elΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
elΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Εγκύκλιος Αριθμός 379: Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης

Εγκύκλιος Αριθμός 379

Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης

 

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) σας ενημερώνει ότι η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, έχει εκδώσει στις 20 Ιανουαρίου, 2021 την ακόλουθη Απόφαση:

Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης

Απόφαση (Αρ. 78) του 2021.

 

Βάσει της πιο πάνω Απόφασης, καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις του Ειδικού Σχεδίου Μερικής Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης.

Το Σχέδιο δεν εφαρμόζεται για οργανισμούς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, οργανισμούς δημόσιου δικαίου και άλλους παρόμοιας φύσης οργανισμούς και δεν εμπίπτει οποιαδήποτε ένωση προσώπων, της οποίας οι σκοποί είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Συγκεκριμένα η απόφαση προνοεί τα εξής:

1.Νομικό πρόσωπο το οποίο κατέχει πέραν του ενός Αριθμού Μητρώου Εργοδότη, η αναφορά σε επιχείρηση δύναται να αφορά τον κάθε ξεχωριστό Αριθμό Μητρώου Εργοδότη υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται πιο κάτω.

 

 1. Όροι και προϋποθέσεις για ένταξη επιχειρήσεων στο Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης:

 

(α) Να υποβληθεί η σχετική ηλεκτρονική αίτηση στο Έντυπο ΕΕΑ.4 που επισυνάπτεται, στο διάταγμα, ως Παράρτημα ΙI στην παρούσα Απόφαση και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ( www.coronavirus.mlsi.gov.cy) από πρόσωπο που δεσμεύει την επιχείρηση σύμφωνα με τον σχετικό Νόμο για οποιαδήποτε περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2021 μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2021.

(β) Βασική προϋπόθεση συμμετοχής στο Σχέδιο είναι να μην απολυθεί οποιοσδήποτε υπάλληλος κατά τη διάρκεια Ιανουαρίου μέχρι και το τέλος Φεβρουαρίου 2021, εκτός για λόγους που αιτιολογείται απόλυση άνευ προειδοποιήσεως, βάσει της περί Τερματισμού Απασχόλησης Νομοθεσίας.

Νοείται ότι οι επιχειρήσεις δεν θα μπορούν να απολύουν εργαζομένους για οικονομικούς λόγους κατά το ανωτέρω διάστημα.

(γ) Οποιαδήποτε επιχείρηση (νομικό ή φυσικό πρόσωπο (εργοδότης), η οποία προβλέπει ή έχει μείωση του κύκλου εργασιών της όπως παρουσιάζεται στον πίνακα που παρατίθεται πιο κάτω, για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2021 μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2021 ή για την περίοδο από τη 10η Ιανουαρίου 2021 μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2021 (ανάλογα με τις ημερομηνίες που δικαιούνται οι επιχειρήσεις επιδότηση των εργοδοτουμένων τους) σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους και η μείωση του κύκλου εργασιών της επιχείρησης οφείλεται αποκλειστικά στην κατάσταση που περιήλθε η επιχείρηση λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19. Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν λειτουργούσε κατά το προηγούμενο έτος, τότε η σύγκριση θα γίνει με τον πιο πρόσφατο μήνα κατά τον οποίο η επιχείρηση ήταν πλήρως δραστηριοποιημένη και την υπό αναφορά περίοδο. Νοείται ότι δεν λαμβάνονται υπ’ όψη οποιεσδήποτε πράξεις έλαβαν χώρα πριν την υπό αναφορά περίοδο ( μεταξύ 1-31.1.2021 ή 10-31.1.2021 (ανάλογα με τις ημερομηνίες για τις οποίες δικαιούνται οι επιχειρήσεις την επιδότηση των εργοδοτουμένων τους), ανεξάρτητα της ημερομηνίας έκδοσης τιμολογίων ή καταβολής της πληρωμής, έστω και μεταγενέστερα της περιόδου αυτής:

Μείωση Κύκλου Εργασιών
i 30-40%
ii πέραν 40%-65%
iii πέραν 65%-80%
iv πέραν του 80%

 

Τo ποσοστό του συνόλου των εργοδοτουμένων που μπορούν να επιδοτηθούν για κάθε επιχείρηση εξαρτάται από το ποσοστό μείωσης του κύκλου εργασιών της, ως ακολούθως:

Μείωση Κύκλου Εργασιών Ποσοστό Συνόλου Εργοδοτουμένων που μπορούν να επιδοτηθούν
30-40% 45%
πέραν του 40%-65% 65%
πέραν του 65%-80% 75%
πέραν του 80% 97%

Για επιχειρήσεις που εργοδοτούν μέχρι και τρία (3) πρόσωπα, το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα δύναται να καταβληθεί σε όλους τους εργοδοτούμενους ανεξαρτήτως της ιδιότητας τους, εφόσον πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της παρούσας Απόφασης.

 

(δ) Για τον υπολογισμό του αριθμού των εργοδοτουμένων που εμπίπτουν είτε στο 45%, είτε στο 65%, είτε στο 75%, είτε στο 97% του συνόλου των εργοδοτουμένων, το αποτέλεσμα της μαθηματικής πράξης στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.

 

(ε) Για επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο παρόν Ειδικό Σχέδιο, το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα δεν παρέχεται σε διευθυντές μετόχους, συνέταιρους που κατέχουν πέραν του 20% των μετοχών, γενικούς διευθυντές και διευθυντικά στελέχη και οι οποίοι εμπίπτουν είτε στο 55%, είτε στο 35%, είτε στο 25%, είτε στο 3% του προσωπικού, ανάλογα με την περίπτωση, για τους οποίους δεν δύναται να καταβληθεί το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα. Για τον υπολογισμό του αριθμού των εργοδοτουμένων που εμπίπτουν είτε στο 55%, είτε 35%, είτε 25%, είτε 3% του συνόλου των εργοδοτουμένων, το αποτέλεσμα της μαθηματικής πράξης στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.

 

(στ) Σε περίπτωση κατά την οποία τα πιο πάνω πρόσωπα υπερβαίνουν σε αριθμό είτε το 55%, είτε το 35%, είτε το 25%, είτε το 3% των εργοδοτουμένων της επιχείρησης, ανάλογα με την περίπτωση, τότε δύνανται να συμπεριληφθούν και να καταβληθεί το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα, εφόσον πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις της παρούσας Απόφασης.

 

(ζ) Η επιχείρηση χρειάζεται να υποβάλει, με την υποβολή της αίτησης (Έντυπο ΕΕΑ.4) κατάλογο των εργοδοτουμένων για τους οποίους ζητείται η καταβολή Ειδικού Ανεργιακού Επιδόματος για την περίοδο της Μερικής Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης.

 

(η) Για την περίοδο για την οποία θα καταβληθεί στην Επιχείρηση το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα, ο εργοδότης απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του για την καταβολή του μισθού στους εργοδοτούμενους του που έλαβαν το εν λόγω επίδομα, εφόσον δεν απασχολήθηκαν. Σε περίπτωση κατά την οποία έχει καταβληθεί μισθός και για την περίοδο για την οποία θα λάβουν εργοδοτούμενοι το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα, το μέρος του μισθού που αντιστοιχεί σε αυτή την περίοδο δύναται να συμψηφιστεί από τον εργοδότη.

 

(θ) Για τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο παρόν Σχέδιο, ο εργοδότης έχει τη δυνατότητα να απασχολεί προσωπικό, το οποίο θα λαμβάνει Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα στην επιχείρηση, καταβάλλοντας στο εν λόγω προσωπικό το υπόλοιπο του μισθού τους και τις ανάλογες εισφορές στα Ταμεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων που αναλογούν στο επιπρόσθετο ποσό που θα καταβληθεί από τον εργοδότη. Το υπόλοιπο του μισθού δύναται να διαφοροποιηθεί εφόσον συναινεί ο εργοδοτούμενος ανάλογα με τις ώρες απασχόλησής του.

 

(ι) Η περίοδος καταβολής του Ειδικού Ανεργιακού Επιδόματος θα θεωρείται περίοδος εξομοιούμενης ασφάλισης για σκοπούς εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και θα πιστωθεί αναλόγως ο ασφαλιστικός λογαριασμός του δικαιούχου.

 

(ια) Η επιχείρηση δύνανται να ενταχθεί στο παρόν Ειδικό Σχέδιο μόνο εφόσον υποβάλει, μαζί με την αίτησή της (Έντυπο ΕΕΑ.4) Έκθεση Εγκεκριμένου Λογιστή (Υπόδειγμα Έκθεσης βρίσκεται στην ειδική ιστοσελίδα (www.coronavirus.mlsi.gov.cy), η οποία:

 

i. να υποστηρίζει το ποσοστό μείωσης του κύκλου εργασιών, ανάλογα με την περίπτωση, της επιχείρησης που θα συμμετέχει στο Ειδικό Σχέδιο για την υπό αναφορά περίοδο, η οποία πρέπει να συμπίπτει με την περίοδο για την οποία δικαιούται η επιχείρηση την επιδότηση των εργοδοτουμένων της,

ii. στην οποία να περιγράφεται αναλυτικά η οικονομική δραστηριότητα της επιχείρησης.

Νοείται ότι η Έκθεση Εγκεκριμένου Λογιστή που πρέπει να υποβληθεί μαζί με την ηλεκτρονική αίτηση ΕΕΑ.9 για συμμετοχή στο παρόν Ειδικό Σχέδιο μπορεί να υπογράφεται και από Εγκεκριμένο Λογιστή που εργοδοτείται ή συνεργάζεται με την επιχείρηση.

 

(ιβ) Η επιχείρηση θα μπορεί να ενταχθεί στο παρόν Σχέδιο μόνο μετά από υπεύθυνη δήλωση / εξουσιοδότηση προσώπου που δεσμεύει την επιχείρηση σύμφωνα με το σχετικό Νόμο, με την οποία:

i. Θα βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί είναι αληθή και θα γίνεται αποδοχή των συνεπειών του νόμου για ψευδή δήλωση, επί χρηματική ποινή μέχρι €40.000 ή φυλάκιση μέχρι δύο (2) χρόνια ή και στις δύο ποινές μαζί σε περίπτωση καταδίκης για παροχή ψευδών στοιχείων.

ii. Θα παρέχεται εξουσιοδότηση στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, να επαληθεύσει σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες Αρχές της Δημοκρατίας ή του εξωτερικού και με Οργανισμούς/Φορείς/Επιχειρήσεις όσα από τα στοιχεία που περιέχονται στην αίτησή κριθεί ότι είναι απαραίτητα για την εξέταση της αίτησης και την παροχή του επιδόματος.

iii. Θα παρέχεται ρητή συγκατάθεση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσας Απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

 

 1. Ο εργοδότης οφείλει να περιλάβει στην αίτηση, στο ποσοστό εργοδοτουμένων που δικαιούνται να λάβουν το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα, και τους εργαζομένους οι οποίοι εμπίπτουν στον κατάλογο των ασθενών με παράγοντες κινδύνου για σοβαρή νόσηση από COVID-19, οι οποίες έχουν καθοριστεί από το Υπουργείο Υγείας σε Δελτίο Τύπου ημερομηνίας 29 Δεκεμβρίου 2020 ή και σε οποιαδήποτε μελλοντική αναθεώρησή του, εφόσον ο εργοδότης βεβαιώνει ότι ο εργοδοτούμενος δεν μπορεί λόγω της φύσης της εργασίας του να εργαστεί εξ’ αποστάσεως ή σε χώρο όπου δεν συναλλάττεται με το κοινό ή τους εργοδοτούμενους του, οι οποίοι δικαιούνται να λάβουν το ειδικό επίδομα για τη φροντίδα παιδιών, εφόσον δεν μπορούν να εργαστούν είτε με τηλεργασία ή με εργασία από το σπίτι ή με ευέλικτο ωράριο εργασίας και εφόσον δεν υπάρχει πρόνοια φύλαξης / φροντίδας των παιδιών για την περίοδο από τις 10 Ιανουαρίου 2021 μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2021.

 

 1. Όροι και προϋποθέσεις και τρόπος υπολογισμού για την παροχή Ειδικού Ανεργιακού Επιδόματος για τους εργοδοτούμενους:

 

(α) Το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα καταβάλλεται στην επιχείρηση που εντάσσεται στο παρόν Σχέδιο για τους εργοδοτούμενους της επιχείρησης που περιλαμβάνονται είτε στο 45%, είτε στο 65%, είτε στο 75%, είτε στο 97% του συνολικού αριθμού των εργοδοτουμένων της επιχείρησης. Για επιχειρήσεις που εργοδοτούν μέχρι τρεις (3) εργοδοτούμενους καταβάλλεται σε όλους τους εργοδοτούμενους, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρούσα Απόφαση.

 

(β) Στους διευθυντές μετόχους, συνεταίρους που κατέχουν πέραν του 20% των μετοχών, γενικούς διευθυντές και διευθυντικά στελέχη, οι οποίοι εργοδοτούνται σε επιχειρήσεις που εργοδοτούν πέραν των τριών (3) εργοδοτουμένων, δεν δύναται να καταβληθεί Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα, εφόσον εμπίπτουν είτε στο 55%, είτε στο 35%, είτε στο 25%, είτε στο 3% των εργοδοτουμένων της επιχείρησης για το οποίο δεν καταβάλλεται το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα.

 

(γ) Το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα που καταβάλλεται σε δικαιούχους υπολογίζεται όπως παρουσιάζεται στο σημείο (i) μέχρι (iii) και καταβάλλεται ως Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα το μεγαλύτερο ποσό:

i. Για μισθωτά πρόσωπα, για τα οποία πληρούνται οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις με βάση τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο, στο 60% της αξίας των ασφαλιστικών μονάδων, σύμφωνα με τον πιο πάνω Νόμο.

ii. Για μισθωτά πρόσωπα με βάση τον μισθό Ιανουαρίου 2020 και για οποιεσδήποτε προσλήψεις εργαζομένων έλαβαν χώρα μεταγενέστερα, με βάση τον μισθό του Φεβρουαρίου 2020, είτε με βάση τον μισθό που θα δηλωθεί στην αίτηση ΕΕΑ.7 όπως εμφαίνεται στο, διάταγμα, Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας Απόφασης, υπό την προϋπόθεση ότι ο εργοδότης του εν λόγω εργαζομένου θα τον δηλώσει στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων και θα λάβει Αριθμό Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στην περίπτωση που δεν κατέχει ήδη. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχουν στοιχεία για τον μισθό Ιανουαρίου 2020, είτε Φεβρουαρίου 2020 τότε λαμβάνεται υπ’ όψη ο μισθός για τον οποίο υπάρχουν στοιχεία εντός των τελευταίων μηνών μέχρι και τον Δεκέμβριο 2019 στο Μητρώο των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τον ίδιο εργοδότη.

Σε περίπτωση που κατά τον μήνα Ιανουάριο 2020 ή Φεβρουάριο 2020, οποιοσδήποτε αιτητής βρισκόταν σε άδεια μητρότητας, είτε σε άδεια πατρότητας, είτε σε άδεια ασθενείας, είτε λάμβανε επίδομα σωματικής βλάβης, τότε, για τον υπολογισμό του Ειδικού Επιδόματος λαμβάνεται υπ’ όψη ο τελευταίος μη μηδενικός μισθός ή ο τελευταίος μη μηδενικός μισθός εντός περιόδου των προηγούμενων μηνών μέχρι και τον Δεκέμβριο 2019.

iii. Το ποσό που δύναται να καταβληθεί ως Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα για περίοδο ενός (1) μηνός μη περιλαμβανομένης της Κυριακής δεν μπορεί να υπερβαίνει τα €1.214 ή να είναι μικρότερο από  €360.

 

(δ) Το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα καταβάλλεται στην επιχείρηση εφόσον υποβληθεί από την επιχείρηση διαδικτυακά η δήλωση ΕΕΑ.12 «ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» που αφορά τη δήλωση για τα στοιχεία του λογαριασμού στον οποίο θα κατατεθεί το σύνολο των επιδομάτων με σχετικό αναλυτικό κατάλογο για κάθε εργοδοτούμενο. Η επιχείρηση υποχρεούται να καταβάλει τα αντίστοιχα ποσά στους εργοδοτουμένους της.

 

(ε) Το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα δεν παρέχεται για καμία περίοδο για την οποία ο εργοδοτούμενος λαμβάνει ανεργιακό επίδομα, επίδομα ασθενείας, επίδομα μητρότητας, επίδομα πατρότητας, θεσμοθετημένη σύνταξη ή οποιοδήποτε Ειδικό Επίδομα από τα υπόλοιπα Ειδικά Σχέδια που υλοποιούνται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατά τον Ιανουάριο 2021.

 

 1. Του Ειδικού Ανεργιακού Επιδόματος που θα καταβληθεί στην Επιχείρηση για τους δικαιούχους μπορούν να επωφεληθούν και δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος που εργάζονται ως μισθωτοί σε επιχειρήσεις που δύνανται να ενταχθούν στο Ειδικό Σχέδιο Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης. Το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα που θα καταβληθεί στην επιχείρηση για δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος θα ληφθεί υπ’ όψη για σκοπούς υπολογισμού του εισοδήματος που λαμβάνεται υπόψη για σκοπούς καταβολής του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος για την περίοδο καταβολής του.

 

 1. Σε περίπτωση ομίλου εταιρειών που έχει την έννοια είτε σχέσης μητρικών και θυγατρικών εταιρειών, είτε συνδεδεμένων εταιρειών, δηλαδή με κοινό κύριο μέτοχο, ο οποίος κατέχει πέραν του ενός Αριθμού Μητρώου Εργοδότη στο Μητρώο των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων και οι δραστηριότητες όλων των εταιρειών του που αναφέρονται πιο πάνω αφορούν την ίδια οικονομική δραστηριότητα, θα δύνανται να θεωρούνται ως μία υποβληθείσα αίτηση, ανάλογα με το αν είναι δραστηριοποιημένες ή όχι, για συμμετοχή στο παρόν Ειδικό Σχέδιο, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση και δοθεί σχετική έγκριση από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αν δεν έχει ήδη εξασφαλιστεί η έγκριση. Σε αυτή την περίπτωση, οι όροι και οι προϋποθέσεις του παρόντος Ειδικού Σχεδίου θα εφαρμόζονται ως να αφορούσαν μία επιχείρηση που περιλαμβάνει αφενός τις δραστηριοποιημένες μονάδες και αφετέρου τις μη δραστηριοποιημένες μονάδες.

 

 1. Τηρουμένων των υπολοίπων διατάξεων του παρόντος Σχεδίου, επιχείρηση η οποία κατέχει για ένα Νομικό Πρόσωπο πέραν του ενός Αριθμού Μητρώου Εργοδότη στο μητρώο του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ανεξάρτητα από τις αιτήσεις που υποβάλλει για διαφορετικούς Αριθμούς Μητρώου Εργοδότη, θα θεωρούνται όλες οι αιτήσεις ως μία υποβληθείσα αίτηση της επιχείρησης και οι όροι και οι προϋποθέσεις των πιο πάνω Σχεδίων θα εφαρμόζονται ως να είχαν ένα αριθμό μητρώου Εργοδότη.

 

 1. Κάθε επιχείρηση που συμμετέχει στο Σχέδιο Πλήρους Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης, οφείλει να διατηρεί για περίοδο τουλάχιστον δύο (2) ετών από την υποβολή της αίτησης κάθε σχετικό αρχείο, παραστατικό ή και αποδεικτικό στοιχείο για όλους τους όρους και προϋποθέσεις οι οποίες περιέχονταν στις σχετικές αποφάσεις που έχουν δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και υποχρεούται να παρέχει οποιαδήποτε στοιχεία ήθελε ζητηθούν σε οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο Λειτουργό.

 

 1. Οποιοδήποτε ποσό έχει καταβληθεί σε οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο εκ των υστέρων προκύπτει ότι είτε το πρόσωπο αυτό δεν ήταν δικαιούχο είτε ότι δεν οφειλόταν ολόκληρο ή μέρος του ποσού οποιουδήποτε επιδόματος ή παροχής που παρέχεται δυνάμει των περί των Έκτακτων Μέτρων που Λαμβάνονται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την Αντιμετώπιση της Πανδημίας του ιού COVID 19 Νόμων του 2020 και των Αποφάσεων που εκδίδονται δυνάμει αυτών, θεωρείται ως χρέος του προσώπου αυτού στη Δημοκρατία και δύναται να συμψηφιστεί με οποιαδήποτε μελλοντική παροχή που παρέχεται είτε δυνάμει του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου είτε με οποιοδήποτε ποσό είναι καταβλητέο προς το πρόσωπο αυτό είτε να διεκδικηθεί ως χρέος οφειλόμενο στη Δημοκρατία. Οι πιο πάνω διατάξεις ισχύουν και για κάθε πρόσωπο το οποίο έχει επιτύχει διά ψευδών παραστάσεων τη χορήγηση οποιασδήποτε πληρωμής που έχει διενεργηθεί δυνάμει των περί των Έκτακτων Μέτρων που Λαμβάνονται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την Αντιμετώπιση της Πανδημίας του ιού COVID 19 Νόμων του 2020 και των Αποφάσεων που εκδίδονται δυνάμει αυτών.

Νοείται ότι η έννοια «πρόσωπο» περιλαμβάνει και την επιχείρηση.

 

 1. Σημειώνεται ότι παρέχεται κάθε δυνατή βοήθεια στα πλαίσια της Χρηστής Διοίκησης αλλά και του στόχου της καταβολής των επιδομάτων στους εργαζόμενους ή και την επιχείρηση, για την εξέταση των στοιχείων των εργαζομένων ή των επιχειρήσεων που εκ λάθους δεν υπέβαλαν κατά τη διάρκεια της ισχύος των Σχεδίων τα ορθά στοιχεία και έγγραφα είτε με διόρθωση των αιτήσεων, είτε με την υποβολή των ορθών στοιχείων, είτε με την καταβολή των επιδομάτων στους δικαιούχους με Κυβερνητική Επιταγή.

 

 1. Οποιαδήποτε καταβολή του πιο πάνω επιδόματος θα πραγματοποιηθεί υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν οι αναγκαίες πιστώσεις για την υλοποίηση της δαπάνης

 

 1. Η παρούσα Απόφαση αφορά στην περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2021 μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2021.

Αυτούσιο το Διάταγμα μπορείτε να το βρείτε εδώ.

Εγκύκλιος Αρ.379

 

Related Posts