elΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
elΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Εγκύκλιος Αρ. 620: Συστάσεις της ΟΕΒ προς τις επιχειρήσεις για χειρισμό εργαζομένων που αρνούνται να συμμορφωθούν με τον περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμο και Διατάγματα

ΑΚΡΩΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Εγκύκλιος Αρ. 620

Συστάσεις της ΟΕΒ προς τις επιχειρήσεις για χειρισμό εργαζομένων που αρνούνται να συμμορφωθούν με τον περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμο και Διατάγματα

 

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) κατανοεί πως η έξαρση των θετικών κρουσμάτων του κορωνοϊού (COVID-19) το τελευταίο χρονικό διάστημα αποτελεί τριπλή πρόκληση για την ταυτόχρονη προστασία της δημόσιας υγείας, την διαφύλαξη των αντοχών του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης και την διατήρηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

H επίδειξη ψυχραιμίας από όλους και η συμμόρφωση εργαζομένων και επιχειρήσεων με τις υποδείξεις του Υπουργείου Υγείας, είναι προϋποθέσεις απαραίτητες για την αποφυγή εξάπλωσης του ιού και τον περιορισμό των επιπτώσεων του.

Το περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διάταγμα (Αρ. 28) του 2021 που έχει δημοσιευτεί στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 8 Ιουλίου, 2021 στο Άρθρο 2.82 αναφέρει ρητά τα εξής:

«Όλοι οι εργαζόμενοι, περιλαμβανομένων των αυτοεργοδοτούμενων, οφείλουν να κατέχουν είτε αρνητική εργαστηριακή εξέταση ή εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19 με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών, είτε πιστοποιητικό εμβολιασμού από τη Δημοκρατία για την ασθένεια του COVID-19 τουλάχιστον με τη μία δόση και νοουμένου ότι έχει παρέλθει διάστημα τριών εβδομάδων μετά την ημερομηνία εμβολιασμού, είτε αποδεικτικό στοιχείο αποδέσμευσης στις περιπτώσεις προσώπων που νόσησαν από την ασθένεια του COVID-19 και νοουμένου ότι δεν έχει παρέλθει διάστημα έξι μηνών από την ημερομηνία δειγματοληψίας της αρχικής θετικής τους διάγνωσης:

Νοείται ότι, οι εργοδότες οφείλουν να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση των εργοδοτουμένων τους με τις πρόνοιες του παρόντος Κανονισμού

Ως εκ των ανωτέρω, σε περίπτωση εργαζομένου που αρνείται να προσκομίσει στον Εργοδότη ή στα εξουσιοδοτημένα από τον Εργοδότη άτομα, τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά και στοιχεία που απαιτεί το πιο πάνω Διάταγμα, τότε θα πρέπει να απαγορεύεται η είσοδος, η ανάληψη καθηκόντων ή επιτέλεση εργασιών στην επιχείρηση, υποστατικό ή άλλο χώρο όπου διεξάγεται οικονομική δραστηριότητα για λογαριασμό ή προς όφελος του εργοδότη.

Σε περίπτωση που επιτραπεί η είσοδος και η ανάληψη εργασιών τότε η ευθύνη για παραβίαση των προνοιών του Διατάγματος θα βαραίνει και τον Εργοδότη.

Ο χρόνος απουσίας εξαιτίας των πιο πάνω μπορεί να τύχει διαχείρισης ανάλογα με την περίπτωση και ανάλογα με την φύση των εργασιών κάθε επιχείρησης, με ένα από τους ακόλουθους τρόπους:

  • Εργασία εξ’ αποστάσεως / τηλεργασία / εργασία από το σπίτι.
  • Απουσία του εργαζόμενου με απολαβές και κάλυψη του απολεσθέντος χρόνου εργασίας όταν επανέλθει στην εργασία μέσα από την δημιουργία χρονομερίδας και με τρόπο που θα συμφωνηθεί.
  • Χρήση ετήσιας άδειας μετ’ απολαβών.
  • Απουσία με άδεια άνευ απολαβών.
  • Οτιδήποτε άλλο συμφωνηθεί εντός των νόμιμων πλαισίων.

 

Εννοείται πως η επαφή και συνεργασία με τις Συντεχνίες εκεί και όπου είναι ενεργές, αποτελεί αναγκαίο πρώτο μέτρο για αναζήτηση κοινά αποδεκτών λύσεων στις πιο πάνω ειδικές περιπτώσεις.

Επισημαίνεται ότι, με βάση τις πρόνοιες του Διατάγματος, η υποχρέωση του εργαζόμενου για προσκόμιση των απαραίτητων πιστοποιητικών, αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων ή αποδεικτικών στοιχείων είναι ακέραιη και ότι σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας ή διαμόρφωσης άλλων διευθετήσεων, η απουσία του εργαζόμενου από την εργασία θα λογίζεται ως αδικαιολόγητη απουσία άνευ απολαβών, καθώς αυτή προκύπτει εξ’ υπαιτιότητας του εργαζόμενου, εφόσον αρνείται συνειδητά να εφαρμόσει τις νομικές υποχρεώσεις που του αναλογούν.

Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος συνεχίζει, παρά τις προτροπές και προσπάθειες, να μην συμμορφώνεται με τις πρόνοιες του Διατάγματος, τότε η αδικαιολόγητη απουσία θα αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα και ο εργοδότης θα μπορεί να λάβει πειθαρχικά μέτρα και να επιβάλει πειθαρχικές κυρώσεις. Νοείται ότι ο εργοδότης οφείλει να προειδοποιεί εγγράφως τον εργαζόμενο για τις ενδεχόμενες συνέπειες της απουσίας του.

Η ΟΕΒ απευθύνει έκκληση προς τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους να συμμορφωθούν πλήρως με τις πρόνοιες του Διατάγματος, επισημαίνοντας ότι πρώτιστος και ύψιστος στόχος είναι η διαφύλαξη της δημόσιας υγείας εν γένει καθώς και η διασφάλιση της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων που καλούνται να λειτουργήσουν κάτω από εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες.

Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων και Κοινωνικής Πολιτικής της ΟΕΒ είναι στην διάθεση των επιχειρήσεων για περαιτέρω καθοδήγηση.

Related Posts