ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ 192: Χειρισμός επιλέξιμων δανείων στα πλαίσια Σχεδίων Νέων Στεγαστικών & Επιχειρηματικών Δανείων επιλέξιμα και για Σχέδια Επιδότησης Επιτοκίου ΚΦΙΒ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ 192

Χειρισμός επιλέξιμων δανείων στα πλαίσια των Σχεδίων Επιδότησης Επιτοκίων Νέων Στεγαστικών και Επιχειρηματικών Δανείων τα οποία είναι επιλέξιμα και για Σχέδια Επιδότησης Επιτοκίου του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) σας ενημερώνει ότι το Υπουργείο Οικονομικών μετά από διαβούλευση με τον Κεντρικό Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (ΚΦΙΚΒ) ανακοίνωσε τα ακόλουθα:

1. Για Νέα Στεγαστικά και Νέα Επιχειρηματικά Δάνεια τα οποία είναι επιλέξιμα για επιδότηση του επιτοκίου στην βάση των όρων και προνοιών των δύο Σχεδίων που ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών καθώς και επιλέξιμα (για μέρος ή/και του συνόλου του νέου δανείου) από τα Σχέδια του ΚΦΙΚΒ δύνανται να τυγχάνουν της επιδότησης του επιτοκίου για τα πρώτα 4 χρόνια από την ημερομηνία της 1ης εκταμίευσης των δανείων από τα Σχέδια του Υπουργείου Οικονομικών και ακολούθως από τα Σχέδια του ΚΦΙΚΒ.

Σημειώνεται ότι οι δυνητικά δικαιούχοι για τα Σχέδια του ΚΦΙΚΒ θα πρέπει το αργότερο εντός 6 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης του δανείου να υποβάλουν την σχετική αίτηση τους στον ΚΦΙΚΒ.

2. Για υφιστάμενα Στεγαστικά και Επιχειρηματικά Δάνεια, τα οποία ήδη επιδοτούνται από τα Σχέδια του ΚΦΙΚΒ, δύναται να εγκριθεί η συμμετοχή μέσω νέων δανείων στα δύο Σχέδια του Υπουργείου Οικονομικών (νοουμένου ότι το συνολικό ποσό των επιδοτούμενων δανείων δεν υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια των δύο Σχεδίων ήτοι τις €300.000 για το Στεγαστικό Δάνειο και €800.000 για το Επιχειρηματικό Δάνειο) για το ποσό του νέου δανείου που δεν επιδοτείται ήδη από τα Σχέδια του ΚΦΙΚΒ.