elΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
elΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι: Σεπτέμβριος 2023

Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Σεπτεμβρίου 2023, έφτασε τα 9.693 πρόσωπα. Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις, τα οποία δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Σεπτέμβριο 2023 μειώθηκε στα 11.910 πρόσωπα σε σύγκριση με 12.385 τον προηγούμενο μήνα. (Πίνακας 1)

Σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2022 σημειώθηκε μείωση 1.917 προσώπων ή 16,5% που αποδίδεται κυρίως στους τομείς του εμπορίου, των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης, των κατασκευών, των διοικητικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων, καθώς και σε μείωση που σημειώθηκε στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας. (Πίνακας 2)

 

Πίνακας 1

Μήνας και Έτος

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι – Πραγματικά Στοιχεία

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι – Εποχικά Διορθωμένα Στοιχεία

2023

 

 

Σεπτέμβριος

9.693

11.910

Αύγουστος

13.256

12.385

Ιούλιος

13.187

12.577

Ιούνιος

11.747

12.724

Μάιος

10.357

12.912

Απρίλιος

11.284

13.019

Μάρτιος

14.197

13.335

Φεβρουάριος

16.597

13.606

Ιανουάριος

16.758

13.672

2022

 

Δεκέμβριος

16.132

13.796

Νοέμβριος

15.309

13.901

Οκτώβριος

11.183

13.690

Σεπτέμβριος

11.610

13.686

Αύγουστος

14.961

14.004

Ιούλιος

14.145

13.742

Ιούνιος

12.332

13.532

Μάιος

10.586

13.219

Απρίλιος

11.664

13.345

Μάρτιος

13.818

13.371

Φεβρουάριος

15.364

13.364

Ιανουάριος

15.430

13.286

2021

 

Δεκέμβριος

14.800

13.041

Νοέμβριος

13.977

12.765

Οκτώβριος

10.974

12.892

Σεπτέμβριος

11.324

12.842

Αύγουστος

16.281

16.143

 

Πίνακας 2

Nace Αναθ. 2

Οικονομική Δραστηριότητα

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι

(πραγματικά στοιχεία)

Σεπτέμβριος     2022

Αύγουστος      2023

Σεπτέμβριος      2023

A

Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία

95

77

79

B

Ορυχεία και Λατομεία

9

11

10

C

Μεταποίηση

753

643

649

D

Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού

9

10

9

E

Παροχή Νερού, Επεξεργασία Λυμάτων, Διαχείριση Αποβλήτων και Δραστηριότητες Εξυγίανσης

36

32

38

F

Κατασκευές

1.041

815

780

G

Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσικλετών

2.094

1.809

1.746

H

Μεταφορά και Αποθήκευση

378

347

305

I

Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης

1.207

989

911

J

Ενημέρωση και Επικοινωνία

406

453

391

K

Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες

1.124

1.062

991

L

Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας

98

107

99

M

Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες

835

837

847

N

Διοικητικές και Υποστηρικτικές Δραστηριότητες

513

331

330

O

Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα, Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση

783

1.729

643

P

Εκπαίδευση

594

2.369

534

Q

Δραστηριότητες Σχετικές με την Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα

348

314

286

R

Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία

184

216

165

S

Άλλες Δραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών

242

359

218

T

Δραστηριότητες Νοικοκυριών

17

14

13

U

Δραστηριότητες Ετερόδικων Οργανισμών και Φορέων

7

13

10

Νεοεισερχόμενοι

837

719

639

Σύνολο

11.610

13.256

9.693

 

Μεθοδολογικές πληροφορίες

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι

Ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων αφορά τα άτομα άνω των 15 χρονών που αποτείνονται στα Επαρχιακά και Τοπικά Γραφεία Εργασίας του Τμήματος Εργασίας για εξεύρεση εργασίας και καταχωρούνται ως άνεργοι. Τα άτομα αυτά πρέπει να είναι ικανά και διαθέσιμα για εργασία και να αναζητούν ενεργά εργασία. Ο μηνιαίος αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων αφορά στα άτομα που κατά την τελευταία μέρα κάθε μήνα έχουν ενεργή αίτηση για εξεύρεση εργασίας.

Στον αριθμό των εγγεγραμμένων ανέργων δεν περιλαμβάνονται αυτοεργοδοτούμενοι, άτομα που ψάχνουν για εργασία με μερική απασχόληση, καθώς επίσης και άτομα τα οποία ψάχνουν για εργασία σε συγκεκριμένη περιοχή ή σε συγκεκριμένο εργοδότη.


Εποχικά Διορθωμένα Στοιχεία

Εποχική Διόρθωση είναι μια στατιστική τεχνική που αφαιρεί την επίδραση της εποχικότητας από μια χρονολογική σειρά, καθιστώντας με αυτό τον τρόπο περισσότερο ορατή την πραγματική τάση στη μεταβολή ενός μεγέθους. Για την εφαρμογή της εποχικής διόρθωσης η Στατιστική Υπηρεσία χρησιμοποιεί το λογισμικό JDemetra+ 2.2.2 το οποίο έχει αναπτυχθεί από την Eurostat. Η παραγωγή των προσαρμοσμένων χρονοσειρών γίνεται με τον αλγόριθμο TRAMO&SEATS. Επισημαίνεται ότι, λόγω της εποχικής διόρθωσης, επαναϋπολογίζεται ολόκληρη η χρονολογική σειρά των μηνιαίων εκτιμήσεων κάθε φορά που προστίθενται τα στοιχεία ενός καινούργιου μήνα. Αυτός ο επαναϋπολογισμός οδηγεί συχνά σε αναθεωρήσεις των εκτιμήσεων για τους προηγούμενους μήνες. Τον Μάρτιο του 2020 έγινε αναπροσαρμογή του μοντέλου που εφαρμόζεται.


Μεθοδολογικές Αλλαγές

Σύμφωνα με ενημέρωση του Τμήματος Εργασίας, από την Τρίτη 15 Ιουνίου, 2021, τερματίστηκε η αυτόματη ανανέωση των εγγραφών και η διαδικτυακή πλατφόρμα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης ενεργοποιήθηκε για να επιτρέπει την εγγραφή νέας αίτησης για εξεύρεση εργασίας, την ανανέωση της, όπως επίσης και την καταχώριση κενής θέσης εργασίας. Η ρύθμιση αυτή ενδεχομένως να επηρεάζει τη σύγκριση των μηνιαίων στοιχείων ανεργίας που καταγράφονται μέσω της διαδικασίας αυτής με τα στοιχεία που καταγράφονταν από τις προηγούμενες διαδικασίες.


Σύστημα Ταξινόμησης

Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι κατά οικονομική δραστηριότητα δημοσιεύονται με βάση τη Στατιστική Ταξινόμηση Οικονομικών Δραστηριοτήτων στην Κοινότητα, Αναθ. 2 (NACE Αναθ. 2).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την Πύλη Στατιστικής Υπηρεσίας, υπόθεμα Αγορά ΕργασίαςCYSTAT-DB (Βάση Δεδομένων), Προκαθορισμένοι Πίνακες (Excel), Μεθοδολογικές Πληροφορίες ή να επικοινωνούν με τον κ. Χριστόφορο Μιχαηλίδη, στο τηλέφωνο 22602154 ή την ηλεκτρονική διεύθυνση cmichaelides@cystat.mof.gov.cy, και την κα Μαρία Χατζηπροκόπη, στο τηλέφωνο 22602146 ή την ηλεκτρονική διεύθυνση mhadjiprokopi@cystat.mof.gov.cy.

Σημειώνεται ότι οι Προκαθορισμένοι Πίνακες σε μορφή Excel περιλαμβάνουν στοιχεία μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2021. Για τα στοιχεία από τον Ιανουάριο 2022 και μετά η ενημέρωση γίνεται μόνο στη Βάση Δεδομένων CYSTAT-DB.

Related Posts