος Φορολογίας.

Πληρωμή ΦΠΑ_Ν.5(Ι)/2021